ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА

Полезна статия за оценка на риска за здравословни и безопасни работни места във Вашата фирма!

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА – ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

На работодателите е възложено общото задължение да гарантират безопасността и здравето на работниците във всички аспекти на работата. Оценката на риска позволява на работодателите да предприемат мерки, необходими за осигуряване на безопасността и здравето на работниците. По силата на законодателството относно безопасните и здравословни условия на труд, всички работодатели следва да извършват редовна оценка на риска, съгласно:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. предоставяне на информация и обучение;
 3. осигуряване на необходимата организация и средства.

 (2) Работодателят съобразява мерките по ал. 1 с променящите се обстоятелства с цел подобряване на съществуващото положение.

 (3) Работодателят прилага мерките по ал. 1, като осигурява основните принципи на превенция:

 1. избягване на рисковете;
 2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
 4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
 5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;
 6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
 7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
 8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
 9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
 10. даване на съответни инструкции на работещите.

При необходимост от качествена консултация при изготвяне на оценка на риска във Вашата фирма, може да се обърнете нас или към обслужващата ви служба по трудова медицина.

ОЦЕНКА НА РИСКА – СЪЩНОСТ

Оценката на риска е процес на извършване на оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците, произтичащи от работната среда. Той представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

 • възможности за причиняване на нараняване или увреждане;
 • възможности за отстраняване на опасностите;
 • необходимост от въвеждане на конкретни превантивни или предпазни мерки с цел контрол на рисковете.

Оценката на риска е основата за успешно управление на безопасните и здравословни условия на труд и ключ към намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести.Опасност може да представлява всеки фактор – материали,  оборудване, методи на работа или практики – който може да причини увреждане.Рискът представлява по-голяма или по-малка вероятност дадено лице да получи увреждане поради опасност.Лицето, което извършва оценка на риска, може да бъде:

 • самият работодател;
 • служители, назначени от работодателя за тази цел;
 • външни оценители или изпълнители, ако на работното място няма компетентен персонал за целта.

На оценителят(те) трябва да бъде осигурена необходимата информация, обучение, ресурси, време и помощ. Независимо кой провежда оценката на риска, в крайна сметка отговорност за оценката носи работодателят.

Съществуват два принципа, които винаги трябва да се вземат предвид при предприемане на оценка на риска:

 • оценката на риска трябва да е структурирана, за да се гарантира, че обхваща всички опасности и рискове (напр. да не се пренебрегват второстепенни задължения, като дейности по почистване);
 • когато бъде набелязан даден риск, оценката на риска трябва да започне от първите принципи с определяне на възможностите за отстраняване на риска.
Оценка на риска
Оценка на риска

Съществуват и други методи, които са също толкова ефикасни, особено при по-сложни рискове и обстоятелства.

Оценка на риска – Идентифициране на опасностите

 1. Инспекция на работното място – търсят се фактори, които могат да причинят увреждане.
 2. Консултации с работниците и/или техните представители относно проблемите, които са срещнали.
 3. Дългосрочни опасности за здравето (високи нива на шум или експозиция на вредни вещества), както и на по-сложните или не толкова очевидни рискове.
 4. Преглед на документацията за трудовите злополуки и здравословните проблеми.
 5. Търсене на информация от други източници, например:
 • ръководства с инструкции или данни от производители и доставчици;
 • интернет страници на тема безопасни и здравословни условия на труд;
 • документи с нормативни и други изисквания, свързани с работното място.

По отношение на всяка опасност е важно да се знае:

 • кои/какви групи хора могат да бъдат наранени: това помага за определяне на най-добрия начин за справяне с риска;
 • как тези хора взаимодействат с опасностите (напр. чрез пряко или косвено излагане);
 • как могат да получат увреждане, т.е. какви видове травми или проблеми за здравето могат да възникнат.

Специално внимание трябва да се обърне на проблемите на пола и на групите работници, които могат да са изложени на повишен риск или да имат по-специални изисквания – работници с увреждания, млади и възрастни работници, бременни жени и кърмачки, необучен или неопитен персонал (в това число новоназначени, сезонни или временни работници).

Оценка на риска – Оценка и определяне на приоритети при рисковете

За да се определи дали рискът е малък, среден или голям, трябва да се вземе предвид:

 • степента на вероятност дадена опасност да причини увреждане;
 • потенциалната сериозност на увреждането;
 • честотата (и броят) на работниците, изложени на тази опасност.

В повечето случаи това би трябвало да е достатъчен опростен процес, основан на преценка, която не изисква специализирани умения или сложни техники:

 • дейности с ниска степен на опасност;
 • работни места, където рисковете са добре познати и вече определени и където съществуват налични средства за контрол.

В случай на по-сложни опасности или дейности е възможно да са необходими професионални умения, помощ и съвети.

Оценка на риска – Решение за предприемане на превантивни действия

При вземане на решение за прилагане на превантивни и защитни мерки е необходимо да се определи възможно ли е отстраняването на риска. В противен случай трябва да се търсят начини за свеждане до минимум или контролиране на рисковете, така че да не застрашават безопасността и здравето на лицата, изложени на тези рискове.

Предприемане на действия

Ефективното изпълнение включва разработването на план, в който се определят:

 • лицата, които осъществяват мерките;
 • крайни срокове за извършване;
 • средствата, предвидени за прилагане на мерките.

Контрол и преглед

Ефективността на прилаганите превантивни мерки следва да се наблюдава. Оценката следва да се преразглежда и редактира при необходимост, включително:

 • при настъпване на значителни промени в организацията;
 • в резултат на заключенията от разследване на злополука или инцидент;
 • в случаите, когато предприетите превантивни мерки са недостатъчни или вече не са подходящи;
 • за да се гарантира, че заключенията на оценката на риска все още са актуални.

Оценката на риска трябва да бъде документирана. Подобна документация може да се използва като основа за:

 • предаване на информация на заинтересованите лица;
 • преценка дали са въведени необходимите мерки;
 • предоставяне на доказателства на надзорните органи;
 • преразглеждане на мерките при промяна на обстоятелствата.

Още полезни публикации свързани с оценката на риска, може да видите в категория:

Очаквайте и следващите ни публикации!