Коронавирус COVID 19 план за действие

Коронавирус COVID 19 план за действие изработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Коронавирус COVID 19 план за действие

Утвърдил:

ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Мярка

Цели и задачи

Условия за изпълнение

Контрол

ИзпълненоВ процес на изпълнениеПланирано до/за ….датаОтговорниК/

Белжки

Определяне на кризисен екип

Наблюдение на ситуацията в страната и следене  на разпорежданията и препоръките на Националния кризисен щаб.

Преценка на рисковете. Изготвяне на план за действие, организиране и контрол за изпълнението на плана

Заповед за кризисен екип.

Утвърден план за действие.

Оценка на риска.

Огласяване на оценката на риска и плана за действие до всички работещи.

 

Определяне на варианти на работа с намален и силно намален състав

Определяне на критичните дейности  (процеси, договори, поръчки) от значение за бъдещата дейност на предприятието, дейности които ще се изпълняват в пълен обем,  дейности които могат да бъдат  намалени и тези, които могат да бъдат прекратени за определен период. Определяне на ключовния персонал, необходим за продължаване работата на предприятието.Списъци на договори и поръчки по звена и др.;

Варианти за работа с намален и силно намален състав и при принудително спиране – мерки или планове за действие, ресурсно осигуряване.

Списък на необходимия персонал по варианти (по длъжности)

Ограничаване на струпването на групи от работещи в общи помещения

Определяне на дейностите, които могат да се изпълняват дистанционно (работа от дома)

Въвеждане на гъвкаво работно време, сменен режим;

Режим на хранене в столовата (ако е приложимо) и на места за хранене по звена

Списъци и заповед за работа от дома – взаимодейдствия, обмен на информация и докладване на резултатите.

Заповеди за промени в режима на работа при въвеждане на гъвкаво работно време, сменен режим и др., организация на храненето и др.

Ред/график за онлайн и конферентни комуникации.

Контрол на достъпа в предприятието.

Специални мерки и изисквания към външните лица

Недопускане на заболели работещи и външни лица в предприятието и ограничаване на риска от контакти с вирусоносители. Уведомяване на партньорите за предприетите мерки.Заповед за контрол на достъпа в предприятието –телес­ната температура на входа, дезинфекция и ползване на лични средства за защита.

Заповед за реда за допускане и движение на външни лица в предприятието – копие на входа. Инструктиране

на длъжностните лица за провеждане на контрола.

Уязвими групи

Предотвратяване на риска от заразавяне с коронавирус на лицата с Експертни решения на ТЕЛК и доказани заболявания на дихателната система, сърдечно съдовата система и онкологични заболявания, бременни, работещи на възраст над 60 г.Заповед за извеждане от предприятието и компенсиране на засегнатите лица за времето на извънредното положение.

Осигуряване на средства за лична и колективна защита на работещите

Предотвратяване на възможни контакти с вирусоносители – осигуряване на маски, ръкавици, резервно работно облекло и разделното му съхранение, дезифенктанти и други почистващи препарати според случая.Списък на необходимите  защитни средства по звена и дейности.

Осигуряване на диспенсери за дезинфектант и диспенсери за еднократни кърпи за ръце, кошчета за употребявани предпазни средства със сменяеми торбички за боклук и др.

Информационни материали и указания за безопасно поведение

Информиране на работещите за действия и поведение в условията на епидемия от коронавирусИнформационни материали /постери, табла и др., материали за разпространяване по вътрешната мрежа/.

Извънреден инструктаж на работещите за безрисково поведение /без събиране на големи групи хора/.

Организационно необходими контакти

Ограничаване и обезопасяване на неизбежните контакти (срещи, заседания, последователна обработка от различни лица на продукти, документи и др.).

Организиране на онлайн и конферентни връзки.

Заповед за реда за ограничаване на наложителните контакти по време, осигуряване на дистанция между участниците в процеса и др.

Осигуряване на средства за онлайн и конферентни връзки.

Хранене

Ограничаване на контактите на работещите в столовите и местата за хранене.

Използване само на пакетирана храна или посуда за еднократна употреба и дистанция между хранещите се

График за хранене по звена /работни екипи/.

Заповед за режима на работа на столовата, за изискванията към обслужващия персонал, към защитните средства, използваната посуда. Ред за поддържане, дезинфектиране на местата, определени за хранене.

Заповед за разрешаване на хранене по работните места (ако е допустимо).

Почистване и дезинфекция

Определяне на местата, честотата и средствата за почистване и дезинфекция – работни места, места за сбирки, работни повърхности, санитарно-битови помещения, зони за придвижване и др. (вкл. асансьори, дръжки на врати, стационарни телефони, компютри и др.)Осигуряване на необходимите количества препарати за почистване и дезинфекция. Графици за по-често почистване и дезинфекция.

Заболяване/съмнение за заболяване от COVID-19 по време на работа

Определяне на ред за действия при установяване на заболял по време на работа. Инструктиране на преките ръководители.

Създаване на условия за прекратяване на контактите му с други работещи до явяването на екип на 112

Определяне на изолирано помещение или пространство, обзаведено с течаща вода, сапун, кушетка/легло,  дезинфектанти, маски и питейна вода, кошче с капак и сменяеми торбички за биологични отпадъци.

Инструктиране на преките ръководители за начина на действие и уведомяване на екипа на 112 при заболял по време на работа.

Ред за комуникация със здравните органи

Въвеждане на ред за уведомяване и консултиране със здравните органи (тел. 112).

 

Определяне на длъжностно лице/лица за консултиране със здравните орган по реда, определен от Министъра на здравеопазването.

Актуализиране на плана за действие от кризисния екип

Определяне на лица от кризисния екип за системно наблюдение на ситуацията и съобщенията на Националния кризисен щаб.

Оценка на ситуацията от кризисния екип и актуализиране на плана при необходимост.

Протоколи на кризисния екип.

Заповед за актуализиране на плана и предприемане на допълнителни мерки.

 

Добре е да се запознаете и с материалите ни свързани с провеждането на инструктаж:

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Материали

Материали по темата, които трябва да се прочетат задължително:

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: