СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТ ИЛИ ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД КУТ / ГУТ

В тази публикация ще дадем нормативните изисквания, определения и полезна информация как да създадете Комитет по условия на труд КУТ или Група по условия на труд ГУТ във Вашето предприятие

СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД КУТ ИЛИ ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ГУТ

1.Нормативни изисквания

Комитет по условия на труд КУТ и групата по условия на труд ГУТ са важни органи. От тях зависи функционирането на вътрешнофирмената система за организация и управление на дейността по безопасност и здраве при работа.

Нормативните изисквания за изграждането, функционирането и обучението на КУТ и ГУТ се съдържат в КТ, Закона за здра­вословни и безопасни условия на труд и в Наредба № 4 на МТСГ и М5 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

2.Комитетите по условия на труд КУТ и Групите по условия на труд ГУТ като институция

Комитетите и групите по условия на труд (КУТ и ГУТ) са орган, в който участват на паритетен принцип (тоест с равен брой членове) представители на работодателя и представители на ра­ботниците и служителите. Те са важен субект в трудовите отноше­ния. Създават се за сътрудничество между работодателя и работ­ниците по въпросите на безопасността и здравето при работа. Ос­новна тяхна цел е да бъде осъществено консултиране между работодателя и работниците за състоянието на условията на труд и за действията, които трябва да се предприемат в тази насока.

2.1. Място на Комитет по условия на труд КУТ и Група по условия на труд ГУТ във вътрешнофирмената система за управление и организация дейността по здраве и безопас­ност при работа

Системата за управлението и организацията на дейността по здраве и безопасност при работа представлява съвкупност от:

 • организационна структура,
 • отговорности,
 • процедури и ресурси, необходими за осъществяване на тази дейност.

Тя включва като субект работещите и техните представители в КУТ и ГУТ. Работодателят носи отговорност за функционирането й, но и комитетите и групите са активна част от органите и длъжностните лица. Те имат отношение по разработването и осъществяването на цялостната политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

2.2. Изисквания към провежданата от работодателя политика по здравословни и безопасни условия, към която КУТ и ГУТ имат отношение:

 • да е отразено цялостното виждане по здравословните и безопасни условия на труд в предприятието, да са дефи­нирани общите цели и начините за тяхното постигане;
 • да е структурирана организацията на управлението ни прилагане на тази политика;
 • наличие на правила и процедури, които ще се използват за осигуряване на нормални условия на труд;
 • мониторинг на условията на труд;
 • информиране на работниците за фирмената политика по условия на труд и измененията, които се очакват да настъпят.

2.3. Изграждане, обучение и дейност на Комитет по условия на труд КУТ (ГУТ)

А. ИЗГРАЖДАНЕ

А.1. Място на изграждане на Комитет по условия на труд КУТ

Комитети по условия на труд се изграждат в търговските дру­жества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работници и служители. Когато работниците и служителите са от 5 до  50 човека, се изграждат групи по условия на труд.

Особеност: Комитет може и трябва да се изгради примерно в централното управление на един холдинг, а в отделните му структурни звена се изграждат както комитети (при численост на звена – над 50 човека), така и групи – при численост на звената под 50 човека.

А.2. Процедура за изграждане

Кандидатурите на представителите на работниците и служителите в КУТ се издигат от синдикалните орга­низации в предприятието и от нечленуващите в тях ра­ботници. Това става на общо събрание (събранието на пълномощниците) в предприятието. Събранието може да се свика от:

 • работодателя;
 • ръководството на синдикал­ната организация;
 • както и по инициатива на една десе­та от работниците и служителите (пълномощниците) от предприятието.

Общото събрание (събранието на пълномощниците) е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците). Това събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите работ­ници и служители (пълномощници), доколкото не е предвидено друго в Кодекса на труда (КТ), закон или устав.

Мандатът на представителите на работниците и служителите в КУТ е 4-годишен. Като предсрочното му прекратяване може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работниците и на служителите в предприятието. И се приема с мнозинство повече от две трети от присъстващите на общото събрание. Представителите на работодателя се определят от него със заповед. След избиране на представителите на работниците и служителите и определяне представителите на работодателя се изготвя учредителен протокол за изграждане на КУТ или ГУТ.

Важно: Този въпрос е актуален, защото при изтичане, четиригодишния мандат на избраните представителя на работниците и служителите в тези органи следва обновяване техните състави.

Забележка: Съгласно чл. 32 ЗЗБУТ в кооперациите също се  изграждат комитети или групи по условия на труд. Представителите в тях се избират от общото събрание на кооперацията. Представител на комитета или групата по условия на труд е председателя  на кооперацията. Тук също при членски състав над 50 кооператора се създава комитет, а при състав от 5 до  50 кооператора се изгражда група по условия на труд.

A.3. Състав на Комитет по условия на труд КУТ (ГУТ)

Състав на Комитет по условия на труд КУТ

Съставът на КУТ е от равен брой представители на работниците и служителите и представители на работодателя, но общо не повече от 10 души. Председател на КУТ е работодателят или негов представител. Заместник-председателят е представител на работниците, който се избира на самото общо събрание.

В работата на комитета могат да участват:

 • представители на контролните органи;
 • на службата по трудова медицина;
 • външни експерти.

Отпадна изискването в състава на КУТ,  като представители на работодателя,  да се включват лекарят от службата по трудова медицина и длъжностните лица по безопасност на труда/.  Това не означава че лекарят или представител на СТМ или длъжностното лице по безопасност на труда или друг представител на орган за вътрешноведомствен контрол  не могат да бъдат членове на КУТ, като представители на работодателя. Външни експерти и представители на контролни органи / ИА” ГИТ”, ИДТН и др./, могат да консултират и подпомагат работата на КУТ, ако са поканени.

Състав на Групата по условия на труд ГУТ

Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и един представител на работниците. Представителят на работниците в групата се избира по същия начин, както тези в КУТ. В дружествата, предприятията и организациите с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, освен комитети на равнище предприятие, могат да бъдат изградени и комитети към съответните структурни звена.

Б. ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Обучението на представителите в КУТ и ГУТ е първоначално и ежегодно.

Това обучение се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.

Първоначалното обучение се провежда в едномесечен срок от избирането им. По програма с общ хорариум, не по-малък от 30 учебни часа. В програмата се включват задължително 10 теми, посочени в Наредба № 4 на МТСП и МЗ от 03.11.1998 г.

На завършилите обучението се издава удос­товерение, което се съхранява при работодателя. Еже­годното обучение на представителите е с продължител­ност 6 учебни часа основно за опресняване на познани­ята им, запознаване с промени в нормативните актове и за усъвършенстване на работата им. Ежегодното обу­чение на представителите се оформя с протокол.

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители членове на КУТ / ГУТ, може да се обърнете към колегите от збутобучения.com, които ще ги направят качествено, коректно и на добра цена!

Обучението се провежда от търговски дружества и еднолични търговци, в предмета на дейност, на които е включено обучение. Също от организации и звена, създадени по силата на правителствен или ведомствен акт, който предвижда обучение в дейността им. Обучението може да се извърши от центрове и звена към национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Както и самостоятелно или в съдружие от самите работодатели, при спазване на всички изисквания на Наредба № 4 на МТСП и МЗ.

Обучаващите организации еднократно уведомяват съответната областна инспекция по труда за намерението си да извършват учение. Тези, които са провели обучение ежегодно до 31 януари отчитат дейността си пред областната инспекция по труда в (съгласно Наредба № 4 на МТСП и МЗ).

В. ДЕЙНОСТИ НА КУТ И ГУТ

В. 1. Статут

Систематизирани задачи и правомощия на КУТ и ГУТ

Задачи:

 • обсъждат всяко тримесечие дейността по опазване здравето и осигуряване безопасността на работещите и предлагат мерки за подобряването й;
 • обсъждат резултатите от оценката на риска, анализа на здравословното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други;
 • обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места,предлагат решения за опазване здравето и по безопасност на труда
 • извършват проверка по спазване на изискванията на ЗЗБУТ
 • следят състоянието на трудовия травматизъм и професионални заболявания;
 • участват в разработване програми за информация и обучение на работещите по ЗЗБУТ.

Права:

 • имат право на достъп до наличната информацияотносно условията на труда до анализите на трудовия травматизъм и професионалните заболявания и предписанията на контролните органи;
 • изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и правят предложения за отстраняване на опасностите или временно отстраняване на риска. Обсъждат резултатите с тях
 • могат да се c обръщат към контролните органи, ако преценят ,че взетите от работодателя мерки са недостатъчни за гарантиране здравето и безопасността;
 • участват в проверки, извършвани от контролните органи;
 • работодателя е длъжен да осигури условия иссредствазаизпълнение на функциите и обучението им;
 • представителите на работниците и служителите в тях не могат да бъдат поставени в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • техен представител участва в разследването на трудова злополука.

Важно: Работата на КУТ и ГУТ зависи преди всичко от инициативността на председателя и заместник председателя на комитета (групата) и тяхното взаимодействие.

