ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните права и задължения на работещите по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ЗБУТ

права и задължения на работещите по ЗБУТ
права и задължения на работещите по ЗБУТ

Права на работещите по ЗБУТ

Работещите имат право на:

 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • на лични предпазни средства /ЛПС/;
 • на подходящо обучение;
 • да отказват или преустановяват работа при непосредствена опасност за живота и здравето им;
 • на обезщетение при законно преустановяване на работа;
 • на облекчени условия на труд при намалена трудоспособност;
 • на достъп до наличната информация за условията на труд;
 • да правят предложения за подобряване на условията на труд;
 • да се обръщат пряко към Инспекцията по труда.

Задължения на работещите по ЗБУТ /чл. 126 КТ/

 • да спазват правилата по ЗБУТ;
 • да спазват техническите и технологическите правила;
 • да спазват вътрешните правила, приети в предприятието и да не пречат на другите работещи да изпълняват трудовите си задължения;
 • да съгласуват работата си с останалите работници и служители и да им оказват помощ;
 • да изпълняват всички други задължения, произтичащи от нормативен акт, КТД, трудов договор и от характера на работата;
 • да се явяват на работа в състояние позволяващо им да изпълняват възложените задачи, да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество.

Задължения на работещите по ЗБУТ / чл. 34 ЗЗБУТ/

 • да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;
 • да използват правилно ЛПС;
 • да използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и да не ги изменят самоволно;
 • да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за обстановка,която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за неизправност в средствата за колективна защита;
 • да съдействат на работодателя и на длъжностните лица при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ и на предписанията, дадени от контролните органи.

За работещите, длъжностната характеристика е този вътрешен акт, който конкретно им възлага задължения и отговорности по ЗБУТ, пренесени от нормативните актове и съобразени със спецификата на предприятието. Работещите не биха изпълнили своите задължения добре, ако нямат длъжностна характеристика, вътрешни правила по ЗБУТ /чл. 277 КТ/ и инструкции за безопасна работа по чл. 166 от Наредба №7 от 1999 г.Длъжностната характеристика следва да възложи най-важните задължения и отговорности от ЗЗБУТ, от Наредба №7 и от правилници и наредби, касаещи тяхната дейност. Това би могло да стане, като тези задължения се включат във вътрешни правила, а с характеристиката се изисква тяхното изпълнение.

Още полезни публикации по темата, може да видите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!