Коронавирус карта за оценка на риска указания

Коронавирус карта за оценка на риска указания за бизнеса от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Коронавирус карта за оценка на риска

 

Утвърдил,

 

Дата: …. 03.2020 г.

 

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУСА

в ………………….. – гр. ………………

                                                                 

 Идентификация на източниците и рисковете за разпространение на Коронавирус 

Необходими мерки

Ниво на риска

при непредприети мерки

При непосредствен и близък контакт извън предприятието

1.

 

Уведомяване от работещ за съжителство в едно домакинство със заболял от COVID-19
Извеждане от предприятието за доброволно поставяне под карантина, информиране и насърчаване за спазване на правилата за поведение при заболял член на семейството

 

Много висок

 

 

Уведомяване от работещ за контакт с лице, пътувало в рискови райони, придружавало или  разговаряло лице-в-лице със заболял от COVID-19
2.
При пътуване за и от работното място с обществен транспорт
Ползване на предпазна маска при пътуванеВисок
Измиване и дезинфекциране на ръцете след пътуване/на входа на предприятието
3.
Постоянна съвместна работа на площадката с други предприятия, подизпълнители, наематели и др.
Съвместна организация за осигуряване на ЗБР на работещите (чл. 18 от ЗЗБУТ), в т.ч. съвместна работа на КУТВисок
Съвместни екипи за справяне с разпространението на КВ-19
Обособяване на отделни входове и зони за придвижване. Съвместни действия за обезопасяване и ред за движение и ползване на общодостъпни зони – входове, тоалетни, места за хранене и др.
4.
Контрол на достъпа в предприятието

 

Контрол на телесната температура на входа и дезинфекция на ръцетеМного висок
Недопускане на заболели работещи и външни лица в предприятието.
Недопускане на външни лица без лични средства за защита.

Контакти в работната среда

5.
Придвижване, престой и контакти с външни лица – посетители, водачи на мпс, доставчици, клиенти и др.
Заповед за движение и престой на външни лица в предприятието – копие на входа на предприятието.Висок
Инструктиране за рисковете и правилата за безопасно поведение. Осигуряване на придружител и контрол на посетителите.
Ограничаване на контактите. Ползване на защитни средства в затворени помещения и неизбежно приближаване и при допир до работещи и предмети.
6.
Дефицит на информация /на персонала и на външни лица/за рисковете от разпространение на Коронавирус в условията на пандемия
Осигуряване на информационни материали /поставяне общодостъпни места на постери, табла и др., използване на вътрешната компютърна мрежа/, в т.ч. за разпознаване на симптомите на заболяванне от КоронавирусВисок
Извънреден инструктаж (без събиране на големи групи) за безрисково поведение на работещите, правилно ползване на защитните средства и поддържане на лична хигиена.
7.
Неизбежен контакт между работещи при групова работа, работа на повече хора в една работна зона/работно помещение /Ограничаване/
Въвеждане на плаващо работно време, сменен режим и др.Висок
Определяне на плаващи почивки
Определяне на дейностите, които могат да се извършват дистанционно (от дома)
Определяне на варианти на работа с намален състав
Временно прекратяване на дейности при заболяване на член на екипа при дейности, свързани с преки контакти между работещите. Изпращане на работещите за поставяне под карантина.
8.
Работа на групи хора в офиси /затворени помещения, в т.ч. климатизирани

 

Избягване ползването на климатици, често проветряване на помещениетоМного висок
Отстояние на работещите на разстояние най-малко 1,5 м. Ползване на маски при съвместен престой повече от 15 мин.
Почистване и дезинфекциране на работните места – два пъти през работния ден
Осигуряване на диспенсери за дезинфектант и за еднократни кърпи за ръце, кошчета за употребявани предпазни средства със сменяеми торбички за боклук
9.
Последователно ръчно манипулиране /допир/ на предмети от различни лица в трудовия процес
Осигуряване на защитни ръкавици.

Почистване и дезинфекциране по определен график.

