ШУМ И ВИБРАЦИИ ЗАЩИТА – СРЕДСТВА И МЕТОДИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за шум и вибрации защита – средства и методи

Шум и вибрации защита

Шум и вибрации защита – мероприятия

За предпазване от неблагоприятно въздействие на шума и вибрациите върху организма на работещите трябва да се изпълняват комплекс от технически, организационни и методико-профилактични мероприятия.

За качествени измервания на шум, може да се обърнете към колегите от измервания.com

Шум и вибрации защита – технически мероприятия

Основно техническо мероприятие е отстраняването или намаляването в процеса на проектиране, конструиране и експлоатация на съоръженията на причинителите на шум и вибрации в тях. Това може да се постигне чрез разработване на рационални конструкции на съоръжения, замяна на ударните детайли в машини и механизми с въртящи, свързване на елементите с помощта на гъвкави връзки. Заедно с това са необходими качествен монтаж на съоръженията, отстраняване на дисбаланс, регулярен ремонт, замяна на износени детайли, избягване на разсеяния електромагнитен поток и резонансните явления.

Разработването на малкошумящи съоръжения често е сложна задача.

При някои съоръжения не може да се постигне понижение на шума и вибрациите и затова е необходимо:

 • Изолиране на източника на шум или вибрации от околната среда чрез звуко-и виброизолация;
 • Увеличаване звукопоглъщането на вътрешните повърхности на помещения чрез приложение на звукопоглъщащи покрития и панели;
 • Рационално планиране на производствените помещения, имащи интензивни източници на шум.

Звукопоглъщащи прегради са всички екрани, стени и кожуси на съоръженията изпълнени от дърво, пластмаса, метал със звукоизолиращ слой от вътрешната страна и други. Принципът на действие на звукопоглъщането на тези средства се основава на трансформация на звуковата енергия в топлинна за сметка на триенето. Най-големи загуби от триене имат порести и дървесно — влакнести панели и други.

За индивидуална защита, когато шумът не може да се намали чрез инженерни средства, се използват антифони или тапи, изпълнени от еластичен материал. Различните видове лични предпазни средства се използват в зависимост от интензивността на шума.

Защитата от ултразвук се изпълнява по същия начин, както и от шум. Трябва обаче да се избягва контактното въздействие.

Защитата от вибрации се осъществява по различен начин за ръчни инструменти и стационарни съоръжения.

Шум и вибрации защита – организационни мероприятия

Организационните мероприятия за борба с шума и вибрациите при производствената дейност са:

 • внедряване на рационален режим на труд и почивка;
 • ограничаване на времето при работа с ръчни вибриращи инструменти;
 • постоянен контрол на фактическото ниво на шум и вибрациите в помещенията;
 • контрол на здравословното състояние на работещите при тези условия.

Средства и методи за защита от шума

Шум и вибрации защита
Шум и вибрации защита

Средствата и методите за защита от шума се делят на две големи групи:

 • средства и методи за колективна защита;
 • средства за индивидуална защита.

Тук ще обърнем внимание на средствата и методите за колективна защита /намаляване на шума в източника на неговото възникване/.

Най-активните методи и средства за намаляване на шума са тези, които предотвратяват възникването му в самата машина, т. е. в източника на възникване на шума. Под намаляване на шума в източника на неговото възникване следва се разбира:

 • изменение на кинематиката на машината или на нейни отделни възли и механизми, на нейния принцип на действие;
 • прилагане в машината на средства за намаляване на структурния ум, които остават като съставни части на машината, без които тя не може да се използва;
 • влагане на материали, покрития и други средства, които намаляват излъчването на шум от детайлите в машината като цяло.

Препоръки при проектиране и разработване на нови машини и агрегати

Ето някои препоръки, които трябва да се спазват при проектиране и разработване на нови машини и агрегати с намалено ниво на шумоизлъчване, разбира се, когато това е технически осъществимо и икономически оправдано:

 • механизмите с възвратно-постъпателно движение да се заменят с механизми с въртеливо движение;
 • цилиндричните зъбни колела с прави зъби да се заменят с колела с наклонени зъби, обикновеното конусно зацепване – с хипоидно или червячно;
 • зъбните предавки в скоростните кутии да се ограничават и заменят с фрикционни вариатори или където това е възможно – с високомоментни правотокови електродвигатели, които обхващат необходимия скоростен диапазон;
 • да се предвиждат минимални допуски за остатъчна неуравновесеност на въртящи се части, която да се проверява и отстранява при използване на съвременни методи за статично и динамично балансиране. Да се предписват минимални допуски на детайлите в подвижните сглобки, които да се осигуряват чрез подходящи технологични процеси;
 • да се използват търкалящи лагери с повишен клас на точност, да се използват плъзгащи вместо търкалящи лагери;
 • да се осигурява добро мазане на триещите се повърхности надетайлите;
 • да се осигуряват подходящи скорости на протичане на флуида при хидравлични и вентилационни системи,които да изключват появата на аеродинамичен шум;
 • да се заменят механизмите, чиято работа е свързана с удари с механизми с плавна работа. Например при пресите вместо механичен ексцентриков механизъм да се използва хидравлично задвижване.

 Намаляване на шума в някои характерни машинни елементи и механизми

Зъбни колела и предавки

Използват се в почти всички машини и съоръжения. Освен редицата предимства, които притежават, те имат един съществен недостатък – източници са на интензивен шум.

Върху шумоизлъчването на една цилиндрична зъбна предавка оказват влияние следните фактори:

 • вид на предавка;
 • модул и ъгъл на зацепване;
 • статична хлабина;
 • размери и конфигурация на зъбни колела;
 • натоварване и скорости на зъбната предавка;
 • материал за изработване на колелата.
Вид на предавката

Цилиндричните зъбни колела с прави зъби са по-шумни от зъбните колела с наклонени и винтови зъби. При цилиндричните зъбни колела с прави зъби линейният контакт при зацепване преминава по цялата дължина на зъба, което води до увеличаване на импулса на зацепване. При колелата с наклонени зъби линейният контакт възниква в точка и се разпространява към основата на зъба с променлива стойност. Това намалява ударното натоварване, а оттам – вибрациите и шума.

Модул и ъгъл на зацепване

Зъбните предавки с по-малък модул са по-безшумни. Затова при конструиране трябва да се избира минимално допустимият от якостни съображения модул. По-безшумната работа на зъбните колела с малък модул може да се обясни с по-големите стойности на сумарния коефициент на припокриване. По време на работа по-голям брой зъби се намират едновременно в зацепване. Натоварването им се намалява, а оттам и деформацията на зъбите. Проведените изследвания на зъбни колела с различен модул и еднакъв коефициент на припокриване са показали, че зъбните колела с по-малък модул отново са по-безшумни. Това се обяснява с факта, че при зъбни колела с малък модул зъбите се зацепват по-близо до делителната окръжност. Така приплъзването по време на работа е по-малко и се намалява влиянието на евентуални грешки в макро- и микрогеометрията на еволвентния профил върху шумоизлъчването.

Може да видите и останалите ни публикации свързани с шум и вибрации в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!