ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СТМ

ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – СТМ

СТМ – Службата по трудова медицина

е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско -съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ – статут

СТМ не изпълнява разпоредителни и контролни функции. Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д от Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Дейността на службите по трудова медицина подлежи на регистрация при условията и по реда на Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Основните функции на СТМ службите по трудова медицина са:

 1. Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
 2. Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
 3. Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
 4. Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
 5. Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

СТМ – връзки

СТМ – Служба по трудова медицина консултира и подпомага:

 • работодателите;
 • комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

Тя съветва и консултира работодателя чрез:

 • Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политика на управление на предприятието;
 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
 • Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от СТМ служба по трудова медицина !!!

СТМ
СТМ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Може да видите и предишните ни публикации по темата:

Страни в трудовия процес за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирма

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ОБЗР

Очаквайте и следващите ни публикации по темата!