Заседания на Комитет по условия на труд КУТ и Група по условия на труд ГУТ

КУТ и ГУТ обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване здравето и осигуряване безопасността на работещите и следва да предлагат мерки за подобряването й. Обсъждането на резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работниците  е важна тяхна задача. В тази връзка те могат да обсъждат докладите на специализираните служби по трудова медицина и на службите (длъжностните лица) по безопасност и здраве при работа.

В обсега на дейността им се включват и други въпроси по осигуряване и опазване здравето и безопасността на работниците и служителите. Те трябва да са с лице към технологичните промени, които следва да се обсъждат още в периода планирането им.

КУТ и ГУТ следва да бъдат информирани за състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост. Членовете им извършват проверки по спазване изискванията по здравословни и безопасни условия на труд.

Важно: Обсъждат въпросите, свързани с оценяването на риска, предприетите мерки и резултатите от тях. Това е задължителна процедура, изискуема при оценката на риска.

Вземат участие в разработване на програми за информиране и учение на работещите по проблемите на здравословни и безопасни условия на.

Комитетите и групите по условия на труд работят със специализираните служби и отдели на предприятието, които имат отношение към създаването и осигуряването на здравословни безопасни условия на труд. Поради това тези служби трябва да подпомагат работата им.

Предлагането от тях на мерки и приемането на решения изисква те да провеждат периодично заседания, за които се води протокол.

Важно: КУТ (ГУТ) вземат отношение по организацията на труда на работните места и могат да предлагат решения за опазване здравето и осигуряване безопасността на работниците и служителите.

В.2. Планиране на дейността.

Планирането е важно условие за доброто функциониране на тези органи. Всички посочени действия на КУТ (ГУТ) следва да  намерят отражение в полугодишен или годишен план за работата им. Особено следва да се акцентува на задачите, обсъжданията и срещите, които следва да се провеждат по определени теми. Има и  въпроси, които не могат да се включат предварително в плана. Такива са  например участието им в проверки съвместно с контролните органи по труда. Поради това би следвало те да се посочват като извънпланови задачи.

В.3. Координация в дейността на КУТ и ГУТ.

Когато на един обект, работна площадка или работно място се извършват работи (и дейности) от няколко предприятия или организации, се изгражда общ комитет (група) по здравословни и безопасни условия на труд.

B.3.1. Участие на КУТ и ГУТ в оценката на риска.

При извършване на оценка на риска се преминава през следните етапи:

 • първи етап – идентифициране на опасностите различните трудови дейности;
 • втори етап – идентификация на изложените на опасност лица;
 • трети етап – оценка на риска;
 • четвърти етап – определяне на мерките;
 • пети етап – подреждане на мерките по приоритети.

Нормативните актове изискват участие на КУТ (ГУТ) в отделни етапи при изготвяне на оценката, както и при следене изпълнението на мерките.

Забележка: Представителите на КУТ и ГУТ не могат да участват в третия и четвъртия етап. Тъй като при тяхното осъществяване се изисква:

 • прилагане на специални умения и знания;
 • владеене на сложни методики за количествено измерване (ако се налага);
 • преценяване на вредата от установения риск.

Те само могат да препоръчват мерки за отстраняване на рисковете, ако имат подходящи технически познания и необходимата квалификация. Но в останалите три етапа участието им е необходимо.

Членове на Комитет по условия на труд КУТ и Група по условия на труд ГУТ

Изисква се членовете на КУТ и ГУТ да са придобили знания по:

 • законодателство, което се прилага;
 • работните места, работния персонал, технологичния цикъл;
 • набавяне и събиране на информация за проблемите по осигуряване безопасността и здравето на работни­ците (чрез разговори, анкети и др.);
 • идентифициране на застрашените от злополуки ра­ботни места в предприятието и работещите при вредни условия на труд.

Членовете на КУТ и ГУТ участват в първите два етапа – идентифициране на наличните опасности и броя на изложените на тяхното въздействие работници.

Забележка: Работещите най-добре познават:

 • своята ра­бота;
 • техническите неизправности на машините и процесите;
 • произтичащите от тях рискове;
 • възможности за трудови злополуки и професионални заболявания.

За­това трябва да се наблегне на използването на диалога за:

 • разговори с работещите на рисковите места;
 • това какви са техните проблеми;
 • да се разбере имат ли някакви увреждания или оп­лаквания;
 • това какво смятат, че трябва да се промени към усъвършенстване.

Представителите в комитетите и групите по условия на труд имат своето място и в пети етап. Когато предложените от извършителите на оценката възможности за отстраняване на риска се дискутират. Приемат се определени мерки и се подреждат по приоритети. Не скъпо струващите мерки следва да се въведат веднага. След тях да се подредят тези, които засягат по-голям брой работници. Където вредите са по-тежки и има опасност от трудова злополука.

Важно: Членовете на КУТ и ГУТ трябва да следят:

 • спазва ли се набелязаният план и вземат ли се необходимите мерки;
 • какъв е ефектът от тяхното прилагат;
 • преодолени ли са рисковете и опасностите;
 • дали няма вторични ефекти – поява на друг вид риск и т.н.

Информиране от Комитетите по условия на труд КУТ и Групите по условия на труд ГУТ

Препоръка: По време на цялостната дейност no оценка риска членовете на КУТ и ГУТ следва да информират работниците за хода на дейностите по различните етапи. Също така и предписаните мерки и тяхното бъдещо изпълнение във времето. Съзнателното им и компетентно участие в оценяването, особено мнения и предложения, изпълва със съдържание дейността им и работата по оценка на риска става по-ефективна.

Важно: Подготвената оценка на риска с предложените и предприетите мерки, както и постигнатите резултати задължително се внасят от работодателя за обсъждане в комитетите и групите по условия на труд.

В.3.2. Участие в разследване и установяване на трудови злополуки.

Съгласно ЗЗБУТ в комисията за разследване на трудови злополуки задължително се кани представител на работници и служителите от КУТ или ГУТ. Допуска се в комисията да се включат двама представители на работниците и служителите от КУТ. Единият посочен от пострадалия или от наследниците му, а другият-от комитета, който се определя по смисъла на чл. 58. (4) от кодекса за задължително обществено осигуряване.

Препоръка: За да са компетентни участници в работата тази комисия, важно е представителите на КУТ и ГУТ да запознати с:

 • Кодекса на труда;
 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • подзаконовите актове;
 • изискванията на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Какво трябва да съдържа протоколът от разследваме посочено в чл. 10 от тази наредба. Екземпляри от него се връчват на пострадалия, на осигурителя, на областната инспекция по труда и на представителя на КУТ (ГУТ).

3.Връзки на Комитет по условия на труд КУТ и Група по условия на труд ГУТ

КУТ имат пряка връзка със службата по безопасност и здраве при работа и със службата по трудова медицина. При необходимост КУТ контактува с функционалните отдели (специалисти) в предприятието и със синдикалните ръководства.

В редица нормативни актове, има норми задължаващи работодателя да се консултира по въпроси касаещи условията на труд и произтичащите от това трудови отношения със синдикатите и  КУТ. Дирекциите „Инспекция по труда”  при своите инспекционни посещения контактуват с председателя, заместник-председателя и с членовете на КУТ и ГУТ. С тях могат да контактуват областният съвет по условия труд и общинския съвет по условия на труд. (ако има изграден такъв).

Възможни са взаимни контакти и с браншови съвети по условия на труд. Връзки има и между  синдикатите  и представителите на КУТ, които са техни членове. Те им предоставят информационни материали и ги подпомагат при обучението им.

Връзки може да има между регионални съюзи на работодатели и председатели на КУТ (ГУТ), които са работодатели или техни представители с оглед методическо подпомагане на дейността им в КУТ.

Връзки на Комитет по условия на труд КУТ
Връзки на Комитет по условия на труд КУТ Фиг. № 1

4.Средства за функциониране на Комитет по условия на труд КУТ и Група по условия на труд ГУТ

Работодателят е задължен да осигури на представители работниците и служителите в КУТ и ГУТ необходимите условия и средства за изпълнение на техните права и функции. В тях се включват и средствата за обучението и квалификацията им. Това обучение се извършва в рамките на работното време, без това да се отразява на размера на трудовото им възнаграждение.

5.Защита на представителите на работниците и служителите в Комитет по условия на труд КУТ и Група по условия на труд ГУТ

Представителите на работниците и служителите в КУТ и ГУТ не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Гаранция за тяхната защита и за гарантиране правомощията им се дават от ЗЗБУТ. За съжаление Кодекса на труда не предвижда защита от уволнение. Такава каквато имат синдикалните ръководства и представителите на работниците и служителите избрани от общото събрание по чл.7, ал.2 и чл.7а. Това  поставя представителите на работещите в неравнопоставено положение спрямо тях.   При нарушаване на правата им и ако те се поставят в по-неблагоприятно положение/ нещо трудно доказуемо/ заради действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, следва да се сезира съответната дирекция „Областна инспекция по труда”, която може да санкционира работодателя.

Работодателите могат да бъдат санкционирани и когато неосигуряват условия и средства за функциониране и за обучение на КУТ и ГУТ. Работодател, който не изпълнява задълженията си в тази област, се наказва с глоба.

Може да видите и предишните ни публикации по темата в категория Комитет по условия на труд КУТ / Група по условия на труд ГУТ:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Страни в трудовия процес за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирма