ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЖИВИЯ ОРГАНИЗЪМ

Полезна статия в която ще напишем за въздействието на електромагнитно поле върху живия организъм и методите за защита.

Прочетете повече

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В тази публикация ще Ви дадем инструкции за попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ

Прочетете повече

ПОЛЕЗНО ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА – РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Тази публикация ще Ви даде полезна информация за основните понятия с ролите и отговорностите при извършване на оценка на риска

Прочетете повече

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

В тази публикация ще Ви дадем полезни съвети от практиката за избягване на често допусканите грешки при провеждане на инструктаж

Прочетете повече

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРАНЯВАНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

В тази публикация ще Ви дадем полезни съвети за предотвратяване на топ 5 наранявания на работното място

Прочетете повече

Електрически инсталации и съоръжения защита от свръхток и къси съединения (максималнотоково защита)

В тази публикация ще дадем полезна информация за защита на електрически инсталации и съоръжения от свръхток и къси съединения (максималнотокова

Прочетете повече

Електрически ток опасности при работа с електрическите уредби и съоръжения

В тази публикация ще дадем полезна информация за електрически ток и опасностите при използване на електрическите уредби и съоръжения

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ КАК ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Електробезопасност – в тази публикация ще дадем полезна информация как да организирате експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения във Вашето

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за химични вещества и смеси

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

В тази публикация ще дадем полезна информация за психосоциални рискове на работното място

Прочетете повече