СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

Работа на височина – една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители за безопасна работа на височина, може да получите такива от збутобучения.com

РАБОТА НА ВИСОЧИНА

РАБОТА НА ВИСОЧИНА
РАБОТА НА ВИСОЧИНА

Не е изненада, че една от най-често срещаните опасности са свързани с работа на височина. Статистиката показва, че близо 14 % от всички смъртни случаи през 2014 г. се дължат на нарушения на правилата за безопасност при работа на височина.

Една от причините за тази тъжна статистика може да произхожда от липсата на разбиране и ангажираност от страна на работодателя. Част от работодателите не знаят, че е тяхно задължение да осигурят защита на съоръженията от падане, както и да контролират своите служители, дали изпълняват правилно правилата за безопасна работа на височина. Някои работодатели дори нямат въведени писмени правила или инструкции за безопасна работа със скелета и преносими стълби и т.н.

Необходимо е работодателите да идентифицират всички места, където съществува риск, както и тези места редовно да се контролират. Когато предприятието планира закупуване на ново оборудване или се взимат проектантски решения, в комисията е важно да бъде включен и специалист по здравословни и безопасни условия при работа ЗБУТ. Това може да спести време и пари на работодателите.

РАБОТА НА ВИСОЧИНА – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Ако сте работодател, от вас ще се очаква да действате разумно и правилно с цел да предпазите работниците си от инциденти. Всеки работодател трябва да осигури следните неща на персонала си:

 • Добре запланувана и организирана работа на височина;
 • Съобразяване с метеорологичните условия, в случаи когато те могат да застрашат безопасността на хората;
 • Провеждане на качествени обучения на новите работници;
 • Добро обезопасяване на работното място;
 • Екипировката да е напълно функционираща и да се проверява редовно;
 • Да се внимава при риск от чупливи повърхности, които могат да застрашат безопасността и здравето на работниците;
 • Да се избягва риска от падащи предмети;
 • Ръководство и надзор над работата на работниците.

Работодателят трябва да е убеден, че работното място е обезопасено и падането на работниците му е сведено до минимум.

РАБОТА НА ВИСОЧИНА – СКЕЛЕ

Например при монтиране на скеле:

 • работниците трябва да използват колективни средства за защита;
 • преди да се качи на следващото ниво, работникът по монтажа трябва първо да постави предпазен парапет за това по-горно ниво, намирайки се на защитеното долно ниво;
 • трябва да бъдат използвани скелета, позволяващи горепосочения метод за поставяне на защитни парапети;
 • достъпът до всяко по-горно ниво по време на монтажа трябва да става посредством стълби или стъпала, монтирани в хода на работата;
 • там където скелето не осигурява заложена в конструкцията му безопасност (напр.: предпазни парапети и ниски бордови дъски), трябва да се използват лични предпазни средства за защита от падане (напр. обезопасителни колани).

РАБОТА НА ВИСОЧИНА – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

Всеки работник е длъжен:

 • да докладва за всеки потенциален риск;
 • да използва предоставеното му оборудване по предназначение;
 • да следва стриктно инструкциите за безопасност.

Трябва да се има предвид, че при работа в среда, в която може да има остри ръбове, химикали или пръски при заваряване, могат да отслабят сбруята. Ето защо ЛПС трябва да се преглеждат редовно и при необходимост неизправните да се отстраняват незабавно.

РАБОТА НА ВИСОЧИНА
РАБОТА НА ВИСОЧИНА

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Очаквайте и следващите ни публикации!