СЕДЕМ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

ЗБУТ във фирма ако искате да подобрите нивото на здравословните и безопасни условия на труд , ние сме идентифицирали седем основни елементи, за да ви помогнем да го постигнете

ЗБУТ във фирма

Осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ във фирма е една от задължителните дейности на Работотодателя. В тази статия ще Ви дадем седем полезни съвета как да постигнете това. Ако искате да се обърнете за консултация към специалисти по ЗБУТ във фирма.

ЗБУТ във фирма
ЗБУТ във фирма

Първи съвет за ЗБУТ във фирма – Ангажиране на служителите

Ангажирането на служителите в процесите, свързани със здравето и безопасността им позволява да демонстрират своята лична ангажираност и отговорност, което подобрява уменията и повишава самочувствието им. Започнете с беседа със служителите, за да се идентифицират проблемите, които са най-важни за тях и къде те мислят, че е необходимо подобрение. Включете служителите в планирането на безопасността. Изпратете резултатите до всички подразделения на вашата компания или други предприятия, за да се запознаят с най-добрите практики.

Втори съвет за ЗБУТ във фирма – Идентифициране и докладване за потенциални опасности

Процесът на елиминиране на дадена опасност започва с идентифицирането и докладването й. Добра практика е създаването на дневник, където работниците и служителите да изказват своето мнение за безопасните условия на своите работни места. Служителите трябва да бъдат насърчавани от ръководството да въвеждат в дневника всички потенциални и реални рискове или опасения за безопасността.

Трети съвет за ЗБУТ във фирма – Извлечете максимума от вашите мениджъри и супервайзъри

Мениджърите и супервайзърите имат най-пряк достъп до работниците. Техните действия, реакции и нагласи могат да имат огромно влияние върху нивото на безопасност на работниците и служителите. Уверете се, че вашите мениджъри и супервайзъри:

  • Рутинно обсъждат безопасността със служителите на оперативки;
  • Вземат участие в заседанията на КУТ или ГУТ;
  • Дали се придържат към най-добрите практики в зоните за подобрение;
  • Провеждат тренировки и дали насърчават безопасното поведение на служителите;
  • При злополуки или произшествия дали извършват своевременно разследвания и предписват корекции или коригиращи действия;
  • Разясняват на служителите, че същите могат да откажат пряко нареждане, ако условията за работа не са безопасни.

Четвърти съвет за ЗБУТ във фирма – Създайте писмени процедури

Внедряването и сертифицирането на система за управление на здраве и безопасност СУЗБР вече е стандарт за повечето уважаващи се фирми. Ако все още нямате внедрена система би трябвало да го направите. Вашата организацията трябва да има политика по здраве и безопасност, където ясно са разписани целите, както и ангажираността на висшето ръководство. Публикувайте политиката на общодостъпно място, така че да бъде видима за всички служители, клиенти, контрагенти и доставчици. Класифицирайте всички Ваши политики и добра практика в ясно написани и разбираеми документи за да могат вашите мениджъри и служители лесно да могат да се консултират или да ги използват.

Пети съвет за ЗБУТ във фирма – Бъдете готови

Бедствията и авариите не се случват просто така. Трябва да бъдете подготвени за широк кръг неочаквани събития. В аварийния план трябва да бъдат включени всички възможни непредвидени случаи. Те трябва да се предвидят въз основа на цялостната оценка на риска, съгласно спецификата на района: местоположение, климатични условия и др.

Шести съвет за ЗБУТ във фирма – Използвайте ресурсите на въшни източници

Има редица организации в Европейския съюз, Европейската комисия и в България към, които може да се обърнете за безплатен и висококвалифициран съвет или консултация. Използвайте ги, те функционират точно заради това.

Седми съвет за ЗБУТ във фирма – Включете се в програми за постигане на добро физическо и ментално здраве

Спазването на правилата за здраве и безопасност е Ваше задължение по силата на закона. Много експерти са съгласни, че фактори, като поддържане на диета, участие в спортни мероприятия, програми за намаляване на стреса играят важна роля за поддържането на служителите в кондиция и увеличаване на тяхната продуктивност. Изследванията показват, че разходите за медицинско обслужване спадат три пъти за всеки инвестиран лев в програми  за поддържане в добра физическа и ментална форма на служителите. Програмите варират от организиране на малки групи за спорт и танци до всеобхватни програми за спорт, включващи клиники за рехабилитация, масажи, кинезитерапия и др.

Още полезни и интересни материали може да намерите в нашите ПУБЛИКАЦИИ.