ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В тази публикация ще Ви дадем инструкции за попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ

Попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ

Уважаеми колеги, не забравяйте, че всяка година в срок до 30 април трябва да извършите попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ или писменно уведомление, че няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.

При необходимост от качествени консултации за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във Вашата фирма и при попълване на декларацията, може да се обърнете към нашите експерти.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ ПО ТЕКСТОВЕТЕ НА НАРЕДБАТА

Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата които за своя сметка работят сами, т.е. нямат нает персонал.

Съгласно чл.4 от Наредбата Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път.

При първия вариант

на практика подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда”. В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице по чл.2 или от друго лице приносителбез да е необходимо изричното му упълномощаване за това.

Вторият вариант

позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис (УЕП). В този случай, съгласно чл.4, ал.4, задълженото лице по чл. 2, законния му представител или упълномощено лице трябва да притежава УЕП. Упълномощеното лице трябва да притежава изрично пълномощно (в оригинал) от задълженото лице за подаване от негово име на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. При поискване от длъжностно лице на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, упълномощеното лице се задължава да представи това пълномощно.

Процедурата в чл.5, ал.2 предвижда в случай, че електронният носител не бъде възпроизведен (причините за това могат да бъдат заразен електронен носител или несъвместим, или неразпознаваем, или др.), то същият се връща на подателя. Законодателят поставя допълнително задължение в срок от 7 работни дни да отстрани проблема и да подаде отново декларацията. Тази процедура се повтаря до възпроизвеждането на електронния вариант на декларацията от длъжностното лице в териториалната дирекция „Инспекция по труда”, като до този момент декларацията се счита за неподадена. Тази процедура не освобождава задълженото лице от спазване на крайния срок за подаване на декларацията – 30 април. Неизпълнение на изискването за подаване на декларацията по чл.15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд подлежи на санкция съгласно чл.413, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Кодекса на труда.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА

 1. В декларацията и приложенията към нея верните твърдения се маркират (отбелязват), а в текстовите полета се вписват коректно данни, факти и обстоятелства.
 2. В случай, че задълженото лице по чл.2 от Наредбата е юридическо лице, то в точка 1 от Декларацията се записва пълното наименование на юридическото лице (правен субект: едноличен търговец, сдружение, организация и др.) и не се записват името, презимето и фамилията на законния представител – физическо лице. Информацията за законния представител на юридическото лице се вписва в точка 3.
 3. В случай, че задълженото лице по чл.2 от Наредбата е физическо лице, то в точка 1 от Декларацията се записват името, презимето и фамилията на физическо лице. Информацията, изискваща се в т.3 и в този случай е задължителна за попълване.
 4. В точка 4 може да бъде посочено лице, различно от лицата по точка 3, като задължително се посочва телефон или е-mail на лицето за контакти.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА – РАЗДЕЛ II.

В раздел ІІ. под „Предприятие”

се разбира всяко място, където се полага наемен труд съгласно §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда:

 • предприятие;
 • учреждение;
 • организация;
 • кооперация;
 • заведение;
 • обект;
 • други подобни.

В точка 6 „ръководител на предприятието”

се вписват данните на лицето, на което е възложено ръководството на трудовия процес.

В точка 7

на първо място се записва основната дейност на предприятието. И след нея се изброяват останалите дейности, извършвани в периода на деклариране. Основната икономическа дейност се определя съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови/служебни правоотношения. Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности. Основна е икономическа дейност, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово/служебно правоотношение. Без да се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на работодателя. При равен брой работещи в отделните икономически дейности работодателят сам определя коя от тях е основна.

В точка 8

се попълва точното наименование на обособените/изнесените:

 • поделения;
 • цехове;
 • звена;
 • работни площадки;
 • други подобни

на които се полага наемен труд, извън адреса посочен в т.2 и т.5, със съответната информация. Ако поделението развива повече от една икономическа дейност, в колона „Дейност по КИД 2008” се вписва дейността, основна за поделението. При определяне на основната икономическа дейност се прилага същия принцип, както при определяне на основната дейност на предприятието. В колона „Адрес” се изписва пълен и точен пощенски адрес на поделението (населено място, улица и т.н.).

