ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В БЕЛГИЯ – ПОЛЕЗНА ПРАКТИКА

В тази статия ще Ви дадем полезна информация за това как се осигуряват ЗБУТ в Белгия.

ЗБУТ В БЕЛГИЯ – ПРИЛАГАНЕ И СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗБУТ в Белгия
ЗБУТ в Белгия

ЗБУТ В БЕЛГИЯ – РАБОТА НА КОМИТЕТИТЕ ЗА ЗАЩИТА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРУДА (КОМИТЕТИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Избори на членове на тези комитети се провеждат повече от 50 години в Белгия – навсякъде, където предприятията са с над 50 души числен състав.

До сформирането на Комитет за защита и превенция на труда в предприятието неговите функции се осъществяват от синдикалната секция.

Функциите на тези комитети за осигуряване на ЗБУТ в Белгия са подобни на тези в България, но в Белгия Комитетът изпълнява стриктно своите функции. Например консултативната функция на Комитета е много силно изразена. Работодателят не може да вземе решение, свързано с безопасността и здравето в предприятието, ако то не е обсъдено в Комитета и в Синдикатите. Например при избора и използването на лични предпазни средства, при избора на служба по трудова медицина, която ще обслужва работещите, и др.

Комитетът участва активно в организацията на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Той е длъжен да разработи Глобален план за превенция – във всяко предприятие трябва да има 5-годишен план, а всяка година се подготвят годишни планове. В тези планове в последните години важно място заемат и мерките срещу сексуалния тормоз на работното място.

Контролните функции на Комитета за защита и превенция на труда са също много силно изявени. Комитетът осъществява стриктен надзор на условията на труд в предприятието по отношение на:

– спазване на законодателството;

– обработката на жалбите на работниците;

– спазване на Годишния план за превенция.

Комитетът за защита и превенция на труда се събира и заседава ежемесечно.

Структурата на предприятията в Белгия в зависимост от числения им състав е следният:

– над 200 хиляди предприятия – с числен състав до 20 човека;

– над 100 хиляди – с числен състав от 20 до 50 души;

– около 7 хиляди – с числен състав над 50 души. 

ЗБУТ В БЕЛГИЯ –  РАБОТА НА СЪВЕТНИКА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД (ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА)

Следващия важен субект в организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ в Белгия е Съветникът по условия на труд (в България това е органът за безопасност и здраве при работа). Неговите функции са идентични на тези на колегата му в България, но белгийският подход при определянето му е специфичен.

В Белгия работодателят също е задължен да определи съветник/ци по условия на труда. Специфичното при определянето на този субект е, че работодателят само го предлага. Докато Комитетът за защита и превенция на труда и Синдикатът го избират и утвърждават.

Смисълът на това действие е, че ако работниците (чрез своите представители в Комитета и в Синдиката) не харесват (не са доволни) от предложения съветник от работодателя, то работодателят трябва да го оттегли и да предложи друг.

Образованието и квалификацията на съветника по условия на труд в Белгия може да бъде на две нива. По-високото ниво притежава специалист, който е магистър-инженер и има 2-годишна специализация по БЗР във висше училище. Второто, по-ниско ниво е при образование бакалавър с 1-годишна специализация по БЗР във висше училище.

В зависимост от рисковете в предприятието и от неговия числен състав работодателят преценява от какъв специалист има нужда.

ЗБУТ В БЕЛГИЯ – РАБОТА НА СЛУЖБИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА (СЛУЖБИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА) 

Трудовото законодателство в Белгия (и в целия Европейски съюз) изисква работниците и служителите в предприятието да се обслужват от Служба за превенция и защита (съответстваща на Службата по трудова медицина в България).

До 1996 г. нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Белгия са били разписани в Правилник за защита и превенция на работното място. През 1996 г. е приет Закон за защита и превенция на работното място, както и Кодекс за благополучие на работното място (за безопасност и здраве при работа).

За да има „благополучие на работното място”, Службата за превенция и защита трябва да осигури обслужване на работещите в 5 основни направления:

 • Безопасност на труда (от инженер);
 • Здраве (от лекар по трудова медицина);
 • Ергономия (от ергоном);
 • Хигиена на труда (от лекар-хигиенист);
 • Психосоциални фактори (от лекар-психолог).

Във всяко от петте основни направления Службата за превенция и защита трябва да осигури по 10 минути обслужване на работник годишно.

Всеки работодател (дори с 1 работник) трябва да осигури на работещия това обслужване от Служба за превенция и защита на работното място.

При евентуална трудова злополука Службата за превенция и защита е длъжна до 10 дни да изпрати доклад за злополуката до Инспекцията по труда.

По-големите предприятия в Белгия задължително имат свои служби. Те могат да осъществят обслужване в посочените 5 направления от съответните специалисти. Малките фирми ползват външни служби.

НАЙ-ВАЖНАТА ОСОБЕНОСТ НА ВЪНШНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА РАБОТНОТО МЯСТО В БЕЛГИЯ

Най-важната особеност на външните Служби за превенция и защита на работното място е, че ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за изпълнение от работодателя на законовото изискване за осигуряване на „благополучие на работното място”, т.е. на безопасност и здраве при работа. Тези служби не могат да извършват друга дейност, освен тази, за която са създадени.

Всеки работодател, който не може да създаде вътрешна Служба за превенция и защита, е длъжен да прибегне до услугите на външна такава служба, като плати съответна такса за обслужване на всеки работник.

Работодателите плащат членския си внос на база брой работещи и видовете рискове в предприятието. Най-често се плаща по около 110 евро годишно за работник в производството. За работещите в администрацията с компютър се плаща една трета от тази сума – по 36 евро годишно.