Висок
10.
Работа в помещения без вентилационна уредба
По-чести почивки и проветряване на помещениятаВисок
11.
Работа в помещения с повишено съдържание на прах и аерозоли в работната среда
Преглед на функционалните характеристики на аспирационните и вентилационните съоръжение.Висок
Графици за по-често измиване на подове и повърхности
Осигуряване на дистанция между работещите, по-чести почивки и проветряване на помещенията
Осигуряване на индивидуални средства за защита с по-високи защитни характеристики /напр. маски FFP2 вместо FFP1 или FFP3 и защитни очила при неизбежен близък контакт с други работещи/
12.
Организационни сбирки – съвещания, инструктажи, срещи с клиенти, доставчици и др.
Ограничаване до минимум на наложителните служебни контакти по време, осигуряване на дистанция между участниците (1,5 – 2 метра).Много висок
Осигуряване на средства за онлайн и конферентни връзки.
13.
Работа с клиенти, с пари и документи
Ограничаване на контактите с клиенти на място – безналични плащания и размяна на документи по ел. път. Поддържане на дистанция с посетителите, недопускане без защитни средства.Висок
Осигуряване на предпазни маски и защитни ръкавици за персонала.
Измиване и дезинфектиране на ръцете и контактните повърхности няколкократно дневно.
14.
Контакт в бани, съблекални, тоалетни помещения
Поддържане на мивки с топла вода, сапун, дезифектанти, уреди за подсушаване, хартиени кърпичи за еднократна употреба и др., кошчета с подвижен капак или със затварящи се торбички за отпадъци и др.Много висок
Ред заползване и график за повишена честота за почистване и дезинфекция на всички санитарно-битови съоръжения.
15.
Контакти на местата за хранене и почивка

 

Заповед за разрешаване на хранене по работните места, където е допустимо.Много висок
График за хранене по звена /по работни екипи и осигурена дистанция между хранещите се/ при столово хранене или хранене на обособени места. Ред за почистване.
Хигиенни изисквания към обслужващия персонал при столово хранене. Използване само на пакетирана храна или посуда за еднократна употреба. Почистване и дезинфектиране след всяка група хранещи се. 
16.
Почистване и дезинфекция
Графици за почистване и дезинфекция работните помещения и на работните места, санитарно-битови помещения и зоните за придвижване, на места за сбирки, работни повърхности (вкл. асансьори, дръжки на врати, стационарни телефони, компютри и др.) и др.Много висок
Списък и график за осигуряване на необходимите количества препарати за почистване и дезинфекция.
Инструктиране и контрол на персонала, отговорен за почистването и дезинфектирането, проверки за наличието и ползването на защитни средства.
17.
Лична хигиена на персонала
Разпространение на промотивни материали за начините и насърчаване на работещите за поддържане на личната хигиена, хигиената на работното място и третирането на отпадъците.Много висок

 

Осигуряване на места с мивки и душове с топла вода, сапун, уреди за подсушаване или диспенсери за еднократни кърпи за ръце, диспенсери с дезинфектант, кошчета за употребявани предпазни средства със сменяеми торбички за боклук и др.

Контрол за поддържането им.

Промотиране на начините на комуникации и контакти в предприятието и в обществото в условията пандемия.
18.

 

Колективни и индивидуални средства за защита

 

Преглед за пригодност на използваните защитни средства в среда с коронавирус.

Списък на защитните средства по звена и дейности.и подмяна на неефективните с по-подходящи за целта.

Висок
График за подмяна и периодичност на доставките.

Поддържане на необходимия резерв

Преглед и поддържане съдъранието на аптечките по звена –лекарства и медикаменти.

Осигуряване на термометри за телесна температура.

Системен контрол за наличието, състоянието и правилното поддържане и ползване на средствата за защита.
20.
Рискови (уязвими) групи работещи
Списък на лицата от рисковия контингент (работещи със заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система на възраст над 60 г. и работещи с ЕР на ТЕЛК със заболявания на дихатерната система, сърдечно-съдовата система и онкологични заболявания).Много висок
Оценка на възможностите за извеждане на тези лица от предприятието (дистанционна работа, работа без контакти с хора и специални мерки за защита, отпуск и др.).
21.
Работещи със симптоми на вирусно заболяване

 

Насърчаване на работещите да уведомят незабавно прекия си ръководител при сиптоми на заболяване от грип.

Извеждане на работещия от работната среда и изпращане в къщи за консултиране от личния лекар.

Много висок
22.
При заболяване на работещ с прояви на Ковид-19 по време на работа
 Осигуряване на изолирано помещение или обособено пространство, обзаведено с течаща вода, сапун, кушетка/легло,  дезинфектанти, маски и питейна вода, кошче с капак и сменяеми торбички за биологични отпадъци.

 

Много висок
Инструктиране на преките ръководители за начина на действие при заболял със съмнение за Ковид-19 и начина на уведомяване на екипа на 112.
Извеждане на работещия от работната среда в изолирано помещение/пространство до идване на екип на 112.

 

Работна група: …………….

Приета на заседание на КУТ/оперативен щаб/кризисен екип/ с протокол № от …..03.2020.

Коронавирус карта за оценка на риска указания от АИКБ

Материалите са публикувани от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 

Тази карта разбира се е свързана с оценката на риска – Коронавирус оценка на риска указания от АИКБ

Може да се запознаете и с изготвената от нас примерна оценка на риска – Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Добре е да се запознаете и с материалите ни свързани с провеждането на инструктаж:

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Материали

Материали по темата, които трябва да се прочетат задължително:

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: