ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за химични вещества и смеси

Химични вещества и смеси

Химични вещества и смеси
Химични вещества и смеси

Химични вещества и смеси – Контакт с вредни вещества

1. Как се осигурява и гарантира безопасното използване на химични вещества и смеси?

Химичните вещества играят решаваща роля в нашия живот и осигуряват производството на редица продукти от първа необходимост – фармацевтични продукти, горива и смазочни материали, разтворители и разредители, пестициди и торове за селското стопанството, соди, лако-бояджийски материали, лепила, синтетични смоли, химични влакна, каучуци и т.н.

В съвременната действителност все по-често се създават условия за професионален контакт на работещите с различна гама химични вещества и смеси, които присъстват в работната среда под формата на суровини, полуфабрикати, междинни или крайни продукти.

Разнообразно е и агрегатното им състояние – течни, твърди или газообразни.

Не малка част от тях представляват реален и непосредствен производствен риск, осезаем и с човешки сетива.

Други, без мирис, дразнещо действие или бързо въздействие върху човека, бавно разрушават неговия организъм. Не на последно място често, в резултат на нарушени технологични режими, на въздействие на външни физически фактори, като йонизиращи лъчения, ултравиолетова и инфрачервена радиация, високи температури и налягане, високо честотни полета, относително стабилни и безвредни химични вещества, отделят опасни за здравето химични продукти. С всичко това днес трябва да се съобразяват, работодатели и работници, конструктори, проектанти и технолози.

Всеки от своето място трябва да изисква и предприема мерки за пълното идентифициране на опасните химични вещества. Това е и първата, но абсолютно задължителна фаза в превенцията на този риск. В нея активната позиция на всеки работник, а още в по-голяма степен на представителите на КУТ и ГУТ е решаваща.

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители за работа с химични вещества и смеси, може да се обърнете към колегите от збутобучения.com, които ще ги направят качествено, коректно и на добра цена!

Опасните вещества са заплаха за работещите в целия свят. Те могат да причинят различни професионални заболявания и промишлени аварии.

Понастоящем в производствения процес се използват около 100 000 различни химични вещества, като техния брой непрекъснато се увеличава. Вредното им въздействие се наблюдава най-вече в предприятията за производство на химични вещества, текстил и изкуствени влакна, кожи, мебели, лекарствени средства, бои и разтворители, в нефтохимическата и полиграфическата промишленост, строителството, металургията и леенето на метали. Използването на химични вещества нараства във всички дейности, включително и в неиндустриалната сфера – болници, химическо чистене, козметика и други услуги.

Степента на експозицията варира значително в зависимост от отрасъла и дейността. Широко се използват само 1500 – 2000 химични вещества, което улеснява, но не опростява оценката и управлението на риска. Сред здравните ефекти на тези експозиции преобладават отравянията с метали, уврежданията на централната нервна система и черния дроб от вещества със специфично въздействие върху човешкия организъм.

       2. Химични вещества и смеси – Нормативни изисквания

 Какви въпроси решават нормативните изисквания в българското законодателство?

 Условията и реда за производство, използване и съхранение на химични вещества и препарати с цел опазване живота и здравето на работещите;

 Внос и износ на опасни вещества и препарати с цел опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване;

 Търговията в страната с химични вещества и смеси с цел опазване здравето на населението.

Правната уредба относно безопасното производство, използване и съхранение на опасните химични вещества и препарати се съдържа в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконовите им нормативни актове.

       3. Химични вещества и смеси – Какви са общопредприетите определения?

 “Химични вещества”

са химични елементи и техните съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва и добавки, необходими за стабилизация на продукта, и примеси, възникнали при използвания производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде отделен, без това да повлияе на стабилността на веществото или да промени неговия състав.

За първи път определение относно опасни химични вещества и препарати е дадено от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Опасни

са тези химични вещества, съединения или смеси, които поради особените си химични и физични свойства, обуславящи тяхната реактивоспособност и токсичност, могат по пряк или косвен начин да увредят човешкото здраве, материални ценности и природната среда.

Опасни препарати са смеси или разтвори,

състоящи се от две или повече опасни вещества. Опасните продукти представляват опасни вещества и/или опасни препарати.

В световната практика съществува голям брой класификатори за химичните вещества. Част от тях са строго специализирани. Те са свързани предимно с: химическия състав и свойства; с отнасянето им към една или друга група химични съединения; с техния неорганичен или органичен характер.

