Коронавирус оценка на риска указания от АИКБ

Коронавирус оценка на риска указания за бизнеса от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Коронавирус оценка на риска указания от АИКБ

 

Утвърдил,

Дата: …03.2020 г. 

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС SARS-CoV-2 в …………………………. /предприятие, организация/

 

Тази оценка на риска се прави в условията на разпространение на коронавируса, определено от Световната здравна организация като пандемия и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г.

Във връзка с динамиката на пандемичния процес оценяващият екип следи за промените в обстановката в страната и актуализира при необходимост оценката на риска и плана за действие.

 

1. Коронавирус оценка на риска Нормативно основание

Наредба №4/14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа и Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/3.03.2020 г. за мерки срещу разпространението на коронавирус в предприятията и на работните места.

Оценката е направена по  реда и начина на извършване на оценка на риска, определен от Наредба №5/1999 г.

2. Коронавирус оценка на риска Цел и задачи

В момента не са известни методи за профилактика и лечение на заболяването COVID-19, предизвикано от коронавируса.

Целта е да се идентифицират възможните източници и пътища на разпространение на вируса, да се планират подходящи превантивни мерки, да се подготвят и поощряват работещите за недопускане разпространението му в……/предприятието, организацията.

3. Епидемиологични характеристики на коронавируса

Засега коронавирусът SARS-CoV-2 може да бъде класифициран като биологичен агент от група 4: 

„Биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение.“ /Наредба № 4 от 14.10.2002 г./.

SARS-CoV-2 е вирус, който причинява остър респираторен синдром.

Источник на коронавирусна инфекция може да бъде болен човек или вирусоносител.

Възможните механизми за предаване на вируса са: въздушно-капков, въздушно-прахов и контактен, но най-често въздушно-капков – чрез дихателни капчици при кихане, кашлица или издишване.

Пътищата за проникване на вируса в организма са лигавицата на окото, носът и устата.

Епидемиологичният път на разпространение на коронвируса между хората е чрез:

 • директен физически контакт с вирусоносител (напр. ръкостискане, при кихане и т.н.);
 • контакт лице в лице със заболял от COVID-19 или престой в затворено помещение (места за хранене, стаи за срещи, работни помещения и др.) със заболял за ≥ 15 мин. и на разстояние по-малко от 2 метра;
 • контакт с инфекциозни секрети на заболял от COVID-19 с голи ръце без подходящи защитни средства (предмети и повръхности, опръсквани при кихане, допир до използвани маски, ръкавици, кърпички, дръжки на врати у дома, в офиса, при пътуване в обществения транспорт и др.);

Инкубационният период за COVID-19 (времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем се изчислява на 2 до 14 дни.

Типични за коронавируса симптоми: треска (с температура), суха кашлица, задух, болки в мускулите, умора и отпадналост. По-рядко срещани симптоми са: главоболие, храчене на кръв, разстройство.

На по-висок риск са изложени възрастните работещи (над 60 г.) и тези с хронични заболявания, като:

 • Хронични белодробни болести;
 • Болести на сърдечно-съдовата система;
 • Онкологични заболявания.

Не е известно в каква степен след преболедуване се изгражда имунитет, предпазващ от повторна инфекция.

4. Среда, възможни огнища и пътища на разпространение на корона вируса

 А. В социалната среда

Преки и непреки контакти, определени като източници на много висок и висок риск от разпространение на коронавируса извън предприятието/организацията

 • Съжителство в едно домакинство със заболял или вирусоносител;
 • Контакт с лица, пребивавали в райони с високо разпространение на коронавируса;
 • При пътувания в рискови райони с епидемиологична обстановка;
 • На път за и от работа с обществен транспорт в епидемиологична обстановка;
 • Контакти в големи групи хора при масови прояви;

 Б. В предприятието

Преки контакти в предприятието с висок потенциал за разпространяване на коронавируса

 • Контакт с работник или служител със заболяване от COVID-19, установено по време на работа или с вирусоносител при безсимптомно протичане на заболяването;
 • Контакти с външни лица – посетители, водачи на мпс, доставчици, клиенти и др.;
 • Работа на групи в едно помещение;
 • Работа на външни лица на площадката, съвместна работа с други фирми на площадката;
 • Събиране на групи работещи – организационни сбирки, на места за хранене, в бани, съблекални и стаи за почивка;

Непреки контакти с потенциал за разпространение на коронавируса в предприятието

 • Последователно ръчно манипулиране на предмети от различни лица в трудовия процес;
 • Съприкосновение със заразени предмети и повръхности – работни повърхности, мебели, дръжки на врати, тоалетни принадлежности и др.;
 • Работа с пари и документи;
 • Работа на групи хора в климатизирани офиси;
 • Работа в помещения без вентилация;
 • Неосигурени или неефективни защитни средства;
 • Помещения с прах и аерозоли;
 • Събиране, съхранение и предаване на биологични отпадъци (използвани кърпички, маски, ръкавици, тоалетна хартия и др.);
 • Пропуки в поддържането на санитарно-битовите помещения (тоалетни, бани и др.)
 • Неизползване или неправилно ползване и поддържане на личните предпазни средства и работното олекло;
 • Липса на условия за пооддържане на лична хигиена от работещите (места с мивки, топла вода, сапун, дезифектанти, уреди за подсушаване, хартиени кърпичи за еднократна употреба и др.);
 • Поддържане на хигиената, без препоръчаните защитни средства, или с евентуално нарушена цялост при полването им.

5. Мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса сред цялото населеение

Националният оперативен щаб оценява риска за широко разпространение на коронавируса сред населението и възможните последици от него като мното високи и разпореди  засилени противоепидемични мерки за цялата страна. Основни принципи на превенцията на разпространенито на коронавируса са: ограничаване на преки и непреки контакти и лична и обща хигиена.

Със Заповед РД-07-1-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е разпоредено всички работодатели да осъществят допълнителни незабавни мерки за недопускане разпространението на вируса в предприятията.

6. Насоки за намаляване на риска от проникване и разпространение на коронавируса в предприятието/организацията

Ограничаване броя на контактите и работещите, които могат да бъдат в контакт помежду си с външни лица;

Осигуряване на лични и колективни предпазни средства;

Хигиенни мерки за предотвратяване възможността за случайно пренасяне или замърсяване на работното място, местата за пребиваване и санитарно-битовите помещения с коронавирус;

Безопасно събиране, съхранение и предаване/унищожаване на биологични отпадъци, употреба на обезопасени и обозначени контейнери;

Инструктиране и поощряване на работещите за спазване на правилата за лична и обща хигиена;

Съставяне и ресурсно осигуряване на план за действие, съобразен с ограниченията, произтичащи от въведеното извънредно положение в страната.

Приложения:

 1. Карта за оценка на риска и необходимите и мерки срещу разпространение на коронавируса.
 2. Примерен план с мерки, препоръчани в резултат на оценката на риска от разпространение на COVID-19 в предприятието (организацията).
 3. Насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус, Европейски център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм. /Разпространено от Столична РЗИ/

Коронавирус оценка на риска указания от АИКБ

Материалите са публикувани от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 

Може да се запознаете и с изготвената от нас примерна оценка на риска – Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Добре е да се запознаете и с материалите ни свързани с провеждането на инструктаж:

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Материали

Материали по темата, които трябва да се прочетат задължително:

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: