Отровни и леснозапалими вещества и смеси

Здравейте започваме да разширяваме поредицата ни от статии за безопасна работа с отровни и леснозапалими вещества и смеси. Тази публикация може да бъде добра основа за изработка на инструкция за безопасна работа в лаборатория.

ОТРОВНИ И ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ – ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА 

Отровни и леснозапалими вещества
Отровни и леснозапалими вещества

Правилната организация на труда и на работното място, както и спазването на трудовата дисциплина при работа в химически лаборатории имат особено важно значение, тъй като нарушаването им може да доведе до особено опасни наранявания, отравяния, аварии, експлозии и пожари. Пренебрегването на опасностите при работа с химически реактиви и вещества говори за безотговорно отношение към задълженията, към здравето и живота (както собствения, така и на другите сътрудници) и към опазване на държавната собственост.

Причините за създаване на опасни работни ситуации при работа с отровни и леснозапалими вещества и смеси са:

 1. Неспазване на нормите, стандартите и правилата за безопасност на труда.
 2. Неправилна организация на труда на работното място.
 3. Необученост на работещите.
 4. Неспазване на общите санитарно-хигиенни изисквания при лабораторни работи. Безопасната работа в химически лаборатории при работа с различни химикали и реактиви се осигурява при спазване от всички работещи, включително и ръководителите.

Отровни и леснозапалими вещества и смеси – основни общи правила

 1. Работникът е длъжен добре да познава свойствата на веществата,с които работи и всички възможни опасности.
 2. Забранява се допускането до лабораторна работа на лица незапознати с правилата за работа с опасни химически вещества и необучени за вземане на бързи мерки за ликвидиране на аварията, както и за оказване помощ на пострадалия.
 3. Всеки сътрудник на лаборатория е длъжен да спазва стриктно всички правила на техника на безопасност.
 4. В лабораторията да се работи само с изправно и почистено специално работно облекло.
 5. Всяка работа, при която е възможно възпламеняване, изпръскване и друго, да се работи с предпазващи лицето шлемове от органично стъкло /плексиглас/.
 6. При работа с отровни или разядливи вещества да се ползват ръкавици /гумени или латексови/.
 7. При работа с нови вещества е необходимо да се проучат възможните опасности, като предварително се вземат мерки за предотвратяването им. Първите опити да се правят с малки количества.
 8. При работа с опасни вещества /отровни, леснозапалими, експлозивни и други в лабораторното помещение трябва непрекъснато да се намират поне двама души, обучени за такава работа. Забранена е работата с такива вещества след работно време.
 9. Приемането на храна в работните лабораторни помещения е забранено.
 10. Забранено е пушенето в лабораториите.
 11. Всички съдове /опаковки/ с химикали и реактиви в лабораториите и складовете да се поддържат в добър ред. Да са добре затворени и задължително етикетирани.
 12. Преливането на течности от големи съдове да става само със сифон. При преливане на силно отровни вещества и на такива, които отделят дразнещи или задушаващи пари да присъства лице не ангажирано с преливането на безопасно разстояние.
 13. Забранено е складирането в непосредствена близост на веществата, които могат да си взаимодействат и да предизвикат пожар или експлозия.
 14. Забранява се пипетиране на отровни и силно действащи вещества с уста. В този случай да се ползват автоматични шишета или такива с гумена круша. Да се внимава при отпипетиране на полупразни съдове, поради опасност от всмукване на въздух. 

Отровни и леснозапалими вещества и смеси – работа с киселини и основи

 1. Опаковките да се отварят внимателно, особено затегнатите запушалки, като се внимава за изпръскване.
 2. Наливането на киселини /особено димящи/ и основи от големи съдове да става задължително със сифон под налягане. Строго се забранява преливане, чрез навеждане на големия съд.
 3. Големи съдове да се носят от двама души.
 4. Забранено е да се държи концентрирана азотна киселина в близост до органични вещества, поради опасност от запалване, ако са в контакт.
 5. При опасност от изпръскване с концентрирани киселини и основи, както и при стопени основи да се работи задължително в камина, при максимално затворени вратички, с ръкавици.
 6. Сярна киселина се разрежда, като обезателно се добавя киселината към водата, а не обратното при разбъркване.
 7. Ако попадне сярна киселина върху кожата веднага да се подсуши, чрез енергично изтриване и после поразеното място се обработва с неутрализиращ разтвор на натриев бикарбонат. В никакви случай да не се измива поразения участък от кожата с вода.
 8. Разлети киселини и основи по лабораторните маси и плотове да се почистват незабавно.

Отровни и леснозапалими вещества и смеси – работа с органични разтворители

 1. Органични разтворители и други лесно запалими вещества да не се държат близо до открит огън или нагревателен уред.
 2. В лабораториите да се държат само количества за еднодневна употреба. Съхраняването им да става в заключващи се метални шкафове.
 3. Нагряването на такива вещества да става само на водна или маслена баня и по изключение на закрит котлон. Забранено е нагряването, когато колбата се държи в ръка.
 4. При дестилация или нагряване на обратен хладилник да се следи непрекъснато за протичането на водата. Такава апаратура да не се оставя в работещо положение без наблюдение.
 5. При работа с леснозапалими органични разтворители в помещението да има поне двама души.
 6. Да не се оставят не запушени съдове с такива разтворители.
 7. След работа всички използвани съдове да се почистват.
 8. Работещите с такива вещества да са добре запознати с всички противопожарни правила и с начините на гасене на пожар.
 9. При дестилация на органични разтворители нагряването да не превишава много температурата на кипене на веществото.

Кратки сведения за най-често използваните вещества

Азота киселина

течност /димяща относително тегло 1.52-1.54; концентрирана относително тегло 1.42 за 68%- тна/попаднала върху кожата предизвиква тежки изгаряния. В съприкосновение с органични вещества поради силно окислителното си действие може да предизвика самозапалване. Отделя азотни окиси /червено-кафяв газ/, които също са силно отровни и поразяват дихателните пътища.

Флуороводородна киселина

течност, съдържаща 40% флуороводород. Разяжда стъклото, поради което се съхранява в полиетиленови съдове. Предизвиква трудно заздравяващи рани, като действието и се проявява след скрит период от няколко часа.

Солна киселина

представлява воден разтвор на HCI /36÷38%/ при вдишване на парите и действа раздразващо на горните дихателни пътища.

Сярна киселина

масловита течност. При смесване с вода отделя голямо количество топлина. Затова при разреждане винаги при добро бъркане да се прибавя киселината към водата. При обратно действие може да стане буйно изкипяване, изпръскване и поражения на работещия. Попаднала върху кожата предизвиква дълбоки, болезнени и трудно заздравяваща рани. При поражение пострадалото място от кожата трябва незабавно да се изтрие със суха кърпа и след това около 10÷15 минути, да се промива с разтвор на натриев бикарбонат. В никакъв случай с вода!

Алкални основи /натриева и калиева/

както в сухо състояние, така и като концентрирани или разредени разтвори дразнят кожата и предизвикват изгаряния. Особено е опасно попадането на капчици в окото. Разтворите се приготвят само със студена вода. Ако се използва горещ разтвор може да изкипи и изпръска. При работа с твърди основи да се ползват предпазни шлемове за очите.

Метилов алкохол

лесно летлива, лесно запалима и силно отровна течност. В организма може да проникне през храносмилателната система, при вдишване на пари или през кожата. Дори при работа с него с омокрени работни облекла може да доведе за няколко дни до ослепяване. Пределно допустима концентрация /ПДК/ за работно помещение е 0.05 мг/л. При поражение да се предприеме обилно измиване с вода.

Бензол, толуол, ксилол

действат силно отровно, дразнят и кожата. Те са запалителни течности.

Етилов етер

има наркотично действие. Много лесно запалима течност. Поради ниската температура на изпарение е възможно да се предизвика пожар от незатворена опаковка, като парите на етера “пълзят” по лабораторната маса и могат да се възпламенят от далече стоящ нагревател.

Отровни и леснозапалими вещества и смеси – средства за защита

 1. Индивидуалните средства за защита включват работно облекло, плексигласови шлемове за предпазване на очите и лицето, гумени или латексови ръкавици, а при необходимост противогаз.
 2. От колективните защитни средства особено важни са средствата за вентилация. Обмяната на въздуха на лабораторното помещение трябва да е от 10 до 25 кратна за час.
 3. С леснозапалими и силно отровни вещества трябва да се работи в камина. Тягата на камината трябва да е такава, че скоростта на въздуха при отворена врата да е от 0.7 до 1 м/сек.
 4. За намаляване на рисковите фактори при работа с опасни и отровни вещества за препоръчване е да се използват микро или полумикро методите.
 5. Във всяка лаборатория трябва да има съд с около 3÷5 литра вода за отстраняване опасно действащи вещества при спиране на водопроводната инсталация.
 6. Всяка лаборатория трябва да разполага със следните промивни разтвори в количество по 1 литър:
 • 10%-тен разтвор на натриев бикарбонат;
 • 2%-тен разтвор на оцетна киселина;
 • 3%-тен разтвор на борна киселина.
 1. Лабораторията трябва да е снабдена с пожарогасител и противопожарно одеяло.

Отровни и леснозапалими вещества и смеси – мерки за първа помощ

 1. При поразяване на кожата с киселини или основи, същите трябва незабавно да се обработят с неутрализиращи разтвори. При обезвреждане на киселини се ползва 10% -тен разтвор на натриев бикарбонат, а при обезвреждане на основи – 2%-тен разтвор на оцетна киселина.
 2. Очите се промиват обилно с вода и с 3%-тен разтвор на борна киселина.
 3. Освен обработка на поразената кожа с промивните неутрализиращи разтвори се прилага и обилно измиване с течаща пода в продължение на 5÷20 минути. При промиване на очите те да не се търкат с ръка и водната струя да не бие силно в окото.
 4. При поражение от сярна киселина в никакъв случаи да не се измива мястото с вода, а да се изтрие незабавно със суха кърпа, след което да се обработи с бикарбонатен разтвор.
 5. При заливане на кожата с отровно или силно действащо вещество трябва енергично мястото да се измие обилно и продължително с вода.
 6. При по-тежки поражения да се търси веднага лекарска помощ, а до тогава се предприемат горните мерки. Да се осигури лице, което да уведоми лекаря за естеството на веществото предизвикало поражението.
 7. Незабавни мерки трябва да се вземат дори, когато попадналото вещество е в малко количество и началния ефект е незначителен.
 8. Облекло залято с отровно или силно действащо вещество трябва да се свали незабавно.
 9. При запалване на облеклото не бива да се правят резки движения, а запаленият веднага да бъде обвит с негоримо противопожарно одеяло или поне с някаква друга плътна материя.
 10. При възникване на пожар в лабораторията, да се действа без паника и енергично, съгласно противопожарните правила, като се избягва ползването на вода за гасене.
 11. При поразяване от отровни и задушливи пари пострадалият трябва да се изнесе от тази атмосфера на чист въздух ,след което да му се даде първа долекарска помощ.

Тук може да намерите още полезена информация на английски език за опасни химически вещества и смеси.

Интересно видео за 5 of the World’s Most Dangerous Chemicals

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: