Трудови злополуки причини и същност

Трудови злополуки причини и същност, полезна информация за всички. Както за експертите, така и за всеки работник и служител, който може да претърпи трудова злополука. Тази статия постоянно ще се подновява и разширява с актуална информация.

Трудови злополуки

Всяка човешка дейност крие някакъв риск, който е комбинация от опасност и последици от реализацията на тази опасност. Управлението на рисковете е насочено към редуциране на двата компонента на риска – намаляване на честотата на излагане на опасността и минимизиране на загубите (тежестта на вредата) от нея.

Понятието „трудова злополука” е законодателно дефинирано в Кодекса за социално осигуряване (КСО) като: всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършвана в интерес на предприятието, когато това увреждане е причинило неработоспособност или смърт.

Всяка трудова злополука представлява реализиран професионален риск, който изисква адекватно бъдещо компенсиране в системата за управление на безопасността в дружеството. Адекватността на промените в системата налага изясняване на фактическите или поне на най-вероятните причини за злополуката, за да могат да се вземат и реализират подходящи инженерни (технически) и организационни (административни) решения за намаляване на риска от подобни произшествия в бъдещата дейност на предприятието.

Злополуката е почти винаги комплексно събитие, за което в преобладаващата част от случаите има повече от една причина.

С разследването на злополуките се преследват две основни цели:

– официална – да се прецени дали осигурителят има основание да квалифицира злополуката като трудова и да извърши последващите, предписани от Закона действия;

– същностна – да се избегнат подобни нежелателни произшествия, довеждащи до злополуки, в бъдещата дейност на дружеството.

Теории за причините за трудова злополука

Теория на единствения фактор

Според тази исторически най-стара теория за всяка злополука има единствен фактор, който е причина за произшествието, довело до злополуката.

Теория на доминото

Тези теории имат приложение за обясняване на нежелателни събития – произшествия които водят до злополуки, заболявания, намаляване на производството, разрушаване на оборудване или на производствена среда, или до загуба на репутация.

Всички теории на доминото почиват на съществуването на три фази на злополуката:

ПРЕДКОНТАКТНА ФАЗА – в която състоянието на средата и човешките действия се променят по начин, който води до злополука;

КОНТАКТНА ФАЗА – през време на тази фаза човекът, машината или средата влизат в контакт с енергия на сили, която е над техните физически или физиологични възможности;

СЛЕДКОНТАКТНА ФАЗА – в нея се наблюдава резултата от експлозията на енергията върху произшествието, което както беше посочено може да бъде: злополука, заболяване, намаляване на производството, увреждане на оборудване или на производствена среда или загуба на репутация.

Теориите на доминото приемат злополуката като предвидима хронологична последователност от събития и причинни фактори. Всеки причинен фактор се наслагва върху друг и влияе на останалите фактори. Ако се допусне причинният фактор да присъства без интервенция за неговото отстраняване, опасностите взаимно ще си влияят, което води до произшествие.

Многофакторни теории за произшествията и злополуките

-Теория за множеството фактори

Създадената от Грос многофакторна теория, изтъква четири основни фактора, които приема за значими за произшествие в работната среда, което води до злополука:

машина – инструменти, оборудване или подвижно средство, които могат да участват или да предизвикан произшествие;

среда – заобикалящите условия (климат, наклони и др.);

човек – човешкият фактор в причините за злополуките;

управление – този фактор отчита влиянието на другите три върху избора на оборудване, обучението на хората и осигуряването на относително безопасна среда и условия за работа.

-Теория на енергийното разтоварване

Тази теория разглежда всички злополуки като физически инженерен проблем. Според нея злополуките са резултат от запасена (акумулирана) енергия, която се разтоварва върху хората с удар, който надвишава техните способности за еластична ( обратима и без изменения ) реакция. Злополуките могат да бъдат предотвратени чрез ефективно управление на енергията, която се запасява.

Причини за трудови злополуки

Основни причини за злополуките.

Основните причини за злополуките могат да се търсят в три направления – А, Б и В.

А.Управление на безопасността на труда в дружеството (предприятието )

Б. Опасностите на работната ( природна и материална ) среда

В. Човешкият фактор, изразяващ се в поведение, професионален опит, физически параметри на човека и психологически фактори

Непреки (индиректни) причини

Индиректните причини за злополуките се концентрират в две групи –Г и Д.

Г. Небезопасни действия

Д. Небезопасни условия

Преки (директни) причини – с индекс Е  могат да бъдат енергийни източници или опасни материали

Професионални заболявания

Професионалната болест е заболяване, което е настъпило под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включена в списъка за професионалните болести, издаден от МС. При съмнение за професионална болест , практикуващите лекари и стоматолози изпращат известия до териториалното поделение на НОИ и до работодателя. Последният е длъжен да изготви всички изискуеми документи от НОИ, а териториалната експертна лекарска комисия издава решение за професионална болест.

Може да прочетете и другата ни статия по темата – ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА