Работа в ограничени пространства – основни понятия

Работа в ограничени пространства – основни понятия и действия при аварии. Това е статията, която Ви обещахме в Изкопни работи правила за безопасност

РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Работа в ограничени пространства
Работа в ограничени пространства

Качествено обучение на Вашите служители за работа в тесни и ограничени пространства може да намерите при колегите експерти в обученията от збутобучения.com

РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА – ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Растенията и живите организми се нуждаят от кислород за да съществуват. Основна опасност при работа в затворени пространства е липсата на кислород. Когато съдържанието на кислород е под 19.5 об.% имаме недостиг на кислород. Кислородът може да е и в много високи концентрации. Атмосфера със съдържание на кислород над 23 об.% може да причини лесно самозапалване на горими материали. Липсата на кислород може да бъде  причинена от различни процеси:

Консумация:

Кислородът, вдишан от хората, намиращи се в затвореното пространство се превръща във въглероден диоксид.

Изместване:

Някои вещества изместват кислорода от атмосферата на затворените пространства.

Реакция:

Кислородът реагира с други вещества и образува нови.

Човешкото тяло се нуждае от кислород за да извършва клетъчния метаболизъм. Кислородът се доставя от атмосферата, чрез белите дробове и се транспортира до органите, чрез червените кръвни клетки /телца/. След достигане до органите, кислородът реагира с въглерода от клетките и образува въглероден диоксид. Червените кръвни клетки, пренасящи кислорода се променят на “сини”. Те пренасят въглеродния диоксид обратно до белите дробове, където той се издишва в атмосферата.

При наличие на фиксирано количество кислород в затворените пространства дишането увеличава нивото на въглероден диоксид. Когато съдържанието на кислород намалее под 19.5 об.%. се получава недостиг на кислород, което предизвиква риск за загуба на съзнание и смърт.

Горивни процеси:

Горивните процеси изразходват кислорода много по-бързо от човешкото дишане. Като продукти от горенето се отделят различни вещества, а самият процес повишава температурата в затвореното пространство. Заваряването, рязането с пропан-бутан, работата на двигатели с вътрешно горене са типични примери за горивни процеси. Шахтите и колекторите остават затворени за продължителен период от време. Естествено срещащите се в атмосферата токсични вещества, например сероводород може да се натрупа там.

Работа в ограничени пространства натрупване
Работа в ограничени пространства натрупване

Те могат да акумулират и взривоопасни газове като метан и етан. За разлика от природния газ, в който тези опасни вещества са одорирани, в шахтите и колекторите те нямат мирис. Токсични и горими вещества понякога незаконно се изливат в канализацията. Пробиви и разливи на съдове за превоз и съхранение на опасни вещества могат да причинят пренасянето им на големи разстояния през почвата. Веществата могат да изминат големи разстояния през почвата.

Работа в изкопи

Внезапното освобождаване на насипни материали /захар, зърно, въглища, пясък брашно и др./, пара и вода може да причини смърт или тежки увреждания на хората, намиращи се в ограничените пространства. Работата в изкопи крие повишен риск за затрупване от земни маси и удар от падащи предмети. Траншеи, кладенци и шахти също трябва да се приемат за ограничени пространства, в случаите, когато съществува опасност за натрупване на опасни вещества в тях или е възможно намалено съдържание на кислород. В много ограничени пространства съществуват едновременно различни опасности: физична /механо и електро/, химична за пожари и експлозии и други.

Статистиката показва, че 65% от смъртните злополуки в ограничени пространства се дължат на опасна атмосфера. Най-често не е имало детектори за опасни вещества и вентилация. Една трета от загиналите са били непосредствени ръководители. Шестдесет процента са се опитвали да спасят пострадал. Двадесет и пет процента от затворените пространства са били опасни преди началото на работа.

РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА – ПРАВИЛА

Работата в ограничени пространства започва с наряд-допуск за работа в ограничени пространства. Разрешението се дава от компетентно лице, което посещава мястото на работа, проверява условията за работа и възможностите за спасяване на пострадал и разрешава влизането в ограниченото пространство. Оценяват се всички опасности, свързани както с извършваната работа, така и със средата, в която тя се извършва. За всяка идентифицирана опасност се определят съответстващи мерки, които се разясняват преди разрешението за влизане:

 • Мерки за изолиране на пространството;
 • Процедури за връзка;
 • Необходимо оборудване;
 • Условия, при които е разрешена работа;
 • Начални и периодични проверки за вредни вещества;
 • Процедури и средства за помощ на пострадал;
 • Специфични процедури, например при висока температура.

Концентрации на опасни вещества

Специално определено лице проверява за отсъствие на наднормени концентрации на всички предполагаеми вредни вещества, например сероводород, въглероден монооксид, метан или други взривоопасни газове, както и за съдържанието на кислород.

При наднормени концентрации на вредни вещества работното място трябва да се вентилира за да се отстранят те преди влизане. Подава се свеж въздух за да се отстранят вредните вещества и да се достави кислород. Ако нивото на вредности остава високо трябва да се използват респиратори за да се осигури нормална атмосфера в зоната на дишане.

Действията при авария и начините за спасяване на пострадал трябва да са описани и предварително известни, както на работещите в ограничените пространства, така и на наблюдаващите извън тях.

Действия при авария

Трябва да се предвидят средства за нормално влизане и излизане и аварийно спасяване. Триноги с лебедки, въжета и колани за цяло тяло са най-често използваните спасителни средства. Стълби могат да бъдат използвани за нормално влизане и излизане. За предпазване от падане на преминаващи наблизо хора работната зона трябва да се огражда. Отворите трябва да се затварят или обезопасяват с парапети когато са без наблюдение. Поставят се подходящи знации сигнали. Знаците и сигналите трябва да показват опасността и да изискват действия.

Лични предпазни средства ЛПС

Изисква се преглед на мерките, включително ЛПС за опасностите, които могат да съществуват в ограничените пространства. Винаги съществува риск за нараняване на главата и очите, затова работещите в ограничени пространства трябва да са със защитни очила и каски. Други опасности могат да изискват респиратори, защитни обувки, ръкавици и други ЛПС.

Работещите в ограничени пространства трябва да следят непрекъснато за съдържанието на кислород и опасни вещества. Те трябва да са снабдени с подходящи газоанализатори. Работещите трябва да напуснат незабавно при сигнал за опасни концентрации или липса на кислород /звуков и светлинен сигнал на газоанализатора/. Отговорност на наблюдаващия е да се убеди, че всички са напуснали при сигнал.

При аварийна ситуация, в случай че работещите в ограниченото пространство не могат сами да го напуснат, наблюдаващият трябва да потърси аварийна помощ незабавно. Спасителното оборудване се състои от: многоточков обезопасителен комплект, носилка, спасително въже, подпорни елементи, респиратор. Наблюдаващият трябва да направи опит да изведе работещите с помощта на спасителните средства /тринога, въже, колан/. Той не трябва да влиза в ограниченото пространство! Там са възможни смъртоносни концентрации на опасни вещества. Само обучени хора със специално оборудване могат да оказват аварийна помощ.

Оценка и контрол на риска

 • Спазване на основните правила за безопасност;
 • Оценка на риска преди началото и, ако е нужно по време на работа;
 • Обучение за рисковете и спасителен план преди началото на работата;
 • Подробен и конкретен спасителен план;
 • Анализ на въздуха, проветряване (вентилация);
 • Заключване на енергийните източници;
 • Използване на ЛПС;
 • Физически и психически здрави работещи (без фобии);
 • Подходящо техническо оборудване.

Най-често срещаните опасности са свързани с работа в ограничени пространства са: наличие на токсични вещества, намалено съдържание на кислород, или високи концентрации на кислород, наличие на пожаро и взривоопасни вещества, процеси и оборудване, създаващи опасности, промяна на условията от безопасни към опасни, затваряне на маршрутите за напускане.

Накрая нека още веднъж да обобщим казаното:

 • Преди работа се извършва описание и преглед на мерките за безопасност;
 • Влизането и започването на работа става със специален допуск;
 • Ограничените пространства, за които се изисква допуск за работа трябва да са описани;
 • При съмнение за потенциални опасности незабавно се консултирайте с органа по безопасност и здраве, преди работа в тях;
 • Предварително да се определят мерки за действия при аварии и се подготвя аварийно- спасителна група.

Още полезни и интересни материали, може да намерите в този сайт http://www.hse.gov.uk/confinedspace/

Тук може да видите едно полезно и интересно видео Confined Spaces: Deadly Spaces

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: