ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

В тази публикация ще дадем полезна информация за Инспекция по труда и какво да очакваме от нея!

Инспекция по труда

Правото на живот и правото на труд са основни човешки права. Трудът от друга страна е и необходимост, тъй като той дава на човек средства за съществуване, осигурява му социални контакти, развива го. Човекът и трудът са неделими и като следствие от това са основните правила, които са отразени във всички съвременни разбирания за труда.

Трудът трябва да се осъществява в безопасна и здравословна работна среда.

Условията на труд не трябва да причиняват увреждане на живота и здравето на работещия, не трябва да уронват неговото достойнство и не трябва да създават предпоставки за това.

Трудът трябва да създава реална възможност за развитие на личността, за самореализация и възможност за служене на обществото.

От всичко казано по – горе естествено следват въпросите:

 Кой трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд?

 Каква е ролята на държавата, чиято основна функция винаги е била защита интересите на своите граждани?

 Необходим ли е контрол за спазване на здравословните и безопасни условията на труд?

 Кой следва да осъществява този контрол, какви цели следва да се поставят пред него и какви правомощия да имат контролните органи?

Инспекция по труда – история

В исторически аспект, с развитие на промишленото производство държавата все по–активно започва да търси отговори на тези въпроси. Първоначално посредством развитие на законодателство, спазването на което се е контролирало в недостатъчна степен от доброволни комитети и сдружения. По–късно, в началото на деветнадесети век в Европа, а възможно е и в други региони, се зараждат първообразите на съвременните инспекции по труда.

Основната мисия на всяка система за инспекция по труда е да осигури спазване на трудовото законодателство, което включва националните законови разпоредби и норми, предназначени за закрила на всички работещи и на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие.

Инспекция по труда – Конвенции на МОТ

Правомощията на всяка система за инспекция по труда произтичат от националната законова рамка, в която намират отражение разпоредбите на Конвенция № 81 на МОТ за инспекцията потруда от 1947 г. и Конвенция № 129 на МОТ за инспекцията по труда (в селското стопанство) от 1969 г.

След Първата световна война е създадена Международната организация на труда (МОТ) и още при създаването си тя включва в своя устав изискването всички държави – членки да създадат своя система за инспектиране на труда. По късно, серия документи на МОТ полагат основата на съвременните инспекции по труда, като функционирането им почива на доброволна основа. Двадесет и пет години след създаването на МОТ, през 1947 година е обнародвана и в последствие ратифицирана от Република България Конвенция № 81 на МОТ относно инспекцията по труда, която в следващите години е ратифицирана от над 130 държави.

Конвенция № 81, основният международен документ в областта на инспекцията по труда, има за цел да осигури спазване на законодателството по условия на труд и закрила на работещите в промишлеността и търговията. Конвенция № 129 се прилага при селскостопански дейности, осъществявани с наемни работници или чираци и при наличие на декларация на ратифициращата страна членка, за арендатори, членове на кооперативи или дори за семейството на извършващия дейността.

Конвенциите определят основните принципи, въз основа на които са изградени и функционират инспекциите по труда, а именно:

 всяка държава – членка на Международната организация на труда, за която тази конвенция е в сила, се задължава да поддържа система за инспектиране на труда;

 системата за инспектиране по труда се прилага във всички предприятия, в които инспекторите по труда са натоварени да осигуряват прилагането на законните разпоредби относно условията на труда и защитата на трудещите се при упражняване на тяхната професия;

 на инспекцията по труда трябва да се възлагат следните задачи:

Инспекция по труда – задачи

а) да осигури прилагането на законните разпоредби относно условията на труда и защитата на трудещите се при упражняването на тяхната професия, като например разпоредбите относно продължителността на работното време, работните заплати, безопасността и хигиената на труда, приемането на работа на непълнолетни лица и други подобни въпроси в зависимост от степента, в която инспекторите по труда са натоварени с прилагането на тези разпоредби;

b) да дава сведения и технически съвети на работодателите и трудещите се относно най-ефикасните методи за спазване на законните разпоредби;

c) да доведе до знанието на компетентната власт недостатъците или злоупотребите, които не се обхващат специално от съществуващите законни разпоредби.

 ако други задължения са възложени на инспекторите по труда, те не трябва да ги възпрепятстват при изпълнението на основните им задължения, нито по какъвто и да е начин да вредят на необходимите за тях авторитет и безпристрастност във взаимоотношенията им с работодателите и трудещите се.

 инспекторите по труда са държавни служители, независими от промени в правителството или незаконно външно влияние;

 инспекторите по труда могат свободно и без предупреждение и по всяко време да посещават предприятията подлежащи на контрол и да предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения в рамките на предоставените му правомощия;

 предприятията се инспектират толкова често, колкото е необходимо за гарантиране на ефективното прилагане на съответните законови разпоредби;

 инспекцията по труда трябва да бъде уведомявана за трудовите злополуки и за професионалните заболявания съобразно обстоятелствата и условията, предписани от националното законодателство;

 в националното законодателство трябва да бъдат предвидени и ефективно прилагани подходящи санкции за нарушение на законните разпоредби, чието изпълнение е поставено под контрола на инспекторите по труда, както и за пречки, създавани при изпълнението на техните функции.

Основните приоритети в дейността на Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда – ИА ГИТ са:

 Разработване и въвеждане на единна методика за контрол при осъществяване на инспекционната практика;

 Създаване на методика за оценка на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност;

 Насочване на контролната дейност към защита на работещите от появата на нови рискове в резултат на социално-икономическите промени;

 Системен контрол на рискови обекти;

 Повишаване ефикасността от контрола в предприятия с повишено ниво на трудов травматизъм.

Контролните органи на Инспекция по труда извършват дейността си в постоянно сътрудничество с други контролни органи, с представителните работодателски и синдикални организации. Сътрудничеството се реализира въз основа на сключени писмени споразумения с цел достоен труд и живот и на основата на осъзната взаимна полезност, готовност за съдействие и взаимно зачитане. Осъществява се на три нива:

На национално ниво

съвместни действия на база сключени споразумения се извършват с представители на Национално-представените синдикати, Главна дирекция “ИДТН”; Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните; Национална агенция за приходите и др.

Учреди се експертен съвет към изпълнителния директор на ИА ГИТ за обединяване на усилията за засилване на сътрудничеството и диалога между синдикатите и МТСП и ИА ГИТ в общия стремеж към налагане спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Експертният съвет към Изпълнителния директор на ИА ГИТ ще координира съвместните действия, изразяващи се в съвместни контролни и информационни дейности и кампании във връзка с осигуряване спазването на задълженията на работодателите и работниците и гарантиране на правата им при осъществяване на индивидуалните и колективните трудовите договори.

Провеждат се съвместни действия и мерки по споразумението с национално представителните синдикати
С браншовите и отраслови съвети за социално сътрудничество се поддържат традиционно добри контакти. Организират се съвместни национални срещи, семинари, пресконференции, публични кампании за защита правата на работещите.

На регионално ниво

сътрудничество се осъществява чрез активно участие в работата на областните съвети по условия на труд. Информират се структурите на синдикати и работодатели за резултатите от контролната дейност на регионално ниво. Извършват се съвместни действия при сигнали за нарушения на законодателството. Предоставят се плановете за дейността на Д ИТ за становище и се вземат предвид дадените препоръки.

На ниво предприятие

извършва се чрез баланс между инспектиране и консултиране. Разработват се и се разпространяват информационни материали, активизира се дейността на комитетите и групите по условия труд по отношение на обучение на представителите в КУТ/ГУТ и периодично обсъждане на дейността по здравословни и безопасни условия на труд. Оказва се експертна помощ на комитетите и групите по условия на труд чрез:

– съвети;

– участие в обучения;

– участие в съвещания при покана от КУТ/ГУТ

Инспекция по труда – Правомощия на контролните органи на ИА ГИТ

Инспекторите по труда могат да посещават по всяко време:

 • министерствата;
 • другите ведомства;
 • предприятията и местата, където се извършва работа;
 • помещенията, ползвани от работниците и служителите.

както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност.

По време на проверката да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и други документи и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола.

Да се осведомяват пряко от работниците по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност, съответно на дейността по изпълнение на държавната служба, включително и данни за заплащането на труда.

Инспекторите по труда могат да:

 • правят измервания на фактори на работната среда;
 • установяват причините и обстоятелствата, поради които са настъпили трудови злополуки;
 • подават сигнали до прокуратурата при установяване на закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление.

Националната агенция за приходите трябва да предоставя на инспекторите по труда необходимата данъчна и осигурителна информация. Тя се използва за целите на контрола по спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с държавната служба.

Инспекторите по труда осъществяват своите права в сътрудничество с:

 • работодателите;
 • органите по назначаването;
 • работещите и с техните организации;
 • държавните служители.

Инспекция по труда – Роля

Ролята на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е да стимулира спазването на трудовото законодателство. Да осъществява контрол по спазването и неспазването на законодателството по справедлив, прозрачен, последователен, законосъобразен и отговорен начин. Да въздействат на работодателите и на работещите. Да действат съобразно Кодекса на труда и разработените въз основа на него нормативни документи.

Усилията на Инспекцията по труда са насочени към радикална промяна по отношение на съществуващата в обществото асоциация за “инспектор – означава глоба”. Работодателите и длъжностните лица да приемат инспекторите по труда преди всичко като техни консултанти и съветници за опазване живота и здравето на работещите.

Инспекция по труда – Политика

Политиката на Инспекция по труда е трайно насочена към популяризиране изискванията на нормативната база по отношение здравословните и безопасни условия на труд. Използват се различни форми за информиране на обществеността. Всички инспектори по труда дават безплатни консултации и съвети по спазване на трудовото законодателство. Въведена е системата за обслужване “едно гише”, “горещ телефон” за консултации и сигнали за нарушения в областта на трудовото законодателство. В специализирани списания се публикуват материали, свързани с нормативните изисквания за здраве и безопасност при работа. Представители на Инспекция по труда вземат активно участие при провеждане на:

 • срещи;
 • семинари;
 • обучения

на работодатели, членове на комитети по условия на труд и представители на работниците в предприятията по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд и т.н.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

http://www.gli.government.bg/

Инспекция по труда – Често задавани въпроси и отговори:

Какво е времетраенето на една проверка?

Законодателят не е определил минимален, или максимален срок за една проверка. В тази връзка инспекторът решава колко да продължи тя. Според наложилата се практика при повечето от проверките инспекторът е на територията на предприятието, или проверявания обект от един до два дни. За окончателното приключване на проверката понякога е необходимо допълнително време.

Може ли инспекторът по труда да предприеме принудителни мерки без да съгласува действията си със своя директор?

Да, може. Законодателят е предоставил на инспектора право да налага принудителни административни мерки и оперативна самостоятелност при тяхното налагане. Каква мярка да се предприема за всеки конкретен случай решава инспекторът въз основа на своята лична убеденост, базирана на възможните опасни последици от констатираното нарушение и очаквания ефект върху нарушителя на приложената мярка.

Може ли инспекторът по труда да извърши проверка в предприятие, което е проверявал скоро? Като е дал задължителни предписания, но преди да е изтекъл срока за изпълнение на тези предписания?

Да, може. Инспекторът по труда има право да посещава по всяко време на денонощието всяко работно място. Това му право не е обвързано с никакви други условия. В случая с някакъв период от датата на приключване на предишна проверка. Освен това в член 16 на Конвенция № 81 на МОТ, ратифицирана от Република България, недвусмислено се казва, че „Предприятията трябва да бъдат инспектирани толкова често и така внимателно, колкото е необходимо, за да се осигури ефективното прилагане на съответните законни разпоредби”.

Могат ли да се обжалват приложените принудителни административни мерки?

Да, могат. На всеки административен акт, който се оформя от представителя на ИА „ГИТ” е посочен редът за обжалване.

Обжалването премахва ли задължението за изпълнение на дадена принудителна административна мярка?

Не, обжалването само по себе си не премахва задълженията за изпълнение на обжалваната административна мярка.

Може ли работодател да не допусне инспектор за проверка в предприятие, което е изцяло частна собственост?

По закон работодателят е длъжен да предостави достъп на инспектора по труда по всяко време и до всички работни места в предприятието. Ако не сторите това, действията му се класифицират като „Неоказване на съдействие на инспектор по труда при изпълнение на служебни задължения”. За този случай законодателят е предвидил възможно най – голямата глоба в размер на 20 000 лева. Допълнително ще бъде подаден и сигнал до прокуратурата по случая за търсене на наказателна отговорност. В изпълнение на споразумение между ИА „ГИТ” и органите на МВР при отказан достъп до територията на предприятието инспекторът по труда ще получи и съдействие от съответната областна дирекция „Полиция”.

Може ли инспекторът по труда да извърши проверка в определен обект през нощта, след като обявеното работно време на дирекция „Инспекция по труда” е от 9.00 до 17.30 часа?

Да, може и това се прави често при проверки отнасящи се до заплащане, извънреден труд, работа без сключени писмени трудови договори и работа на непълнолетни лица.

Длъжен ли е инспекторът при съставяне на акт за установяване на административно нарушение да обявява и размера на глобата?

Не е длъжен, още повече че не е в състояние да стори това. Под формата на консултация той може да посочи определените от законодателя граници на глобите за отделните нарушения. Конкретният размер на глобата обаче се определя от изпълнителния директор на ИА „ГИТ”, или упълномощени от него длъжностни лица. Най – често това са директорите на съответните дирекции „Инспекция по труда”.

Гарантира ли се анонимността на лицето в случай, че същото подаде сигнал до инспекцията по труда, или до инспектор, по време на проверка, която той извършва?

Да, законът задължава инспекторът да пази в тайна източниците на информация.

В какви случаи и по какъв начин инспекторът по труда отстранява работещ?

Нарушенията, поради които даден работещ може да бъде отстранен са посочени в чл. 404, ал. 1, т.5 от Кодекса на труда. Според цитираният по – горе член контролните органи имат право да отстраняват от работа работници и служители, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труда или не притежават необходимата правоспособност. Както и работници и служители, ненавършили 18 години, за които е отнето разрешението за приемане на работа по чл. 302, ал. 2 и чл. 303, ал. 3 от Кодекса на труда.

Още полезна информация за Инспекция по труда може да намерите в КАТЕГОРИЯ ИА ГИТ:

Очаквайте и следващите ни публикации!