Химични вещества и смеси – Българско законодателство

Съгласно българското законодателство опасните химични вещества и препарати се класифицират в една от следните категории:

 1. експлозивни;
 2. оксидиращи;
 3. изключително запалими;
 4. лесно запалими;
 5. запалими;
 6. силно токсични;
 7. токсични;
 8. вредни;
 9. корозивни;
 10. дразнещи;
 11. сенсибилизиращи;
 12. канцерогенни;
 13. токсични за репродукцията;
 14. мутагенни;
 15. опасни за околната среда (чл. 2 от ЗЗВВХВП).

       4. Какво представлява класифицирането на опасните химични вещества и смеси?

“Класифицирането” е процедура чрез която се извършва оценка дали химичното вещество, притежава едно или повече опасни свойства и в зависимост от това се отнася към определена категория.

Класификационната система на страните-членки на ЕС, възприета и от Р България, се прилага за опасните вещества и смеси. Опасните химичните вещества и смеси се класифицират в една или повече от категориите на опасност въз основа на физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните им свойства.

Класификация на химични вещества и смеси, при които съществува здравен риск

Химични вещества и смеси – Класификация на базата на токсикологичните свойства на веществата и препаратите:

Съгласно закона “силно токсични”

са тези химични вещества и препарати, които в много малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания за здравето.

В зависимост от начина на проникване в човешкия организъм са определени следните летални дози (ЛД50) при:
– вдишване на аерозоли или прах ≤ 0.25 mg/l/4h
на газове или пари ≤ 0.5 mg/l/4h
– поглъщане ≤ 25 mg/kg
– контакт с кожата ≤ 50 mg/kg.

Силно токсичните химични вещества са класифицирани в І-ви и ІІ-ри клас на токсичност и опасност съгласно т. 5 от БДС 16 60-87 “Вещества вредни. Пределно допустими концентрации във въздуха на работната среда”.

 “Токсични”

са тези химични вещества и препарати, които в малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания за здравето.

Химични вещества и смеси – Лимитираните количества са следните:

– при вдишване на аерозоли или прах 0.25 < ЛД50≤1 mg/l/4h
на газове или пари 0.5 < ЛД50≤2 mg/l/4h
– при поглъщане ЛД50 : 25 < ЛД50 ≤ 200 mg/kg
– при проникване през кожата 50 < ЛД50 ≤ 400 mg/kg.

“Корозивни”

са химични вещества и препарати, които при контакт с живи тъкани могат да ги разрушат.

“Вредни”

са химични вещества и препарати, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания за здравето.Това са химични вещества и препарати, които при:
– вдишване – инхалаторна ЛД50 – аерозоли или прах 1<ЛД50≤5 mg/l/4h
– инхалаторна ЛД50 – газове или пари 2 < ЛД50≤ 20 mg/l/4h
– поглъщане – орална- ЛД 50 : 200< ЛД 50 ≤ 2000 mg/kg
– орална дискриминираща доза 50 mg/kg: 100 % преживяемост, доказана токсичност
– контакт с кожата – дермална- ЛД 50 : 400<ЛД 50 ≤ 2000 mg/kg,
могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;

“Дразнещи”

са не корозионнодействащи химични вещества и препарати, които при бърз (краткотраен), продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавицата могат да предизвикат възпаление (например, възпаление на кожата, увреждане на очите, дразнене на дихателната система).

“Сенсибилизиращи”

са химични вещества, които при вдишване или при проникване през кожата могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност, така, че при следваща експозиция на химичното вещество причиняват характерни вредни ефекти (например, специфична дихателна свръхчувствителност, алергии).

Химични вещества и смеси – Класификация на базата на специфични ефекти върху здравето на човека:

“Канцерогенни”

са химични вещества, които при вдишване или при проникване през кожата могат да предизвикат рак или да повишат честотата на раковите заболявания.

“Токсични за репродукцията”

са химични вещества, които при вдишване, поглъщане или при проникване през кожата могат да предизвикат или да повишат честотата на ненаследствени увреждания на потомството и/или да увредят мъжката и женската възпроизводителна функция или способност.

“Мутагенни”

са химични вещества, които при вдишване, поглъщане или при проникване пред кожата могат да предизвикат наследствени генетични дефекти или да повишат честотата им.
Потенциалната опасност от канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията се изразява в категории вещества от 1 до 3, където 1 и 2 имат по-голям потенциал на опасност отколкото 3.

Химични вещества и смеси – Класификация на веществата и препаратите, които могат да причинят пожари и експлозии въз основа на физико-химичните им свойства:

Голяма част от химичните вещества са склонни към горене и имат способност при определени условия да образуват взривоопасни смеси с въздушната (работната) среда. В Закона зазащита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати тези вещества са класифицирани в следните категории: експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими и запалими.

“Експлозивни”

са веществата и препаратите (твърди, течни, пастообразни или гелообразни), които могат да реагират екзотермично без атмосферен кислород, като при това бързо отделят газове, и при определени условия се взривяват, бурно изгарят или при нагряване експлодират, когато са частично затворени. Към тях се отнасят химични вещества и препарати, които са особено чувствителни на триене или удар. Такива вещества са азидите, ацетилинидите на медта и живака, някои органични нитросъединения и пероксиди на органични и неорганични съединения.

“Оксидиращи”

са тези вещества и препарати, които пораждат силна екзотермична реакция при контакт с други вещества, особено със запалими вещества. Към тях се отнасят:

 органични пероксиди, които имат пламъкови съставки, дори когато не са в контакт с други горими (запалими) материали;

 окисляващи се вещества, които могат да предизвикат огън или да повишат риска от пламък, когато са в контакт със запалими материали;

 други вещества, които стават запалими, когато се смесят със запалими материали, например определен хлорат;

 органични пероксиди класифицирани като опасни въз основа на тяхната структура. В най-общ план органичните пероксиди се класифицират като “окисляващи се”.

В категориите: “изключително запалими”, “лесно запалими” и “запалими”, веществата са класифицирани съобразно тяхната пламна точка.

Пламната точка

е най–ниската температура при която над повърхността на горимото вещество или материал се образуват газове и пари, способни да се възпламенят във въздуха, от страничен, горящ източник. При това, след изгарянето на частиците или паровъздушната смес на целия обем, горенето се прекратява.

“Изключително запалими” вещества и препарати:

 течни вещества и препарати, които имат, пламна точка под (по-ниска от) 00С и точка на кипене по-ниска или равна на 350С;

 газообразни химични вещества и препарати, които се възпламеняват на въздух при обикновена температура и налягане.

“Лесно запалими” вещества и препарати:

 химични вещества и препарати, които могат да се нагорещят и възпламенят при контакт с въздуха при обикновена температура, без прилагане на външна енергия;

 твърди химични вещества и препарати, които могат лесно да се възпламенят при контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след отстраняването на източника на огън;

 течни химични вещества и препарати, имащи пламна точка по-ниска от 210С, но които не са изключително запалими;

 газообразни вещества, които са запалими при атмосферно налягане.

“Запалими”

са течни химични вещества и препарати, които имат точка на възпламеняване по-висока или равна на 210С и по-ниска или равна на 550С. Практиката показва, че не е необходимо класифицирането на препарати с пламна точка по-висока или равна на 200С и по-ниска или равна на 550С като “запалими”, ако те не могат да поддържат горенето и поради това няма опасност за лицата работещи с тях или за други лица.

Химичните вещества, попадащи в тези категории са склонни към запалване, а някои от тях могат да образуват взривоопасни смеси. Това налага производствата в които се работи с тези вещества да бъдат класифицирани като пожаро- и взривоопасни.

Химични вещества и смеси – Класификация на основата на въздействието на околната среда:

“Опасни за околната среда” –химични вещества и препарати, които, като попаднат в околната среда (сами или чрез продуктите им на превръщане), представляват или могат да представляват веднага или след време опасност за един или повече от компонентите на околната среда.
Всички опасни химични вещества се класифицират в съответна категория/категории на опасност от ЗЗВВХВП. За тях се определят R- и S- фразите, т.е. необходимо е производителя или вносителят да класифицира химичните вещества.

       5. Химични вещества и смеси – Определяне на R- и S-фразите

Изборът на R-фрази

(стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или препарат) е в съответствие с категориите на опасност. В Приложение са посочени R – фразите, които отговарят на определената категория на опасност. Върху етикета на опасен химичен препарат, който е класифициран в повече от една категория на опасност, е достатъчно да се изпишат не повече от 6 R-фрази, които предупреждават за основните рискове, свързани с използването на препарата. Комбинираните R-фрази важат като една фраза.

Изборът на S-фразите

(стандартни текстове, даващи съвети за безопасното съхранение и използване на опасното химично вещество или препарат) е малко по-сложен, тъй като категориите на опасност са само една част от критериите за избор. Същевременно трябва да се вземе под внимание и употребата на химичното вещество, доколкото тя е известна. За S-фразите също е в сила правилото, че обикновено са необходими не повече от 6 S-фрази, а комбинираните фрази имат значението на една.

       6. Химични вещества и смеси – Етикетиране на опасни химични вещества

Класификацията на едно химично вещество не е достатъчна за означаването на всички опасности, произтичащи от това химично вещество. Затова върху всяка опаковка, съдържаща опасни химични вещества, трябва да се постави етикет.

Етикетът е основната информация за потребителя, която съдържа данни за класификацията на веществото или препарата, посочва риска от увреждане на здравето и околната среда, опасността от пожар и експлозия и посочва най-важните мерки за безопасност, които трябва да се спазват при използването и съхранението.

Етикетите на опаковките с опасни химични вещества и препарати трябва да бъдат на български език.

Текстът на етикета трябва да бъде разбираем и незаличим, и да съдържа следната минимална информация:

 Търговско наименование на веществото ;

 Химично наименование на веществото;

 За препаратите- химичното наименование на опасното вещество или на опасните химични вещества в състава на препарата;

 Името и пълният адрес, включително телефонният номер на лицето, което пуска химичното
вещество или препарат на пазара;

 Символи и знаци за опасност. Символът на опасност се отпечатва в черно върху оранжево-жълт фон и трябва да покрива поне една десета част от повърхността на етикета, но не по-малко от 1 cm2;

 Стандартни текстове за риска, свързани с използването на опасното химично вещество. Всяка от R-фразите трябва да съдържа номер и пълния текст.

 Стандартни текстове за безопасно използване на опасното химично вещество. Всяка от S-фразите трябва да сдържа номер и пълния текст.

 Условия за съхранение и срок на трайност.

 Количество, съдържащо се в опаковката.

 Действия, които трябва да се предприемат по отношение на опасното вещество след изтичане на срока на годност или по отношение на празните опаковки след изчерпване на съдържанието им.

Етикет на опасни химични вещества и смеси
Етикет на опасни химични вещества и смеси

Съгласно дадените в Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати гранични стойности на концентрация, натриевата основа и кадмиевия хлорид може да се класифицират по следните начини:

Пример “Натриева основа – NaOH”

А) Твърда форма на NaOH
Концентрация С≥5%
Класификация
“С” -корозивно действащ
R 35 -предизвиква тежки изгаряния
Етикетиране
Символ С
R 35

Б) Разредени водни разтвори на NaOH

Концентрация 2%≤С<5%
Класификация
“С” -корозивно действащ
R 34 -предизвиква изгарянияЕтикетиране
Символ С
R 34

Концентрация 0.5%≤С<2%
Класификация
“Хi” -дразнещ
R 36/38 -дразни очите и кожата

Етикетиране
Символ “Хi”
R 36/38

За всички концентрации при етикетиране се изписват S- фразите (1/2)-26-37/39/45. Намиращите се в скоби цифри се изписват върху етикета, само ако препаратът е предназначен за масова употреба.

Пример “Кадмиев хлорид – CdCl2”

Класификация
Канц. кат. 2, R45 -Може да причини рак
Мутаг. кат. 2, R46 -Може да причини наследствено генетично увреждане
Токс. за репр. кат. 2 R60 -Може да увреди възпроизводителната функция
R61 -Може да увреди плода прибременност
Т+ -Силно токсичен
R26 -Силно токсичен при вдишване
R25 -Токсичен при поглъщане
R48/23/25 -Токсичен. Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане
N -Опасен за околната среда
R50 -Силно токсичен за водни организми
R53 -Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

Химични вещества и смеси – Етикетиране

Концентрация С≥10%
Т+
R 45, 46, 60, 61, 25, 48/23/25

Концентрация 7% ≤ С <10%
Т+
R 45, 46, 60, 61, 22, 26, 48/23/25

Концентрация 1% ≤ С <7%
Т
R 45, 46, 48, 60, 61, 22, 26, 20

Концентрация 0.5% ≤ С <1%
Т
R 45, 46, 60, 61, 20/22, 48/20/22Концентрация 0.1% ≤ С <0.5%
Т
R 45, 46, 20, 22, 48/20/22

Концентрация 0.01% ≤ С <0.1%
Т
R 45

При концентрация с < 0.01% върху етикета не се записват символи за опасност и R – фрази, но изписването на N, R 50/53 си остава.

       7. Как трябва да се организира производството и използването на опасните химични вещества и смеси в предприятието с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и недопускане на производствени аварии?

С оглед опазване живота и здравето на работещите при производството и използването на опасни химични вещества и препарати е необходимо:

 осигуряване на комплексна механизация, средства за автоматична защита, системи за детекция и сигнализация и дистанционно управление на технологичните процеси при производството на опасни химични вещества и препарати. Необходимо е, да се ограничи до минимум съдържанието на примеси в суровините, които в процеса на производството могат да доведат до отделяне на вредни вещества в работната среда. При вероятност от създаване на опасни концентрации от опасни вещества в работната среда се осигуряват автоматични газанализаторни и газсигнализаторни системи, свързани с аварийна вентилация и сигнализация.

 системно наблюдение, измерване и оценка на съдържанието на химични агенти във въздуха на работната среда;

 въвеждане на нови технологии и технически решения, които осигуряват замяната на опасните химични вещества и препарати с по-малко опасни;

Когато замяната на използваните канцерогени или мутагени с вещества, препарати или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни, е технически и технологично неосъществима, работодателят осигурява затворена система за производство и използване на канцерогени и мутагени.

Във всички предприятия, когато работещите са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени при работа, работодателят отстранява тези химични агенти от източника и осигурява местни (локални) смукателни или общообменни вентилационни съоръжения, които осигуряват опазване на здравето на работещите.

 осигуряване на подходящи средства за колективна и лична защита при работа с опасни вещества и препарати.

 извършване на оценката на риска на работното място при дейности с опасни химични вещества и препарати;

За да предпазят работещите от вредни за здравето им въздействия на опасни химични агенти, от работодателите се изисква:

 да извършат оценка на риска;

 да предприемат необходимите мерки за отстраняване или намаляване на риска;

 да извършват наблюдение върху ефективността на превантивните мерки и периодично да извършват преразглеждане на оценката на риска.

Работата, която включва контакт с опасни химични агенти, започва след оценката на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на всички необходими предпазни мерки.

Рискът, обусловен от дадено опасно химично вещество, се определя от два фактора: характеристики на веществото и степента на експозиция. Четири са основните стъпки при оценката на риска:

1. Изготвяне на списъци (картотека) на използваните в производствения процес опасни химични вещества, както и такива, образуващи се в хода на самия процес;

2. Събиране на информация за тези вещества, в т. ч. за уврежданията, които те могат да причинят и как точно настъпва това. Техническите спецификации по безопасност (информационният лист за безопасност), които трябва да се предоставя от доставчика на химичните вещества, са съществено важен източник на информация. Производителите и вносителите на опасни химични вещества и препарати при пускането им на пазара за професионална употреба са задължени да осигурят на професионалните потребители информационни листове за безопасност.

Същите следва да предоставят информация за свойствата на веществата, опасността за здравето на човека и околната среда, изискванията за съхранение, транспорт, инструкция за превенция на работещите, за противопожарна охрана, мерки, които трябва да се вземат за оказване на първа помощ при необходимост.

Главната цел на информационните листове за безопасност е да дадатвъзможност на работодателите да определят дали на работните места са налични опасни химични агенти и да преценят дали съществува риск за здравето и безопасността на работещите и/или околната среда, произтичащ от употребата им.

Информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност може да бъде изходна точка в идентифицирането на опасностите, на които работещите са изложени и задължителните контролни мерки, които трябва да се вземат.

Въпреки това, не всички потенциални условия на използване могат да бъдат предвидени от производителя. По тази причина предпазните мерки, препоръчани в информационните листове за безопасност трябва да бъдат пригодени към условията на конкретните работни места;

3. Оценка на експозицията (степента на излагане на констатираните опасни химични вещества, имайки предвид вида, интензивността, продължителността, честотата и възможността за излагане на работещите, оценяване сумарния ефект от опасните вещества и свързания с тях ефективен риск);

4. Степенуване на установените опасности и рискове. Този списък може да бъде използван при изготвяне на плана за работа за защита на работещите.

Химични вещества и смеси – Преразглеждане на оценка на риска

Преразглеждане на оценка на риска следва да се прави при промяна на производствените процеси и работни процедури, при използване на нови химични агенти или усвояване на технологии, в случай на злополука или здравословни проблеми и независимо от това с определената от работодателя периодичност. След въвеждане на определена мярка за защита от съответния риск, следва да бъде проследен ефекта от тази мярка. Трябва да се извършва редовно отчитане на резултата с цел следене на евентуални влошавания (напр., намаляване ефективността на вентилационната система) или изменения в начина на работа.

