КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ

Основни задължения и функции на Комитет и Група по условия на труд (КУТ и ГУТ)

КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД КУТ И ГУТ

КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Създаването на Комитет и група по условия на труд е част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа.

Всъщност, това е форма на социално партньорство, при която се разчита на прекия интерес на работещите да мислят за своята безопасност и здраве при работа. Разбира се, тази идея е подкрепена и нормативно със създаването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Имате ли необходимост от качествени обучения на Вашите членове на Комитет и Група по условия на труд? Може да се обърнете към колегите от збутобучения.com. Те ще ги направят качествено, коректно и на добра цена!

Комитет и група по условия на труд имат следната дейност:

1. Обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагат мерки за подобряването й;

2. Обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск. Това означава, че в момента, в който бъде извършена оценка на професионалния риск, обикновено от Службата по трудова медицина СТМ, е необходимо КУТ/ГУТ да се събере и да се запознае с така изготвената оценка на риска. При обсъждането на оценката на риска следва да се обърне внимание:

  • Пълна ли е документацията по оценка на риска, изпълнява ли изискванията на чл. 20 (3) на Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска?;
  • Обхванати ли са наистина всички длъжности и работни места в предприятието?;
  • Обхванато ли е наистина цялото работно оборудване в предприятието?;
  • Идентифицираните рискове отговарят ли на дейностите, които извършват работещите?;
  • Освен самата оценка на риска, се обсъждат и предложените мерки – дали са адекватни, дали са необходими допълнителни мерки за установените рискове.

3. Обсъждане на анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина. Други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите.

Комитет и Група по условия на труд – изисквания

В Закон за здравословни и безопасни условия на труд има още едно изискване. Изискването е за обсъждане на анализите на здравното състояние. При тях важат същите правила, както при оценката на риска – отговаря ли анализът на здравното състояние на изискванията за съдържание на Приложение 5, чл. 11, ал. 8 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Забелязват ли се някакви несъответствия в длъжности, упоменати рискове, направен ли е анализ на данните за заболяемостта и условията на труд, направени ли са изводи и препоръки.

Имайте предвид, че една от функциите на СТМ е да подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания. Изискванията са свързани със здравословните и безопасните условия на труд. Следователно Комитетът или Групата по условия на труд могат да изискват от СТМ да ги уведомява в срок при промени на нормативната база с доклад. Докладът трябва да съдържа информация необходими ли са нови или допълнителни дейности за осигуряване на безопасност и здраве.

Комитет и Група по условия на труд задължително взема участие при обсъждане на следните въпроси:

1. При определяне на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея. Съгласно Нaредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

2. При определяне на работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск. Съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

3. При определяне на работниците и служителите, които имат право на намалено работно време. Съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.

4. При определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“. Съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

5. При разследване на трудова злополука. Според Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Задължително се канят представители на работниците и служителите от Комитетите и Групите по условия на труд и на синдикалните организации в предприятието.

6. Обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудването, условията на труд и работната среда. Предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите;

7. Извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

8. Следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

9. Участват в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

Може да видите и предишните ни публикации по темата:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СТМ

Страни в трудовия процес за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирма

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ОБЗР

Очаквайте и следващите ни публикации по темата!