Работодателят заплаща допълнително медицинските прегледи на работниците – по 90 евро/час за специфични прегледи.

Ако в една фирма няма никакви рискове за здравето и живота на работещите в нея, работодателят поема отговорност за това и заплаща само 15 евро/годишно за всеки работник, който няма да има здравно обслужване от Службата за превенция и защита.

Външната Служба за превенция и защита трябва да има достатъчно специалисти, които да осигуряват обслужването на всички работодатели съобразно установените в страната нормативи – да се осигури от 20 до 60 минути годишен надзор на всеки работник!

Външната Служба за превенция и защита посещава ежегодно рисковите предприятия, които са членове на службата. Само при работа с компютър надзорът е на 3 години.

Комитетът за защита и превенция на труда се събира ежемесечно. Външната Служба за превенция и защита трябва да присъства поне 2 пъти годишно.

Броят на регистрираните външни Служби за превенция и защита в Белгия е 14 броя. Най-голямата от тях има около 600 хиляди обслужвани работници.

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЪНШНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА В БЕЛГИЯ

Външните Служби за превенция и защита за осигуряване на ЗБУТ в Белгия се лицензират от:

 • общинската власт и
 • държавната власт.

Те имат следните ръководни органи:

– Административен съвет. Това е административното ръководство на службата;

– Комитет за становища. В него членуват всички работодатели, представители от Инспекцията по труда и от Общината, които изказват мнения и предлагат подобрения в дейността на службата.

Службата за превенция и защита се представлява от Генерален директор. Той е назначен по трудов договор и може да бъде както лекар по трудова медицина, така и инженер.

Контролът се осъществява от Министерство на труда, заетостта и социалната политика. В което има специална Инспекция по „благополучие на работното място”.

Инспекцията контролира външните служби по всички законодателни изисквания. Включително по отношение на разходите – службите не могат да извършват дейности, които не са свързани с конкретната им дейност на Служба за превенция и защита!

Службите имат въведена Система за управление на качеството ISO 9001. Контролът е на две нива на правителства. На първо – в областите Валония, Фландрия и Брюксел. И на второ – от Белгийското правителство.

Службите са контролирани на 2 нива и от синдикатите – чрез Национален и Федерален Комитет по условия на труд, в който участват и по 5 синдикати и 5 работодателски организации.

Наблюдението на здравето е регламентирано с Кралски декрет от 29.05.2003 г. Задължителен е медицинският преглед за работещите на рискови работни места:

 • с опасни вещества;
 • при монотонни дейности – стрес;
 • в хранително-вкусова промишленост;
 • за хората с увреждания и в това отношение не се прави компромис.

ЗБУТ В БЕЛГИЯ – ОЦЕНКАТА НА РИСКА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В БЕЛГИЯ

Белгия има силно развита култура за безопасност и здраве при работа.

Оценката на риска не е законово регламентирана, но всеки работодател трябва да направи професионален анализ и оценка на факторите на работната среда. Това има значение за по-нататъшните му действия. Ако при оценяването на рисковете по работни места анализът покаже, че на работното място има риск. На работещия веднага се осигурява медицински надзор.

Ако работодателят не е направил оценка и анализ на риска в предприятието, той задължително осигурява медицински надзор на работещите. Оценката на риска се прави съвместно със Службата за превенция и защита.

Задълженията на работодателя по надзора на здравето са следните:

– да осигури информация за рисковете на всяко работно място;

– всички медицински прегледи се провеждат в работно време;

– всички разходи са за негова сметка;

– ако работникът не иска да се подложи на преглед, работодателят му осигурява друго работно място или го уволнява!

Работодателят е задължен да осигури безопасна работна среда (благополучие на работното място). Както и да изследва и анализира факторите на работната среда. Ако работодателят твърди, че няма рискове за живота и здравето на работещите. Той трябва да е направил оценка и анализ на риска. От която да е видно, че рискове няма.

При трудов спор в съда съдията отсъжда дали работодателят е задължен да направи оценяване на риска.

В Белгия има трудови съдилища и трудови одитори, които са като прокурори и представляват държавата в съда.

ЗБУТ В БЕЛГИЯ – НАЙ-ВАЖНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И  СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Ресорният държавен орган е Министерството на труда, заетостта и социалната политика. То се ръководи от министър, а под него има Управителен комитет.

Министерството е структурирано в 6 Генерални дирекции:

 1. Дирекция „Колективно трудово договаряне” която работи по всички въпроси, свързани със социалните преговори. В Белгия социалното договаряне е много силно развито;
 2. Дирекция „Индивидуални трудови отношения;
 3. Дирекция „Контрол на социалните закони”, в която има Инспекция по контрол на социалното законодателство – работно време, заплащане, обезщетения, осигурителни вноски, и т.н.;
 4. Дирекция „Заетост и трудов пазар”, която наблюдава „Националния офис по заетостта”;
 5. Дирекция „Контрол на здравословните и безопасни условия на труд”, в която има Инспекция за „благополучие на работните места”. Инспекцията контролира спазването на всички изисквания на законодателството, свързани с безопасността и здравето при работа, в т.ч. и психосоциалните проблеми на работното място;
 6. Дирекция „Хуманизиране на работното място”, която популяризира каузата „Безопасност и здраве при работа”. Чрез изграждане на пропагандни центрове – с печатни и всякакви други информационни материали и провеждането на сесии, конференции, и т.н.

В Белгия действа и Съвет за социално партньорство. В него почти винаги се постига консенсус, преди министърът на труда, заетостта и социалната политика да занесе на краля за подпис съответния указ (кралски указ).

При необходимост от качествени консултации за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във Вашата фирма, може да се обърнете към нас.

Още полезни публикации по темата, може да видите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!