От голямо значение при оценката на риска е да се включат предвидимите инциденти и съответния начин за действие в тази връзка и да се планират правилно мерките при такива обстоятелства, включително и първа помощ, като за целта работодателят изготвя план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място.

Работодателят извършва оценка на специфичните рискове, пораждани от експлозивна атмосфера, като отчита най-малко следното:

1. вероятността да възникне експлозивна атмосфера и нейната устойчивост;

2. възможността за наличие на източници на запалване, включително електростатични заряди, които да се активират и задействат;

3. работното оборудване и инсталациите, използваните вещества, процесите и техните възможни взаимодействия;

4. обхвата на очакваните последици:

 за всяка дейност, при която може да възникне риск от експозиция на канцероген или мутаген, трябва да се определят видът, степента и продължителността на експозицията на работещите, оценява се риска и се определят съответните мерки. При оценяването на риска се отчитат всички възможни пътища на експозиция, включително по кожен път.

 когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, работодателят следва да предотврати експонирането им на канцерогени и мутагени.

 работодателят предоставя ежегодно до 31 март актуализирания списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността при работа с канцерогени и мутагени, за предходната година на Д “ОИТ” на чиято територия се намира предприятието.

Основните принципи на превенция, в случай, че при риска се установява наличност на рискови ситуации, при дейности, включващи химични агенти, са:

√Премахване (предотвратяване) на възможната опасност чрез подмяна на процеса или продукта;
√Ако не е възможно риска да бъдат предотвратен, опасните химични агенти или процеси следва да бъдат заменени с други, неносещи риск или имащи по-ниска степен на риск;
√Когато естеството на работата не позволява риска от употребата на опасни химични вещества да бъде отстранен чрез заместване,

работодателят осигурява здравно наблюдение и прилага предпазни и защитни мерки, като се спазва следната последователност:

1. Организиране на подходящи работни процеси и контрол на съоръженията, както и използваното оборудване и материали за намаляване отделянето на опасни химични агенти;
2. Прилагане на колективни мерки за защита на работещите в мястото, където риска възниква (при източника), например осъществяване на аспирация, както и предприемане на организационни мерки;
3. Прилагане на индивидуални мерки за защита, включващи лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти.Когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето на работещите, работодателят трябва да осигури здравно наблюдение на работещите.

Ефективен метод за борба с опасните химични вещества и смеси е замяната: опасното химично вещество се заменя с по-малко опасно. Това е особено важно, когато са налице данни, че използваното химично вещество може да предизвика рак, да увреди репродуктивните функции на организма или да доведе до алергична реакция.

Изборът на безопасен работен процес или замяната на съществуващия опасен процес с по-малко опасен ефективно намалява риска. Важно е да се знае, че при замяната на веществата или на целия работен процес е необходимо да бъде събрана необходимата информация за веществото/та и процеса, за да не доведе замяната до нови неочаквани опасности.

При замяната на дадено опасно химично вещество с по-малко опасно трябва да бъде събрана пълна информация за новото вещество, а именно:

– състав:

описание на субстанцията с химичните й наименования, както и с търговското й име; когато е смес- информация за всички химични наименования на съставките и процентното съдържание на всяка съставка, наличието на примеси и тяхното приблизително количество в субстанцията;

– начини на контакт

данни за всички възможни начини за достъп в организма (вдишване, поглъщане, абсорбиране през кожата, очите); указание по кои начини за достъп в организма веществото не влияе; каква концентрация или доза причиняват болестни ефекти и каква продължителност на контакта причинява тези ефекти; има ли ограничения за контакта и това ограничение предпазва ли всички работници от всички ефекти;

– рискове

информация за потенциалните рискове от всеки продукт, неговите примеси и съставни части; данни за разликите между остри и хронични въздействия, при еднократна или многократна експозиция; когато няма данни за хронични ефекти, причината е защото такива не съществуват или защото не са проучени; какви са симптомите при еднократно въздействие и какви са при многократно въздействие;

– данни за степента на риска

(напр. – ниска степен на риск, висока степен на риск или не се счита за токсичен); източници на информация за риска или проучването, направено от производителя;- химични реакции – при топлина или налягане субстанцията преминава ли в друга форма на химично вещество; ако преминава, то веществото може ли да се разлага, да променя своята химична същност по някакъв друг начин, какви условия водят до тези промени;

– информация за необходимостта от използване на лични предпазни средства при работа,

за техния вид (за очи, кожа, дихателна система и др.); указания за: правилна работа, правилно съхранение и правилно транспортиране.

