Работа на височина на стълбове и конструкции – част 1

Работа на височина на стълбове и конструкции – част 1 от нашата специална поредица. Вдъхновени сме от едно изключително практично обучение в което имахме удоволствието да участваме точно преди Коледа.

Работа на височина на стълбове и конструкции

Работа на височина на стълбове и конструкции
Работа на височина на стълбове и конструкции

Дейности по желязно-решетъчни (ЖР) стълбове и конструкции

Немалко дейности в областта на строителство, енергетика, телекомуникации и др. са свързани с работа на височина.

Какво следва да разбираме под „височина“?

Съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи „на височина“ и „от  височина“ означава височина над 1,5 м от пода или терена.

Дейностите, изискващи достъп до оборудване и съоръжения чрез изкачване по желязно-решетъчни стълбове и други аналогични конструкции, днес са ежедневие.

За безопасното им извършване трябва да се спазват специфични изисквания, на които ще се спрем в настоящата ни публикация.

Обучение на работещите

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изисква персонал, ангажиран с дейности, които създават опасност за здравето и живота, да бъде обучен.

Ето защо всяко лице, извършващо дейности на височина, трябва да е преминало подходящо специализирано обучение.

Обучението трябва да включва:

– безопасните методи на работа с използване на лични предпазни средства;

– приложимите техники за достъп и обезопасяване.

Работа на височина – Лични предпазни средства (ЛПС)

Системата лични предпазни средства при работа на височина с извършване на дейности по желязно-решетъчни стълбове и конструкции е съгласно оценка на риска и се състои от следните основни позиции:

– работно облекло, каска, обезопасяващи обувки и други ЛПС в зависимост от естеството на извършваната работа;

– предпазен колан / сбруя за цяло тяло;

– свързваща система за безопасно спиране на падане от височина, закачена към надеждна

осигурителна точка;

– система за позициониране.

Работно облекло

Минималното изискване за работно облекло включва панталон с дълги крачоли и горнище с дълги ръкави. При много високи температури в летните месеци, ако това не създава риск за работещия, се допуска работа с горнище с къс ръкав.

Работа на височина работно облекло
Работа на височина работно облекло

Дрехите не трябва да имат стърчащи елементи, които биха могли да се закачат в някои издадени детайли на ЖР стълба или конструкцията. Те трябва да предпазват от вятър, а джобовете им да бъдат с цип или велкро. При влажни условия се изисква водонепромокаемо облекло.

Каска

Каските за работа на височина са със специална конструкция.

Работа на височина каска
Работа на височина каска

Обикновените индустриални / строителни каски не са подходящи за работа на височина – те нямат достатъчна механична здравина при страничен удар и не са стабилни върху главата поради отсъствие на триточково закрепване.

Обезопасяващи обувки

Необходими са подходящи защитни обувки, осигуряващи добро сцепление с конструкцията и предпазващи от студ и влага.

 

Работа на височина обувки
Работа на височина обувки

Предпазен колан / сбруя за цяло тяло

Работа на височина предпазен колан сбруя
Работа на височина предпазен колан сбруя

Предпазният колан /  сбруя за цяло тяло е предназначен да създаде удобство и сигурност при работа на височина. Избира се модел, при който конструкцията на лентите спомага за разпределението на тежестта и намаляване на натиска при продължително висене. При падане и обезопасяване на гръбна точка тежестта на тялото се поема от бедрените ленти. Така след инцидент работещият може да остане във висящо положение по-дълго без опасност за здравето и живота му до предприемане на действия по спасяване.

Свързваща система за безопасно спиране на падане от височина

Предназначението й е да спре свободното падане и да ограничи силата на удара върху тялото на ползвателя при инцидент.

Трябва да включва елементи за поглъщане на енергията, гарантиращи сила на удара върху човешкото тяло в момента на спиране след свободно падане не по-голяма от 6 kN.

Работа на височина свързваща система
Работа на височина свързваща система

Важно е да отбележим, че тази система не предпазва от свободно падане, а ограничава височината му. Позволява на ползвателя да достигне до зони или да се позиционира там, където съществува риск от падане. Ако такова се случи, падането ще бъде преустановено, като се осигури увисване на тялото.

Друго изискване към системата – да не позволява удар на тялото със земята, конструкцията или с друго препятствие.

Работа на височина свързваща система две

Система за позициониране

Нерядко при изкачване на конструкцията и достигане на мястото за работа се налага и двете ръце на лицето да бъдат свободни. В този случай се ползва т.н. позиционираща система, която се закача към колана и позволява надеждно отпускане на тялото в ненапрегната поза без захващане с ръце.

Работа на височина система за позициониране

При позициониране работещият трябва да има втора независима осигуровка. Ползват се две различни опори. Трябва да се внимава позициониращият ремък да не се полага върху остри ръбове на елементи от конструкцията.

Важно е да подчертаем, че позициониращите системи имат за цел да създадат удобство при работа, но не са предназначени за спиране на падането и не трябва да се употребяват като системи срещу падане от височина.

ВАЖНО! Специализираните лични предпазни средства за работа на височина и работното облекло трябва да бъдат удобни и по размер на работещия (например предпазният колан за цяло тяло). Това се проверява на безопасно място преди започване на работата. Отговорност на ползвателите е да следят състоянието на специализираните лични предпазни средства за работа на височина преди, по време и след всяка употреба.

Някоя екстремна ситуация може да ограничи срока им на годност до едно единствено ползване. Например ако ЛПС е било в контакт с опасни химически вещества, изложено на екстремни температури, понесло е голямо натоварване …

Бракуваните ЛПС трябва да се унищожават след връщането им в съответния склад, за да се предотврати бъдещата им употреба.

Организация на работната площадка

Организация при работа на стълбове
 

Преди пристъпване към работа на височина, трябва да бъдат изпълнени някои организационни и подготвителни мероприятия.

1.Ръководителите и лицата, отговорни за здравословните и безопасни условия на работа, трябва да преценят рисковете, които могат да повлияят на безопасността и ефективността при изпълнение на задачите.

2.Необходимо е да има пълна яснота за действие в нещатни ситуации, включително и при нужда от евакуация на работещото на височина лице след случаен инцидент.

3.Изпълнителите трябва:

– да са подходящо облечени и обезпечени с необходимите за съответната дейност проверени и годни ЛПС;

– да са в състояние, което им позволява безпроблемно изпълнение на поставените задачи; вкл. и да не употребяват алкохол или други упойващи средства през работния ден.

4. Работата на височина трябва да се извършва винаги най-малко от две лица. Допустимо е едното от тях да наблюдава дейностите от земята, но задължително да се намира постоянно на площадката и да следи работещия на височина.

5.При необходимост и по преценка на лицата, отговорни за безопасността, в работната група се включва и допълнителен персонал – за предотвратяване влизането на външни лица в зона, в която има опасност от падащи предмети, за предотвратяване на увреждане или кражба на имущество, екипировка и др. Тези дейности могат да се възложат и на работещи, непреминали обучение и непритежаващи квалификация за работа на височина.

6.Работа на височина на открито се допуска само ако климатичните условия не застрашават безопасността и здравето.

7.При констатиране на факти и обстоятелства, които могат да доведат до авария или злополука, работата незабавно се прекратява и се уведомява отговорният ръководител на площадката.

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории:

Очаквайте и следващата ни публикация в ZBUTINFO.COM, където ще разгледаме основни правила и техники за безопасност при самостоятелно изкачване по желязно-решетъчен стълб или конструкция !