ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценка на риска цел, роля и начини – полезна информация от нашите експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

Оценка на риска цел

Функционални фази на управление на риска

Управлението на всеки риск преминава през 6 последователни функционални фази:

– идентификация – предварително разкриване на опасностите, тоест преди те да са генерирали рисков проблем;

– анализ – подготовка на данните за вземане на решение за управление на рисковете, което включва оценка на вероятността, последиците и времето до появата им и класификация и приоритезация на рисковете;

– планиране – вземане на решение за управление на рисковете на основата на анализ, действия за приложение на незабавните и перспективни решения за редуциране на рисковете;

– наблюдение – мониторинг на индикаторите на риска и плана за неговото редуциране;

– контрол – корекции на отклоненията от плана за редуциране на рисковете;

– комуникация – изготвяне на информация за действията по редуциране на риска, ефективността на приложение на решенията и намаляването на риска.

Комуникацията в екипа и с хората, които риска застрашава е задължителна за всички функционални фази на управление на рисковете.

Нормативна основа за оценка на риска

Първият по йерархия документ, който въвежда оценката на рисковете за безопасност и здраве е ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В него се намират следните най-общи изисквания.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд по смисъла на чл. 4 ал.3 на закона изисква вземане на мерки за:

– избягване на риска за живота и здравето;

– оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

– организиране на с рисковете при източника на възникването им.

Работодателят по силата на чл.16 ал.1от закона е задължен:

– да направи оценка на риска за здравето и безопасността, която да обхване работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда и други странични фактори;

– да планира подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направена оценка, а когато това не е възможно, да осигури защитата на работещите и другите лица;

– да осигури ефективен контрол за извършване работата без риск за здравето и по безопасен начин (чл.16. ал. 1 т.6.).

Периодичност

Както се вижда от приведения текст на Закона и според Наредбата за реда, начина и периодичността на оценка на риска (Н5), тя трябва да обхване:

– работните процеси;

– работното оборудване;

– помещенията;

– работните места;

– организацията на труда

– използването на суровини и материали;

– други странични фактори, които могат да породят риск.

Оценка на риска цел и роля в програмата за безопасност и здраве при работа в дружеството

Оценката на риска представлява последователност от логически стъпки, която позволява систематично да се разкриват, оценяват и управляват опасностите възникващи при изпълнение на работата, така че рискът от тяхната реализация да бъде редуциран до приемливо ниво.

От тази обща дефиниция могат да се изведат три крайни цели:

Цел А. Оценката на риска трябва да подпомогне работодателя във вземането на решение за приемане на адекватна програма от инженерни и административни решения за управление на рисковете в дружеството.

Цел Б. Оценката на риска трябва да повиши културата за безопасност в дружеството.

Цел В. С оценката на риска трябва да започне изграждане на управляема единна система в дружеството.

Оценката на риска и управлението на риска не са синоними. Управлението на риска е много по обемна цел от оценката. Оценката на риска е диагностична процедура, която трябва да обоснове ефективните по вид и приоритети мерки за управление на риска. В този смисъл тя представлява част от управлението на рисковете, което се планира в програмата за управление за безопасност и здраве в минното дружество.

Начини за оценка на риска

Оценката на риска в минното дружество може да бъде извършена по четири начина:

– Географски подход – по местоположение на обектите. Изход – рискове на обектите;

– Функционален подход – по процеси. Изход – рискове по процеси;

– Професионален подход – по професии. Изход – рискове по професии;

– Целеви подход – по опасности. Изход – рискове по опасности.

Характерно за минната дейност е проявлението на природни рискове, които налагат както съобразяване и промяна на технологиите с тях. Така и на човешкото поведение за избягване на хуманните и материални последици от тези специфични рискове. От друга страна действащите правила за безопасност и здраве доста подробно и консервативно регламентират голям брой мерки за намаляване, а  не малко ситуации и за избягване на рисковете.

Географското преместване на оборудването и работното място определят динамиката по място на изпълнението на технологията. Заедно с това се променят и условията на работната среда. Тя в голяма степен зависи от появата на действащи природни фактори. Самите природни фактори освен в пространството се променят и във времето.Цялата тази динамика не позволява стриктно регламентиране на всяко съчетание на опасностите на операциите в технологията, която като правило е поточна.

Описаната динамика на решаващи за безопасността и здравето при работа специфични фактори налага идентификацията на опасностите и на оценката на рисковете в мините да има адекватна на проявлението на опасностите и рисковете динамика, а такава може да бъде постигната чрез прилагането на следните три вида ясно дефинирани оценки:

-ОСНОВНА оценка на риска – като правило географска;

-ДЕТАЙЛНА оценка на риска – функционална, професионална и целева;

-НЕПРЕКЪСНАТА оценка на риска – функционална и целева.

Целесъобразното взаимодействие на тези три оценки превръща оценката на риска в минното дружество в непрекъснат процес.

Целта на основната оценка на риска е да определи актуалното състояние на рисковете за безопасност и здраве при работа в  дружество. Резултатът от нея са рискови профили на трудовата безопасност и здраве при работа в мината и в нейните структурни подразделения. Те служат за приоритезиране на мерките в програмата за безопасност. Профилите на изхода на основната оценка са логически вход на детайлните оценки на рисковете в обектите.

Целта на детайлната оценка е да разкрие и диференцира опасностите в по-тясна и конкретна рискова област и да предложи начини за избягване на опасността или намаляване на риска от реализацията на тази опасност. Резултатът от детайлната оценка са препоръки към управата за:

– оценка на рисковете на работниците в обекта на детайлната оценка;

– планиране на мерки за третиране на рисковете, след приоритезиране;

– изпращане на обучение, разработване и актуализиране на програми за обучение;

– приемане и въвеждане в действие на направените анализи на рисковете на процеси и механизация;

– разработване на инструкции за безопасна работа;

– разработване на процедури за безопасно изпълнение на операции;

– разработване и допълване на отговорности за група работници;

– непрекъсната оценка на риска;

– други промени в системата и програмата за управление на безопасността в минното дружество.

Оценка на риска цел и непрекъснатост

Целта на непрекъснатата оценка на риска е да разкрият и диференцират бързо и на място непосредствени или големи опасности за безопасността и здравето на персонала. За незабавно третиране на значимите рискове от тези опасности. Отговорността за съобщаване на опасността и да се увери, че съобщението е ясно, точно и е предизвикало решение е на лицето, което първо е открило опасността.

Много произшествия стават защото някой НЕ Е предприел незабавни действия, когато е установил опасна ситуация, условия или опасно поведение!!!

Резултат от непрекъснатата оценка на риска са:

-рискът се третира веднага, като се градира по значимост;

-индицира се необходимост и се създава обратна връзка за детайлна оценка на идентифицирана нова опасност или нов риск на известна и специфицирана опасност;

-идентифицира се нетипично за обекта несъответствие с правилата за безопасност;

– оценяват се веднага нови опасности , които могат да възникнат при въвеждане на нови решения за минимизиране на риска в резултат на детайлната оценка;

– актуализират се инструкции за безопасна работа и процедури за безопасно изпълнение на операции, чрез обратна връзка към детайлния анализ на риска;

– допълва се базата данни – в частта произшествия и опасности на детайлния и основния анализ на рисковете в дружеството;

– актуализира се системата за непрекъснат контрол на опасностите на работното място.

Извод

Оценката на риска представлява в крайна сметка внимателна и систематична проверка на всички аспекти на работата. Която се извършва, за да се определи какво би могло да предизвика нараняване или увреждане. Дали опасностите могат да бъдат елиминирани и ако не могат, какви превантивни или предпазни мерки са или трябва да бъдат взети, за да се контролират и управляват рисковете.

Още полезни публикации свързани с оценката на риска, може да видите в категория: