МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНИ МЕСТА – ПАРАМЕТРИ

Полезна статия за микроклимат на работни места – параметри!

МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНИ МЕСТА

ПАРАМЕТРИ НА МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНИ МЕСТА В СГРАДИ. НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА НА ОТКРИТО.

микроклимат на работни места
микроклимат на работни места

Нормативните изисквания, свързани с микроклимата на работните места са регламентирани в Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване и Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места(ДВ, 63/2014 г., в сила от 02.11.2014 г.).

Наредба №7 за минималните изисквания за збут на работните места и при използване на работното оборудване

Чл. 82 През работното време температурата на работните места, на които постоянно работят хора, трябва да отговаря на установените норми и да се съобразява с използваните методи на работа и физиологичните изисквания – БДС 14776-87

Чл. 83 В големи производствени помещения (халета) и на други места, където през студения и преходните периоди на годината е технически невъзможно да се осигурят изискванията по чл. 82, се вземат допълнителни мерки за затопляне на работещите (отоплени помещения или кабини, топли въздушни душове, осигуряване на специални работни облекла и др.)

Чл. 85 При работа в помещения, в които по технологични причини се поддържат отрицателни температури, на работещите се осигурява специално работно облекло и се въвежда подходящ режим на работа.

Чл. 86 При работни места с наднормени стойности на температурата се прилагат технически и организационни решения за ограничаването на вредното й въздействие.

Чл. 88 При наличие на високо ниво на слънчева радиация на работното място се прилагат мерки за предотвратяване на неблагоприятните въздействия. Тези мерки се съобразяват с характера на извършваната работа и спецификата на работното място и се прилагат и по отношение на прозорци, капандури и стъклени прегради.

Чл. 89 Производствени процеси и работно оборудване, които предизвикват недопустими промени на температурата на работното място, се изолират в отделни помещения или се предприемат мерки за ограничаване на въздействието им.

Чл. 90 При повърхностна температура на технологични съоръжения, по-висока от 55°С, се прилагат конструктивни решения, възпрепятстващи допира до горещата повърхност.

Чл. 91

(1) Материали, нагрети в хода на технологичния процес, когато могат да оказват вредно въздействие върху здравето или безопасността на работещите, се изолират или изнасят от производствените помещения. Манипулирането с тях се извършва по дистанционен начин извън зоната на големите топлинни натоварвания.

(2) За охлаждане на силно нагрети материали и изделия се предвиждат и проектират специални помещения или места. Когато това е технологично невъзможно, се осигуряват мерки за отвеждане на отделената топлина.

Чл. 92 Командни и други органи на нагревателни пещи и друго подобно оборудване, с които се манипулира ръчно, не се допуска да имат температура, по-висока от 45°С.

Чл. 93 Работните отвори на нагревателните пещи и на друго подобно оборудване се осигуряват с устройства или приспособления, предпазващи от топлинно облъчване.

Чл. 94 При дейности, при които се получава прегряване на работещите, се осигуряват:

 1. стаи или кътове с нормален микроклимат и условия за рационално охлаждане;
 2. рационален питеен режим с оглед компенсиране на загубите на течности и минерални соли.

Чл. 95 В производства, характеризиращи се с голямо влагоотделяне и относително ниски температури на въздушната среда, се осигуряват вентилационни инсталации за обезмъгляване.

Чл. 96 При наднормени стойности на скоростта на движение на въздуха се вземат мерки за нейното ограничаване – вентилационни системи, въздушни завеси, паравани, прегради, врати, остъкляване и др.

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Наредбата определя граничните стойности на температурата, влажността, скоростта на движение на въздуха и топлинно облъчване.  Наредбата определя още и минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени отпараметрите на микроклимата на работни места в сгради инеблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Граничните стойности не се прилагат за:

 • работни места в сгради, предназначени за отглеждане на птици и животни и съхраняване на селскостопанска продукция;
 • хладилни помещения;
 • подземни рудници.

Термини и определения (§ 1 от Допълнителни разпоредби):

Постоянно работно място – където се извършва работата за повече от половината от законоустановеното работно време;

Климатизирано помещение – климатичната инсталация е проектирана за централизирано поддържане на температурата и влажността на въздуха;

Лека физическа работа – извършва се в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести (енергоразход до 210 W);

Средно тежка физическа работа – свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 kg) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение (енергоразход от 210 W до 350 W);

Тежка физическа работа – свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 kg) тежести (енергоразход над 350 W).

Параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности.

Оптималните – прилагат се при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.

Допустимите – прилагат се в случаите, когато поради технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазването на оптималните гранични стойности.

Микроклимат на работни места – Оптимални гранични стойности за студен период *

КАТЕГОРИЯ ФИЗИЧЕСКА РАБОТАТЕМПЕРАТУРА (°С)СКОРОСТ (m/s)ВЛАЖНОСТ (%)
ЛЕКА20 – 230,240 – 60
СРЕДНОТЕЖКА17 – 200,340 – 60
ТЕЖКА16 – 180,340 – 60

* средноденонощна температура на външния въздух, по-ниска от 10 °С

Микроклимат на работни места – Оптимални гранични стойности за топъл период *

КАТЕГОРИЯ ФИЗИЧЕСКА РАБОТАТЕМПЕРАТУРА (°С)СКОРОСТ (m/s)ВЛАЖНОСТ (%)
ЛЕКА22 – 250,240 – 60
СРЕДНОТЕЖКА20 – 230,440 – 60
ТЕЖКА18 – 210,540 – 60

* средноденонощна температура на външния въздух от 10 °С и повече

Микроклимат на работни места – Допустими гранични стойности за студен период *

КАТЕГОРИЯ ФИЗИЧЕСКА РАБОТАТЕМПЕРАТУРА /°С/
ПОСТОЯННИ РАБОТНИ МЕСТА
ЛЕКА18 – 25
СРЕДНОТЕЖКА15 – 23
ТЕЖКА13 – 19
НЕПОСТОЯННИ РАБОТНИ МЕСТА
ЛЕКА15 – 26
СРЕДНОТЕЖКА13 – 24
ТЕЖКА12 – 19

* средноденонощна температура на външния въздух, по-ниска от 10 °С

Микроклимат на работни места – Допустими гранични стойности за топъл период *

* средноденонощна температура на външния въздух от 10 °С и повече

Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за топлия период на годината се определят с минимални и максимални стойности. Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на постоянни работни места е:

 • не по-висока от 28 °C – за лека и средно тежка физическа работа;
 • не по-висока от 26 °C – за тежка физическа работа.

Минимална гранична стойност е равна на минимална гранична стойност за студения период.

Изключения за постоянни работни места:

Ако температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава:

 • 25 °C за лека и средно тежка физическа работа:

в помещения с незначително топлинно натоварване – с 3 °C, но не повече от 31 °C;

в помещения със значително топлинно натоварване – с 5 °С, но не повече от 33 °С;

 • 23 °C за тежка физическа работа:

в помещения с незначително топлинно натоварване – с 3 °C, но не повече от 29 °C;

в помещения със значително топлинно натоварване – с 5 °С, но не повече от 31 °С;

Изключения за непостоянни работни места:

 • в помещения с незначително топлинно натоварване – допустимата гранична стойност е равна на температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3 °C;
 • в помещения със значително топлинно натоварване – допустимата гранична стойност е равна на температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5 °C;

Задължения на работодателя:

 1. Да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито.
 2. Когато е необходимо, да направи съответните измервания

Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

При необходимост от качествени измервания на микроклимат, може да се обърнете към колегите от измервания.com

Изисквания за съдържанието на протокола от измерването:

 1. Името на предприятието.
 2. Характеристиките на работния процес.
 3. Категорията на работата.
 4. Организацията на работното време – нормална продължителност на работното време, намалено или непълно работно време, работа на смени, в т.ч. непрекъсваем процес на работа.
 5. Основните професии, общия брой работни места и броя на изследваните работни места по професии.
 6. Източниците на явна топлина и на значително отделяне на влага – свързани и несвързани с технологичния процес.
 7. Отоплителните, вентилационните и климатичните съоръжения.
 8. Дата и час на извършените измервания, вкл. данни за температурата на външния въздух и за абсолютната влажност.
 9. Типа и идентификационния номер на използваните средства за измерване.
 10. Окончателните резултати от измерванията.
 11. Оптималните и/или допустимите гранични стойности по работни места.
 12. Оценка за съответствието на окончателните резултати от измерванията с оптималните или допустимите гранични стойности.
 13. Дата, имена и подписи на длъжностните лица, участвали в измерванията.

Може да видите и останалите ни публикации свързани с микроклимат в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!