Страни в трудовия процес за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирма

В тази публикация ще разгледаме основните страни в трудовия процес за изграждане и функциониране на фирмена политика по безопасност и здраве при работа и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирмата.

Фирмена политика по безопасност и здраве при работа

е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране и управление. Целесъобразно е да бъдат предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението, както и да бъдат анализирани причините за пропуски и недостатъци в работата, като се прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определените цели:

  • високо качество на труда и организация на работа;
  • високо качество на управление на човешките ресурси;
  • висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Добрата фирмена политика по безопасност и здраве при работа на предприятието

е философия за управление на една дейност и включва ангажиментите на ръководството относно:

– интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;

– поставяне, обявяване и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа за превенция, съчетани с процес на по-нататъшно подобрение, отчитайки ефикасността на разходите;

– осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;

– поставяне управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;

– осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране на политиката, за да бъде разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на персонала, личен пример;

– изграждане на ефективна, съответстваща на спецификата и големината на предприятието Система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа като инструмент за осъществяване на политиката;

– осигуряване активното участие на работещите;

– периодичен мениджърски преглед на политиката и системата за управление на безопасността и здраве при работа с оглед по-нататъшно подобряване.

Разработване на фирмена политика по безопасност и здраве при работа

При разработването на фирмената политика за безопасност и здраве при работа съществено
внимание заслужава оценката на всяко работно място още при проектирането, начините на избор
на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска.

Организационната структура на фирмената политика по безопасност и здраве при работа се базира на съществуващата управленска система в предприятието, като се допълва от някои специфични органи, съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за доброто изпълнение на фирмена политиката по безопасност и здраве. Следователно организационната структура на фирмената политика по безопасност и здраве при работа е неразделна част от общата организационна структура на предприятието.

УЧАСТНИЦИТЕ В ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС И РЕАЛНО РАБОТЕЩАТА ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНИСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЗБУТ СА:

РАБОТОДАТЕЛ
РАБОТНИК
ОБЗР (органа по безопасност и здраве при работа)
СТМ (службата по трудова медицина)
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
КУТ (Комитет по условия на труд)

Фирмена политика по безопасност и здраве при работа
Фирмена политика по безопасност и здраве при работа

Тъй като работодателят има най-голямата отговорност за безопасността и здравето при
работа, той определя и фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички,
които работят за нейното изпълнение. Съвместно с административното ръководство, той осигурява
и назначава компетентни работници и служители на всички нива, които да отговарят, съветват и
консултират по всички въпроси, касаещи БЗР. Той осигурява оценката на риска да бъде цялостна и
с необходимото качество, системите за защита – в изправност за действие, оборудването за
извънредни ситуации – в наличност и на определените за целта места, и др. Той организира и
контролира годишния отчет на изпълнението на фирмената политика за БЗР (безопасност и здраве при работа).

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя !!!!!

Освен задълженията, регламентирани с Кодекса на труда и със Закон за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят има специфични задължения, регламентирани с други закони и подзаконови нормативни актове.

ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ ОКАЗВАТ:

  • ОБЗР
  • СТМ
  • КУТ/ГУТ
  • ДРУГИ