ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОЛЕЗНО – ЧАСТ 2 ОТ ZBUTINFO.COM

Трудоустрояване полезно – материали от платена платформа

Трудоустрояване полезно

Здравейте, нали помните нашето обещание „правим всичко БЕЗПЛАТНО, за да бъдем ПОЛЕЗНИ и окажем ПОДКРЕПА при необходимост“, в тази връзка потърсих интересни материали и мнения в платена платформа, за която съм абониран и е доста полезно, но не всеки може да си го позволи.

В тази поредица от няколко части ще постна по интересните мнения, които се надявам да са Ви полезни.

При необходимост оставаме на Ваше разположение.

Трудоустрояване полезно – Форма

Трудоустрояването се осъществява чрез писмени актове. Необходимостта по чл. 317, ал. 1 от КТ („от преместване“) се определя от здравните органи. Това става с болничен лист. В него, освен констатацията на заболяването (диагнозата), се прави и „предписанието“ с реквизитите му по чл. 317, ал. 1 от КТ.

Предписанията за трудоустрояване от лекуващия лекар и ЛКК се издават до 7 дни от деня на прегледа. Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в срок до 20 дни от датата на постъпването на документите. При временна неработоспособност, която продължава, срокът за освидетелстване е до 10 дни (чл. 1, ал. 5 от НТ).

Както беше отбелязано по-горе, предписанието задължава работодателя да не допуска трудоустроения да извършва договорената работа, да го премести на друга или да облекчи условията на същата.

Законът не казва с какъв акт става това – писмено или устно.

В практиката това обикновено става с писмена заповед, свободен образец. Тя е едностранен акт на работодателя, издаден въз основа на закона и предписанието на здравния орган. Не е правилно да се подписва допълнително споразумение към трудовия договор (виж Изменение на трудовото правоотношение), тъй като промяната в характера на работата не е по волята на страните по трудовото правоотношение.

Когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на осигурения налага да работи при облекчени условия, включително при намален работен ден, той се трудоустроява с болничен лист (чл.25, ал. 1 от НМЕ).

Трудоустрояване полезно – Срок

Срокът на трудоустрояване е определен в чл. 1, ал. 2 от НТ. Поначало трудоустрояването е за определен срок. Лекуващият лекар предписва (трудоустроява) за срок до 1 месец, а лекарска консултативна комисия (ЛКК) – до 6 месеца. И в двата случая ЛКК може да продължи срока на трудоустрояването, но с изтичането на 2 години трудоустроеният се явява на преглед пред териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК). Тя се произнася по трудоспособността. В този случаи и след решение на ТЕЛК, ЛКК може да продължи трудоустрояването.

В случаите, когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на осигурения налага да работи при облекчени условия, лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина трудоустроява за срок до един месец в една календарна година, а ЛКК – до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно. На всеки 6 месеца се прави контролен преглед и се издава нов болничен лист. След изтичане на двете години осигуреният се насочва за освидетелстване от ТЕЛК (чл. 25, ал. 2 от НМЕ).

Ако е налице трайна неработоспособност (инвалидност), трудоустрояването може да бъде за неопределен период от време, по което се произнасят ТЕЛК и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по реда на Наредбата за медицинската експертиза.

Срокът на трудоустрояване на бременна жена, работничката/служителката в напреднал етап на лечение ин-витро или кърмачка е за периода, за който трае бременността, времето, през което се осъществява напредналия етап на лечението ин-витро (но не повече от 20 дни) или за времето, посочено в предписанието на здравните органи.

Трудоустрояване полезно – Други характеристики

Трудоустроените лица се ползват с редица предимства, установени в закона – виж чл. 319 – 320 от КТ, във връзка с чл. 7 от НТ.

За трудоустроените работници и служители е предвидена специална закрила при уволнение на изрично и изчерпателно, посочени в КТ основания. Това са основанията по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, а именно при прекратяване на трудовото правоотношение поради: закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; намаляване на обема на работата; липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, както и при дисциплинарно уволнение.

Трудоустрояване полезно – чл. 333, ал. 1, т. 2 и ал. 7 от КТ

В тези случаи работодателят може да уволни трудоустроен работник или служител само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Закрилата се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение чл. 333, ал. 1, т. 2 и ал. 7 от КТ.

Забележки:

Намалената неработоспособност не е равна, не обхваща всички възможни причини на временна неработоспособност.

Трудоустрояване полезно – Трудова злополука установяване

Следва да се има предвид, че трудовата злополука се установява по реда на чл. 58 от КСО и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Длъжностното лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, въз основа на документите в досието в 7-дневен срок от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова (чл. 60, ал. 1 от КСО). При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане разпореждането по ал. 1 се издава въз основа на решението на органите, осъществяващи експертизата на работоспособността (чл. 60, ал. 2 от КСО). Разпореждането се изпраща на осигурения и на осигурителя/предприятието ползвател в 7-дневен срок от издаването (чл. 60, ал. 3 от КСО). (Виж Разпореждане на НОИ във връзка с чл. 60, ал. 1 от КСО и Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука).

Трудоустрояване полезно – ТЕЛК и НЕЛК

Установяването на трайна неработоспособност (инвалидност) се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК въз основа на Наредбата за медицинската експертиза.

Трудоустрояване полезно
Трудоустрояване полезно

Трудоустрояване полезно – Комисия по трудоустрояване

Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица (чл. 2 от Наредбата за трудоустрояване).

Трудоустрояване полезно – Задължения

Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна обстоятелствата свързани със състоянието на бременната работничка (служителка).

Трудоустрояване полезно – Нощен труд

Нощният труд е забранен за трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи (чл. 140, ал. 4, т. 4 от КТ). Нещо повече – когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява (чл. 140а, ал. 4 от КТ).

Трудоустрояване полезно – Извънреден труд

Не се разрешава полагане на извънреден труд от трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи (чл. 147, ал. 1, т. 4 от КТ).

Трудоустрояване полезно – чл. 319 – 320 от КТ, във връзка с чл. 7 от НТ, чл. 333, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от КТ

Трудоустроените лица се ползват с редица предимства, установени в закона – виж чл. 319 – 320 от КТ, във връзка с чл. 7 от НТ, чл. 333, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от КТ.

Забележки:

  1. Намалената неработоспособност не е равна, не обхваща всички възможни причини на временна неработоспособност.
  2. Следва да се има предвид, че трудовата злополука се установява по реда на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, (виж Разпореждане на НОИ във връзка с чл. 60, ал. 1 от КСО и Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука).
  3. Установяването на трайна неработоспособност (инвалидност) се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК въз основа на Наредбата за медицинската експертиза.
  4. Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица – (чл. 2 от Наредбата за трудоустрояване).
  5. Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна обстоятелствата свързани със състоянието на бременната работничка (служителка).

Може да видите и другите ни публикации по темата, които са публикувани в категория ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с трудоустрояването.