 изготвяне на конкретни инструкции за безопасна работа при производството и използването на опасни химични вещества и препарати в зависимост от класифицирането по опасност;

Въз основа на цялата информация работодателят осигурява на работещите и/или техни представители подходящо обучение и инструктаж за: възможните рискове за здравето, мерките за предотвратяване и предпазване от експозиция на канцерогени и мутагени и т.н.

Работодателят утвърждава и поддържа актуализирани правила за предпазване от експлозия.

Правилата за предпазване от експлозия трябва да показват в частност, че рисковете от експлозия са установени и оценени, предвидени са съответните мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа, местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, са класифицирани по зони и т.н

Работодателят класифицира местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, по зони съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 от 27.12.2004 г. на МТСП и МЗ. Системата за класификация се прилага на всички места, където в съответствие с наредбата се предприемат мерки за предпазване.

В указаните в приложение № 1 зони трябва да бъде използвано оборудване от следните категории, при условие, че то е подходящо съответно за газове, пари, аерозоли и/или прах или праховъздушни смеси:
1. в зона 0 или зона 20 – оборудване категория 1;
2. в зона 1 или зона 21 – оборудване категория 1 или категория 2;
3. в зона 2 или зона 22 – оборудване категория 1 или категория 2, или категория 3.

Наредбата от 2001 г. засъществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

Когато правилата за предпазване от експлозия, базирани на оценката на риска, не налагат по-строги изисквания, оборудването и системите за защита за всички места, където може да възникне експлозивна атмосфера, се избират на базата на категориите съгласно Наредбата от 2001 г. засъществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

 изготвяне на картотека на произвежданите и използвани опасни химични вещества в предприятието и информационните листове за безопасност;

 при транспортиране, складиране, съхраняване, манипулиране и използване на суровини, материали и продукция, които съдържат вредни вещества, трябва да се отчитат специфичните им характеристики и се осигурява безопасност и опазване на здравето на работещите, в т.ч. предотвратяване на взривове, самозапалване, несъвместимост, отделяне на токсични вещества, изолиране.

Химични вещества и смеси – складиране

При складирането на материали, полуфабрикати и готова продукция се отчитат специфичните им характеристики и се осигурява безопасност и опазване на здравето на работещите, в т.ч. предотвратяване на взривове, самозапалване, несъвместимост, отделяне на токсични вещества, изолиране. Токсични или агресивни вещества се транспортират и съхраняват в специални съдове с необходимата здравина и устойчивост на химично въздействие. Необходимо е да се предприемат подходящи технически и/или организационни мерки (разделяне на несъвместими химични агенти, подходящо съхранение и т.н.), за да осигури защита на работещите срещу опасностите, свързани с физико-химичните свойства на химичните агенти.

Правилата за складиране могат да бъдат прилагани за опаковани продукти или технически материали, когато те се складират съвместно с химични продукти. От гледна точка на безопасността при складиране е целесъобразно продуктите да бъдат класифицирани съгласно специфичните им опасни свойства. С предимство се разглеждат тези опасни свойства, които налагат прилагането на особени мерки по отношение на защитата от пожар и експлозия: такива свойства са експлозивност, изключителна запалимост, силна запалимост, запалимост или оксидиращо действие. Освен това, при складиране на опасни вещества се отчитат и други техни свойства, като: силна токсичност, токсичност и корозивно действие.

В едно складово помещение съвместно се складират продукти със сходни опасни свойства, само когато за тях са предвидени сходни мерки за безопасност (напр. еднакви температурни условия).

Под отделно складиране се разбира съхраняването в един и същ участък от склада, когато продуктите са отделени един от друг чрез разстояние или бариери (напр. стени, продукти от негорими вещества или складиране на рафтове от негорим материал).

Ръчните товаро-разтоварни и преносими работи при насипни товари се извършват с лопати и колички. За предвижване на количките по земята следва да се полагат дъсчени пътеки с широчина, не по-малка от 300 mm.

До работа с опасни товари се допускат медицински освидетелствани лица.

При манипулиране, превозване и съхраняване на лесновъзпламеняващи се взривоопасни и вредни за здравето товари се спазват изискванията за безопасна работа с тях.

Забранява се складирането на вредни за здравето товари в общи складове и на товарно-разтоварни площадки съвместно с други товари.

Товаренето и разтоварването на киселини и други отровни вещества (твърди и течни) е необходимо да се извършва в специални складове и рампи, на които подът трябва да е на едно ниво с пода на транспортното средство, като се използват подходящи приспособления (колички, носилки и други) за осигуряване на безопасна работа.

Разлетите киселини и основи е необходимо да се неутрализират с подходящи неутрализиращи вещества.

Забранено е преливането на киселини от съдовете без специални стойки и уреди за тази цел.

Не се допуска нареждането на кошове с дамаджани и други чупливи опаковки (едни върху други) на повече от ред в транспортните средства и складовете, ако няма специализирани за целта стелажи или рамки.

Пунктовете за обработка на киселини и други разяждащи вещества трябва да имат аптечка, съдържаща необходимите медикаменти, превързочни материали и други.

       8. Химични вещества и смеси – Информационни листове за безопасност

Информационния лист за безопасност съдържа информация относно опасното химично вещество/препарат. Информацията е свързана със защитата на човешкото здраве, безопасността и опазването на околната среда. Тя трябва да улесни получателя на информационния лист за безопасност при предприемането на подходящи организационни мерки/работни процедури с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. При изготвянето на информационния лист за безопасност се вземат предвид специфичните нужди на конкретния потребителски кръг.

В някои случаи се налага посочването на допълнителна информация, отчитайки многообразието от свойства на някои вещества и препарати.

За препаратите, които не са класифицирани като опасни, но за които се изискват информационни листове за безопасност съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, подходяща информация трябва да бъде посочена към всяка точка.

Информационният лист за безопасност се съставя и разпространява от производителя, вносителя или доставчика на опасното химично вещество.

В него трябва да бъдат включени данни от:

 • литературата;
 • собствени или направени по поръчка проучвания;
 • изпитвания и тестове;
 • промишлени данни;
 • други.

С които да се направи максимално изчерпателно описание на опасното химично вещество и смеси, осигуряващо надеждната работа с него. За да може потребителят да предприеме необходимите мерки относно защитата (опазването) на здравето на работещите на работното място и околната среда, производителят, вносителят или дистрибуторът на опасните вещества е задължен при първата им доставка да осигури на получателя лист за безопасност, свързан с даденото опасно химично вещество.

Листовете за безопасност трябва да съдържат информация, необходима за защита на хората и околната среда и осигуряване на безопасността на работното място. Листът за безопасност трябва да се представи на хартия или на магнитен носител. Листовете за безопасност трябва да бъдат на български език и в оригинал.

Информационният лист за безопасност служи за основа на работата при различни задачи и отговорности: изготвяне на указания (инструкции) за безопасна работа с опасното химично вещество, уведомяване на работещите и т.н.

Листовете за безопасност трябва да съдържат информация с определен вид и съдържание. Информацията трябва да бъде осигурена безплатно в момента, когато химичното вещество се представя за първи път. Както и при всяка ревизия (преработка), която отразява важна нова информация относно сигурността и защитата на човешкото здраве и околната среда.

При наличие на нова информация за опасното химично вещество и смеси, свързана с опазване на човешкото здраве и околната среда. Производителят или вносителят трябва да изготви преработено издание на информационният лист за безопасност. И да го раздаде на всички купувачи през последните дванадесет месеца.

Не е необходимо да се предоставя лист за безопасност, когато опасното вещество или препарат се предлага или продава за обща (широка) употреба и е снабдено с достатъчна информация, която позволява потребителя да вземе необходимите мерки. В този случай лист за безопасност трябва да се достави при поискване от индустриален потребител.

Купувачите на химични вещества/препарати в рамките на Европейския съюз в последно време изискват информационни листове за безопасност също и за вещества, които не са класифицирани като опасни. Тези случаи не се обхващат от ЗЗВВХВП. Поради съображения за осигуряване на повече информация и безопасност при работа с химични вещества и препарати, при пускане на пазара на такива химикали по принцип се предоставя информационен лист за безопасност.

С оглед направеното по-горе подробно експозе относно особеностите на опасните химични вещества и смеси и специфичните задължения на работодателя за:
 • класифициране;
 • етикетиране;
 • издаване на информационни листове за безопасност;
 • други

Е необходимо той да изпълни задълженията си и да информира работещите за съществуващите опасности, произтичащи от тях. Това се прави с цел разширяване на диалога между всички заинтересувани за осигуряване на здраве и безопасност при производство и употреба на опасни химични вещества и смеси.

 

Съвместно складиране на опасни химични вещества и смеси
Съвместно складиране на опасни химични вещества и смеси

И сега за разпускане може да изслуаште тази добра песен по темата ТУК

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!