В точка 9

средносписъчният брой на персонала се определя по методика на Националния статистически институт. Определя се съответно за годината за която се подава декларацията. Утвърдена от Националния статистически институт със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

В точка 10

се записва общия брой наети лица, без значение вида на правоотношението, формиран като сума от общия брой на лицата в подточки 10.1 и 10.2.

В раздел ІІІ „Организация и управление на БЗР”

се отразява състоянието в предприятието към момента на подаване на декларацията.

В точка 16

твърдението се приема за вярно при условие, че е спазено изискването на чл.20, ал.3 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

В точка 17

под „международно призната система за управление на БЗР” се разбира системата OHSAS 18001 и др. подобни.

В точка 22

за всеки отделен вид работно място наличен в предприятието се посочва броя на заетите лица на този вид работно място.

В точка 24

при липса на документирана оценка на риска данните се попълват на база налична информация.

В точка 25

твърдението се маркира като вярно при наличие на работни места, на които съгласно оценката на риска трябва да се ползват ЛПС. Независимо от това дали същите са осигурени.

В точка 26

се посочва броят на работните места и броя на работещите на които вече са осигурени ЛПС. A не броят на самите ЛПС.

В точка 31, 42, 47 и 56

при маркиране на поле „други” следва да се посочи поне една „друга” мярка, изписана кратко и недвусмислено.

В точка 30 и 32

се вписва съответния брой работещи към момента на деклариране. Определение за „редовна ръчна работа с тежести” е дадено в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

В точка 36

се записва броя на работещите, на които са осигурени средства за корекция на зрението, а не размера на финансовите средства.

В точка 41

се вписва броя на работещите, изложени на шум, като вписаните в колона „≥ 87 dB(А)” не се вписват в колона „≥ 85 dB(А)” и „≥ 80 dB(А)”, а вписаните в колона „≥ 85 dB(А)” не се вписват в колона „≥80 dB(А)”.

В точка 43

се посочва броя на работещите, на които е осигурено здравно наблюдение и профилактично аудиометрично изследване само в рамките на календарната година, за която се подава декларацията.

В точка 46

определенията за „вибрация ръка-рамо” и „вибрация на цялото тяло” са посочени в § 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.

В точка 48

се посочва броя на работещите, на които е осигурено здравно наблюдение само в рамките на календарната година, за която се подава декларацията.

В точка 51

видовете почивки са определените в т.16, 17 и 18 от Приложение към чл.8 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

В точка 53

процента от работното време се пресмята по формулата [(А/В)*100], където:

А – сумарното време за регламентирани почивки, съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (без да се включва почивката за хранене по реда на чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда), в минути;

В – продължителността на работния ден/смяна, в минути.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 1. Приложение № 1 към Декларацията се попълва само ако в рамките на календарната година, за която се подава декларацията, са изготвяни инвестиционни проекти или са извършвани строителни и монтажни работи по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 2. В точките от 2 до 6 на Приложение № 1 се маркира вярното твърдение. Като се посочва броя на обектите, за които е вярно посоченото твърдение.
 3. В точка 7 на Приложение № 1 под „Осигурена информация на работещите” следва да се разбира предоставяне на информация, касаеща здравето и безопасността по време на работа.
 4. В точка 8 от Приложение № 1 обучението е съгласно чл. 13, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 5. В точка 9 от Приложение № 1 се вписва броя на работещите, на който е осигурено информация и/или обучение.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 1. В Приложение № 2 точки 4 и 11 CAS № се попълва за всички опасни химични вещества. В точка 4 „Идентифицирани опасни химични агенти” не се включват „канцерогени и мутагени” и „азбест”. Същите следва да се включат в точка 11, тъй като и азбеста е канцероген.
 2. В Приложение № 2 точка 11 идентифицираните канцерогени и мутагени не трябва да се включват в точка 4.
 3. В Приложение № 2 точка 17 изискването за издадено разрешение е съгласно чл.3 от Наредба № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.
 4. В Приложение № 2 точки 5 и 13 при маркиране на поле „други” следва да се посочи поне една „друга” мярка. Която е изписана кратко и недвусмислено.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

В Приложение № 3 точка 8 при маркиране на поле „други” следва да се посочи поне една „друга” мярка. Която е изписана кратко и недвусмислено.

попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ
попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ

Може да прочете и другите ни статии по темата, които ще намерите в категория ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ15 ОТ ЗЗБУТ:

ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ

Очаквайте и следващите ни публикации!