ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Трудоустрояване на държавен служител – Полезна информация за преместване на държавен служител поради трудоустрояване – материали от платена платформа

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Здравейте, нали помните нашето обещание „правим всичко БЕЗПЛАТНО, за да бъдем ПОЛЕЗНИ и окажем ПОДКРЕПА при необходимост“, в тази връзка потърсих интересни материали и мнения в платена платформа, за която съм абониран и е доста полезно, но не всеки може да си го позволи.

В тази поредица от няколко части ще постна по интересните мнения, които се надявам да са Ви полезни.

При необходимост оставаме на Ваше разположение.

Трудоустрояване на държавен служител
Трудоустрояване на държавен служител

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ПРОЦЕДУРА

Процедурата е регламентирана от:

ЗАКОН за държавния служител (ЗДСл) – чл. 14 – 17, чл. 85

НАРЕДБА за трудоустрояване (НТ) – чл. 1 – чл. 7 * Забележка: Предстои актуализация на текста на процедурата във връзка с изменението и допълнението на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.).

Трудоустрояване на държавен служител – Същност и предназначение

Аналогично на трудоустрояването по Кодекса на труда (чл. 314 – 320 от КТ) е решението за трудоустрояване и по ЗДСл. И в случаите по чл. 85 от ЗДСл е налице изключение от принципа за стабилитет на служебните правоотношения (чл. 81 от ЗДСл), но в случая по независещи от волята на органа по назначаването и на държавния служител причини. За органа по назначаването преместването е задължение (а не субективно право), произтичащо от предписанието на здравния орган по силата на закона.

Предназначението на тази процедура е подобно на това по КТ (вж. съответната процедура).

Трудоустрояване на държавен служител – Съдържание. Ред за осъществяване

Процедурата има социален характер и по своята фактическа същност се изразява в преместване на друга длъжност в същата администрация или в облекчаване условията за изпълнение на задълженията по титулярната длъжност.

Преместването по чл. 85 от ЗДСл се отличава от преместването по чл. 82 от ЗДСл по наложилите го причини. При хипотезата на чл. 85 от ЗДСл те са свързани с увреждане на здравето, което, въз основа на констатация от компетентен здравен орган, води до необходимостта от преместване.

Задължение за преместване произтича и за служителя от издаденото предписание (вж. чл. 85, ал. 2 от ЗДСл за задължителния характер на предписанието и преместването).

Преместването поради трудоустрояване е процедура със сложен фактически състав. Отделните елементи на този състав са констатацията и предписанието на здравния орган и актът на органа по назначаване с оглед изпълнение на предписанието или облекчаването на условията за работа, с което фактическият състав е завършен.

Трудоустрояване на държавен служител – Издаване на предписание за трудоустрояване

Като цяло процедурата има формален характер. Тя стартира с предписание за трудоустрояване, издадено от здравните органи. То е писмено и по образец.

Предписанията за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност се издават от лекуващия лекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Лекуващият лекар трудоустроява за срок до 1 месец, а ЛКК – до 6 месеца. Този срок може да бъде продължаван от ЛКК след контролен преглед, като на всеки 2 години подлежащият на трудоустрояване служител се изпраща на ТЕЛК, която се произнася по работоспособността му. Ако лицето не е възстановило работоспособността си и не е с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, се връща на ЛКК за продължаване на трудоустрояването (чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от НТ).

ТЕЛК, респ. НЕЛК, трудоустроява лица, на които определя 50 и над 50 на сто трайна намалена работоспособност или здравни противопоказания за изпълняване на възложената им работа.

При вземане на решение за издаване на предписание за временно трудоустрояване задължително участвуват предварително уведомените писмено от здравните органи представител/представители на органа по назначаването, които също подписват предписанията за трудоустрояване от лекуващите лекари или ЛКК. Ако те не се явят, здравните органи сами вземат решение за издаване на предписанието, в което посочват конкретно работно място или длъжност от списъка на работните места и длъжности за трудоустрояване.

Предписанията за трудоустрояване от лекуващия лекар и ЛКК се издават до 7 дни от деня на прегледа. Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в срок до 20 дни от датата на постъпването на документите. При временна неработоспособност, която продължава, срокът за освидетелстване е до 10 дни.

