Изготвяне на списък на места за трудоустрояване, за заемане от лица с намалена работоспособност

Списък на места за трудоустрояване. Крайните срокове за определяне на местата за заемане от лица с намалена работоспособност наближават!

Списък на места за трудоустрояване

Не забравяйте, че в срок до края на месец януари трябва да изготвите списък на местата, определени за заемане от лица с намалена работоспособност – Списък на места за трудоустрояване, който в срок до 14 февруари трябва да се представи писмено в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на териториалното поделение на Агенция по заетостта, като задължително трябва да си вземете и входящ номер.

Вече не е необходимо да го представяте в териториалните поделения на Националния осигурителен институт НОИ.

списък на места за трудоустрояване
списък на места за трудоустрояване

Списък на места за трудоустрояване – процентно отношение

Процентът на подходящите за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност места се определя, съгласно чл. 315 от Кодекса на труда в зависимост от кода на икономическа дейност на предприятието по НКИД-2008 по Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г.за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Няма изрично изискване отноно вида на Списък на места за трудоустрояване – табличен или текстови, така че можете да го изготвите така, както Ви е удобно.

Списък на места за трудоустрояване – лица с трайни увреждания

Най-малко половината от определените по чл. 315 от Кодекса на труда места трябва да се определят за заемане от лица с трайни увреждания. “Човек с трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.“.

Определянето броя на работните места се прави на база средно списъчния брой за предходната година.Това ще гарантира спазване изискванията на наредбата в текущата година, дори и при известни изменения на числения състав на работниците и служителите.

Не забравяйте, че Комисия за трудоустрояване е постоянно действаща. При големи реформи и/или съкращения в щата, тя трябва да се събере незабавно. Както и да актуализира документацията свързана с трудоустрояването, включително и Списъка на местата, определени за заемане от лица с намалена работоспособност. Как да създадете Комисия за трудоустрояване е описано подробно от служба по трудова медицина.

Списък на места за трудоустрояване – информация

Информацията, която трябва да има в Списъка на местата, определени за заемане от лица с намалена работоспособност:

  1. Работните места, определени за трудоустрояване: длъжност, брой щатни бройки от тази длъжност;
  2. Кои от местата за трудоустрояване, са предназначени и за хора с трайни увреждания.
  3. Колко са заетите места от лица с трайни увреждания от определените места за лица с трайни увреждания.

При нас може да изтеглите абсолютно безплатно образец на Списък на местата, определени за заемане от лица с намалена работоспособност и други нормативни документи.

Може да видите и другите ни публикации по темата, които са публикувани в категория ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с трудоустрояването.

При въпроси и/или необходимост от допълнителна информация, моля пишете ни!

Надявам, се че сме Ви полезни 🙂