ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ И МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Здравейте не забравяйте, че до края на месец януари всяка година, трябва да определите местата за трудоустроени.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ – Изискванията, които трябва да имате в предвид:

 • Определянето на местата за трудоустрояване се извършва съвместно със Службата по трудова медицина;
 • Всеки работодател с повече от 50 (петдесет) работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
 • До края на януари е срока за определяне на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, който се определят ежегодно;
 • От общия брой на определените работните места за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания;
 • Работодателите са длъжни ежегодно да обявят писмено броя на определените работни места за хора с трайни увреждания в териториалните поделения на Агенцията по заетостта (Бюро по труда) в срок до 14 февруари.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ – Процедура:Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите.

В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

Последователността, която трябва да следвате е следната:

Първо: Направете си Комисия за трудоустрояване със заповед, като задължително включете и лекаря по трудова медицина на обслужващата Ви служба по трудова медицина СТМ. Комисията трябва да включва задължително:

 • Председател на Комисията, съгласно чл.2, ал.1 от НАРЕДБА за трудоустрояване е задължително председател да бъде ръководителя/управителя;
 • Длъжностното лице по здраве и безопасност, който най-често е и секретар на комисията;
 • Представител/и от Комитета по условия на труд КУТ или Група по условия на труд ГУТ;
 • Представител/и на синдикална/и организации;
 • Лекарят от службата по трудова медицина с която имате договор;
 • При Ваше желание и голяма структура е хубаво да включите и представител от личен състав.

Трябва да се разпишат добре и отговорностите на самата комисия. Най-добре е да се направи постоянно действаща и да се събира при необходимост.

Определете си секретар, който да съхранява и подновява документацията.

Примерна заповед за Комисията може да свалите от Заповед за трудоустрояване.

Второ: На самото заседание на Комисията определете:

 • Конкретния процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване. Този процент се определя, съгласно дейността на фирмата (вижте чл. 315 от Кодекса на труда).
 • Трябва да определите местата за хора с трайни увреждания, които са поне половината от местата определени по т.1 (вижте чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания).

Трето: След като сте изпълнили всичко от първите две точки и документите са подписани от всички членове на Комисията по трудоустрояване и са заверени от ръководителя/управителя на фирмата, когато той не е член на Комисията имате задължението да дадете всички документи (най-добре си предвидете оригинали) на:

 • Обслужващата Ви служба по трудова медицина
 • В съответната Дирекция „Бюро по труда“ на териториалното поделение на Агенция по заетостта. Това нещо трябва да го извършите в 14 дневен срок, като е задължително да си вземете и входящ номер.

Важно: Вече е отменено изискването списъкът да се изпраща в НОИ!

Нормативните документи, които трябва да имате в предвид при определяне на места, подходящи за трудоустрояването са:

Може да видите и другите ни публикации по темата, които са публикувани в категория ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с трудоустрояването.