ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ – ЧАСТ 1 ОТ ZBUTINFO.COM

Трудоустрояване полезна информация – материали от платена платформа

Трудоустрояване полезна информация

Здравейте, нали помните нашето обещание „правим всичко БЕЗПЛАTНО, за да бъдем ПОЛЕЗНИ и окажем ПОДКРЕПА при необходимост“, в тази връзка потърсих интересни материали и мнения в платена платформа, за която съм абониран и е доста полезно, но не всеки може да си го позволи.

В тази поредица от няколко части ще постна по интересните мнения, които се надявам да са Ви полезни.

При необходимост оставаме на Ваше разположение.

Трудоустрояване полезна информация – Правна уредба

Трудоустрояване полезна информация
Трудоустрояване полезна информация

Институтът на трудоустрояването е нормативно уреден в чл. 314 – 321 от Кодекса на труда (КТ) и Наредбата за трудоустрояване (НТ), във връзка с Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и Наредбата за медицинската експертиза.

В чл. 309 от КТ се съдържа нормативната уредба на трудоустрояването на бременни жени и кърмачки, както и на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро.

Законова закрила на трудоустроените се съдържат в разпоредбите на чл. 140, ал. 4, т. 4, чл. 140а, ал. 4, чл. 147, ал. 1, т. 4, чл. 333 от КТ.

Трудоустрояване полезна информация – Същност и предназначение

Няма точна дефиниция на понятието „трудоустрояване“. От текста на чл. 314, ал. 1 от КТ се прави извод, че трудоустрояване е възможно тогава, когато работник (служител) е заболял или претърпял трудова злополука и заболяването не му позволява да изпълнява в пълен обем задълженията по трудовия договор, но няма пречка да изпълнява други трудови задължения или договорените, но в намален обем. В този смисъл е налице намалена работоспособност, която от фактическа гледна точка е част от същността на трудоустрояването и негова предпоставка. Другата част от същността на трудоустрояването е свързана с изпълнение на „друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия“. В този смисъл е налице преместване (условно казано) от едната длъжност (работа) на другата или облекчаване условията на работа спрямо задълженията за договорената длъжност. Преместването е последица от заболяването или трудовата злополука, но фактически с осъществяването му завършва фактическия състав на трудоустрояването.

Невъзможността да се изпълнява възложената работа, за която е създадено трудовото правоотношение, може да се дължи и на: серопозитивност към вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност . Трудоустрояване на серопозитивни към СПИН, макар и здрави лица, се допуска, с цел да предотврати неблагоприятното въздействие на фактори на работната среда върху тяхното здравословно състояние (чл. 18 от НТ).

Трудоустрояването има защитен, социален характер.

Другата част от същността на трудоустрояването е свързана с изпълнение на „друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия“. В този смисъл е налице преместване (условно казано) от едната длъжност (работа) на другата или облекчаване условията на работа спрямо задълженията за договорената длъжност. Преместването е последица от заболяването или трудовата злополука, но фактически с осъществяването му завършва фактическия състав на трудоустрояването.

В чл. 309 от КТ е въведен института на трудоустрояването на бременни работнички/служителки и кърмачки, който има за цел да се облекчи труда им и да се премахне риска за безопасността и здравето им. Мерките, които се предприемат, са приспособяване на условията на труд на работното място и/или на работното време, а в случай, че не е възможно такова приспособяване работничката/служителката следва да бъде преместена на друга подходяща работа.

С изменение на КТ (обн. в ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009) към института на трудоустрояването на бременни работнички или служителки и кърмачки са присъединени и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро. В § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на КТ има легално определение на понятието „работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“.

Трудоустрояване полезна информация – Ред за осъществяване

  1. Трудоустрояване на работници и служители (чл. 317 от КТ)

Процедурата се осъществява последователно от различни правни субекти. Първоначално относно наличието на предпоставките за преместване следва да се произнесе здравен орган с т. нар. предписание (чл. 317, ал. 1 от КТ и чл. 1, ал. 1 отНТ).

След предписанието възникват задължения за работника (служителя) и работодателя – работникът (служителят) да не изпълнява работата, за която се е договорил, а работодателят да не допуска трудоустроения на тази работа. Освен това работодателят е длъжен да го премести на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок чл. 317, ал. 3 от КТ, ако обаче е в хипотезата на чл. 315 от КТ.

Забележка: Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. А частта от общия брой на работниците и служителите по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването (чл. 315, ал. 1 и ал. 3 от КТ).

2.Трудоустрояване на бременни, кърмачки и жени в напреднал етап на лечение ин-витро (чл. 309 от КТ)

Трудоустрояване полезна информация – задължения на бременни, кърмачки и жени в напреднал етап на лечение ин-витро (чл. 309 от КТ)

Редът за трудоустрояване на бременни жени, кърмачки, както и на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, е уреден в чл. 309 от КТ. За да може да ползва правата си по чл. 309 от КТ, бременната работничка (служителка) следва да изпълни задължението си за уведомяване по реда на чл. 313а, ал. 1 от КТ. Бременната работничка (служителка), както и жена, намираща се в в напреднал етап на лечение ин-витро, следва да удостовери състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи – чл. 313а, ал. 1 от КТ.

Трудоустрояване полезна информация – задължения на работодателя

След като бъде уведомен от бременната (жената, намираща се в напреднал етап на лечение ин-витро и кърмачката) за състоянието й и получи предписание от здравните органи, работодателят следва да предприеме необходимите мерки за приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време – напр. в случай, че работничката работи права, да й създаде условия за работа в седнало положение; по предписание на здравните органи може да намали работното й време с няколко часа. Всички стъпки, които ще предприеме работодателя, следва да са насочени към отстраняване на риска за безопасността и здравето на бременната (кърмачката) – работничка (служителка).

В случаите, когато приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят следва да премести бременната (кърмачката, работничката/служителката в напреднал етап на лечение ин-витро) на друга подходяща работа. До фактическото преместване, работодателят е длъжен да я освободи от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, като за този период от време й дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието – чл. 309, ал. 2 от КТ.

Трудоустрояване полезна информация – трудово възнаграждение на бременни, кърмачки и жени в напреднал етап на лечение ин-витро (чл. 309 от КТ)

При трудоустрояване работничката (служителката) получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа. Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения – чл. 309, ал. 3 от КТ.

Може да видите и другите ни публикации по темата, които са публикувани в категория ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с трудоустрояването.