ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС

В тази публикация ще дадем полезна информация за ЛПС лични предпазни средства

ЛПС – Лични предпазни средства

ЛПС – Личните предпазни средства са различни приспособления и предмети, които работниците използват за индивидуална защита от отделни професионални вредности присъстващи в работната среда. Те са необходими при извършване на работа за отстраняването на различни аварийни ситуации при ремонт и контрол на различна производствена и химическа апаратура, при работа в закрити съдове и комуникации и наличие на вредни вещества в тях, при производствена дейност, свързана с отделянето на вредни пари, газове и токсични прахови аерозоли, при интензивна ултравиолетова и инфрачервена радиация, при работа с радоиактивни вещества и т.н.

Значение

Значението на личните предпазни средства е особено голямо за тези видове производства и технологии, за които не са осигурени технологични и технически средства за вредното въздействащите фактори върху работещите. Необходимо е да се отбележи, че личните предпазни средства не премахват професионалните вредности, но отстраняват възможността за тяхното неблагоприетно въздействие, като се явяват допълнение към основните мероприятия, които се провеждат в различните отрасли на промишлеността и селското стопанство.

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.

Норми и изисквания

Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите. В практиката е важно да се прецени кога не трябва да се провеждат мероприятия за колективна защита. И кога е целесъобразно защитата на работещите да се осъществи чрез употреба на ЛПС. Такова решение може да се вземе например при наличието на:

 • големи работни помещения, силно замърсени с прахови аерозоли или вредни токсични газове, когато в тях работят отделни работници;
 • налице е необходимостта от периодично наблюдение на производствените процеси.

Към ЛПС се отнасят различни по вид маски, лицеви щитове, очила, каски, шумозаглушители (антифони), ръкавици, защитни колани, обувки и други.

Личните предпазни средства трябва да:

 1. осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
 2. отговарят на условията на съответното работно място;
 3. са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват;
 4. съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

 

ЛПС
ЛПС – Лични предпазни средства

Списък на Личните предпазни средства – ЛПС

Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС в зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска. След извършване на изискващите се дейности работодателят съставя списък, който съдържа:

Работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС.

Препоръчително е да се определят полагащите се лични предпазни средства първо по длъжности. Възможно е в една графа да се поставят няколко длъжности, ако им се полагат едни и същи работно облекло и ЛПС. След това в списъка може да се предвидят какви лични предпазни средства трябва да бъдат осигурявани на:

 • външни лица, които влизат в обекта;
 • учащи се;
 • посетители;
 • проверяващи;
 • други.

В края на списъка може да се предвидят лични предпазни средства, които ще се използват при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

Вида, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС.

Често в списъка бива пропусната точната идентификация на предпазното средство. Това е каталожния номер, който производителят или вносителят е получил след оценка на съответствието на това лично предпазно средство съгласно нормативните изисквания.

Конкретните опасности, за които се прилагат посочените ЛПС.

Тук разбиранията по отношение на формулировката на конкретната опасност са различни. Можете да използвате следните изрази например:

 • за работно облекло – „преохлаждане“;
 • за обувки – „пробождане“;
 • за каска – „удар от падащи предмети, падане от височина“ и други.

Срока за износване на ЛПС.

Работодателят определя срокът за износване на работното облекло и лични предпазни средства въз основа оценката на риска. С други думи, едно и също облекло или ЛПС може да бъде със срок на износване в доста широк диапазон в зависимост от дейностите, които се извършват. От друга страна за определени лични предпазни средства е възможно и производителят да е дал такъв срок и е необходимо определеният от работодателя срок да бъде съобразен с това.

Съставеният списък се обявява пред работниците и служителите.

При необходимост от консултации при изготвяне на Списъка с ЛПС за Вашето предприятие, може да се обърнете към експерти по изготвяне на оценка на риска.

ЛПС – Личните предпазни средства се използват:

 1. постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
 2. периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
 3. аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

При избора на лични предпазни средства е необходимо да се вземат под внимание резултатите от:

 • направената оценка на риска;
 • препоръки от Службата по трудова медицина.

Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването на работа.

ЛПС, в т.ч. специалното работно облекло, са краткотрайни активи на предприятието.

Загубени, унищожени или повредени ЛПС преди изтичане на срока им на износване не по вина на работещия, което се установява с протокол на работодателя, се подменят с нови.

Когато ЛПС са изгубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови. Той може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.

ЛПС – изисквания към производителите и продуктите на пазара

ЛПС трябва да се пускат на пазара придружени с инструкция за употреба, съставена от производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема и да съдържа:

 1. Името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител.
 2. Информация за съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция. Препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производителя, не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, когато са приложени според указанията.
 3. Информация за резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС.
 4. Какви са принадлежностите към ЛПС, ако има такива и характеристиките на резервните части.
 5. Класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване.
 6. Крайната дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части.
 7. Каква е подходящата опаковка за транспортиране на ЛПС.
 8. Какво е значението на използваните маркировки.
 9. Името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на ЛПС на етапа на проектиране.

ЛПС – Декларация за съответствие

Освен инструкцията за употреба личното предпазно средство трябва да има и „Декларация за съответствие”. Изготвянето й е част от процедурата „Деклариране на съответствието“. При нея производителят или неговият упълномощен представител изготвя декларация, че пуснатото на пазара ЛПС отговаря на нормативните разпоредби. Също така нанася върху всяко ЛПС маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие.

Бихме искали да припомним, че тези два документа и особено инструкцията за употреба е задължителен документ за всяко лично предпазно средство в предприятието. Съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Подобна точка има и в декларацията по член 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тя е свързана с изискването за обучение и демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства.

ЛПС – Трудови злополуки

Статистическата система „Трудови злополуки” на НОИ включва всички класификации, необходими за характеризирането на трудовите злополуки.

 • Една от характеристиките на трудовите злополуки е „Начин на увреждане”, която описва как пострадалият влиза в контакт с материалния фактор. През периода 2006 – 2009 г по оперативни данни на НОИ в икономическа дейност „Производство на основни метали” част от причинителите на уврежданията са:

– Контактът с електрически ток, температура, опасни вещества – 26% от общия брой на уврежданията;

– Контакт с режещ пробождащ, груб, грапав материален фактор – 10%.

Анализът на данните показва, че близо една трета от злополуките биха могли да бъдат избегнати при използване на съответните задължителни ЛПС:

 • за защита от поражения от електрически ток;
 • защитни облекла;
 • диелектрични боти;
 • диелектрични ръкавици;
 • защитни ръкавици;
 • предни престилки;
 • устойчиви на пробождане и срязване;
 • други.

ЛПС – Увредена част на тялото

Друга характеристика на трудовите злополуки е

 • „Увредена част на тялото” – най-много трудови злополуки в икономическа дейност „Производство на основни метали”. През периода 2006 – 2009 г са станали с горни крайници – 38% от общия брой злополуки. С долни крайници – 31% и с главата (черепно мозъчни нерви и съдове, очи, уши, зъби) – 20%.

Трудовите злополуки са краен продукт от опасни действия и опасни условия на труд. Те обаче могат да се предотвратят – не са нещо, което се случва от само себе си. Те се получават в резултат от комбинацията на различни фактори, главни сред които са:

 • техническата екипировка и личните предпазни средства;
 • работната среда и работника.

Основни причини довели до трудови злополуки

Многократно са посочвани основните причини довели до трудови злополуки. И през 2012 г. като цяло те остават същите:

– неспазване на правилата за безопасна работа;

– липса на утвърдени инструкции за безопасна работа на работните места;

– недостатъчна квалификация и правоспособност;

– непровеждане на инструктажи и обучение по безопасността на труда или тяхното формално провеждане;

– нарушения на трудовата и технологична дисциплина;

– неизползване на лични предпазни средства;

– несъобразени действия вследствие неточна преценка на опасността при почистване и ремонт на машините и съоръженията по време на движение на работните органи.

Анализът на причините за трудови злополуки показва, че голяма част от тях имат субективен характер.

Още полезни публикации за ЗБУТ, може да прочетете ТУК