За всички освидетелствани и преосвидетелствани лица, които работят и на които ТЕЛК (НЕЛК) е установила трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, се изпраща експертно решение до органа по назначаването, до лицата, до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) и до Националния център за здравна информация (чл. 1, ал. 3, 4, 5 и 6 от НТ).

Предписанието е задължително за органа по назначаването при издаване на заповедта за трудоустрояване.

Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица.

Органът по назначаването е длъжен да вземе всички необходими мерки за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност (чл. 2, ал. 1, 2, 3 и 6 от НТ).

При спор между органа по назначаването и подлежащия на трудоустрояване служител относно подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване (чл. 3, ал. 1 от НТ).

Следва да се има предвид, че здравният орган по искане на органа по назначаването или на държавния служител може да измени или допълни предписанието за трудоустрояване, когато намери искането за основателно по реда на чл. 3, ал. 2 от НТ.

Решението или отказът на здравния орган да се произнесе в случаите по чл. 3, ал. 1 и 2 от НТ може да се обжалва пред съответния орган по експертизата на работоспособността (чл. 3, ал. 3 от НТ).

Трудоустрояване на държавен служител – Форма

Макар в чл. 85 от ЗДСл да не е отбелязано изрично, фактическото преместване следва да се предхожда от писмен акт на органа по назначаването (виж приложения примерен образец), издаден въз основа на предписанието от здравните органи. Не би могло да се приеме, че преместването може да се извърши въз основа на устно разпореждане от органа по назначаване предвид формалния характер на служебното правоотношение и необходимостта цялостното обективиране на процедурата в писмени изявления на страните (вж. в тази връзка чл. 85, ал. 3 – 4 от ЗДСл).

В заповедта за трудоустрояване следва да бъдат посочени трите имена на лицето, заеманата длъжност и рангът. Посочва се също и основанието за трудоустрояване, както и новата длъжност, на която се премества държавният служител, когато трудоустрояването се извършва чрез преместване на друга длъжност.

В случаите, когато лицето е останало на същата длъжност, но при облекчени условия на труд, когато това е допустимо съгласно предписанието на здравните органи, заповед за трудоустрояването също следва да бъде издадена. В нея се посочват облекчените условия на труд съобразно предписанието, в което те са регламентирани от здравните органи.

Трудоустрояване на държавен служител – Срок

От значение при процедурата по чл. 85 от ЗДСл са два срока:

  1. Преместването поради трудоустрояване следва да се извърши в 10-дневен срок от издаване на предписанието за трудоустрояване;
  2. Трудоустрояването, т. е. преместването на друга длъжност, продължава до отбелязания в предписанието за трудоустрояване срок.

Трудоустрояване на държавен служител – Други характеристики

В чл. 85, ал. 5 от ЗДСл е уредено заплащането на преместен поради трудоустрояване държавен служител на друга длъжност. Когато на новата служба служителят получава по-ниска заплата, гой има право на обезщетение за разликата.

До реалното, фактическото преместване на друга длъжност служителят се освобождава от задълженията за длъжността, която заема и получава обезщетение, съгласно чл. 85, ал. 3 от ЗДСл. Няма право на обезщетение обаче онзи държавен служител, който без уважителни причини откаже да приеме службата, на която се трудоустроява (чл. 85, ал. 4 от ЗДСл).

Важно е да се знае, че когато служителят е трудоустроен за определен срок в същата администрация, той запазва работата, която е изпълнявал преди трудоустрояването и се връща на нея, след като работоспособността му се възстанови (чл. 5, ал. 1 от НТ).

Когато трудоустроен за неопределено време възстанови работоспособността си, органът по назначаването го премества с негово съгласие на друга подходяща работа. Ако държавният служител не приеме предложената му работа, може да остане на същата работа до явяването на работник или служител, подлежащ на трудоустрояване (чл. 5, ал. 3 от НТ).

Когато държавен служител, трудоустроен за определен срок, с трайно намалена работоспособност до 50 на сто получава на новата си работа по-ниско възнаграждение от възнаграждението за предишната си работа, той има право на парично обезщетение в размери, определени в чл. 47 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (чл. 7 от НТ).

Може да видите и другите ни публикации по темата, които са публикувани в категория ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с трудоустрояването.