ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за ръчна работа с тежести

Ръчна работа с тежести е един от най-съществените и същевременно най-подценяван риск на работното място.

Според многобройни изследвания между 60% и 90% от хората страдат от заболявания в долната част на гърба в определен момент от живота си. Въпреки това ръчна работа с тежести създава редица рискове, особено за долната част на гърба. Мускулно-скелетните проблеми са доста разпространени в Европа що се отнася до оплакванията в работата. Резултатите от Третото Европейско изследване на условията за работа, проведено през 2000 г. показва, че 33% от работниците в Европа (от 15 страни-членки) страдат от болки в гърба. Работещите в здравния сектор, в транспорта, строителството и търговията са особено податливи на този проблем. На диаграмата по – долу са показани основните пречки при решаването му.

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители за ръчна работа с тежести, може да се обърнете към колегите от збутобучения.com, които ще ги направят качествено, коректно и на добра цена.

Ръчна работа с тежести и мускулно скелетните проблеми

Спазването на директивите за здраве и безопасност на работното място позволява да се избегнат голям брой от оплакванията, свързани с мускулно-скелетната система. Сред тях е Европейската Директива 90/269/ЕС относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците, която съдържа указания за здраве и безопасност при ръчно боравене с товар. Тази директива се отнася за действия, които носят рискове най-вече за долната част на гърба, като вдигане, бутане или носене на товар.

В националното законодателство директивата е транспонирана с НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г. С наредбата се определят:
1. задълженията на работодателя и на работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия за извършване на ръчна работа с тежести;
2. физиологичните норми и правилата за ръчна работа с тежести.

Наредбата определя и видовете ръчна работа с тежести, които схематично са показани по–долу.

Ръчна работа с тежести - рискови фактори
Видове ръчна работа с тежести

Ръчна работа с тежести – рискови фактори

Ръчнaта работи с тежести (РРТ) може да доведе до риск, който е свързан със следните
рискови фактори, определените с Наредбата – дейностите и товара, работещите, работната среда и т.н.

товарът:
– е прекалено тежък
– е прекалено голям
– е труден за хващане
– се намира твърде далеч от тялото на лицето
– се хваща по начин, който изисква завъртане на тялото

нужното усилие:
– е прекомерно
– изисква завъртане на тялото
– дебалансира товара
– изисква заемането на нестабилна поза

средата за работа не е подходяща:
– типа на пода
– свободното място
– неподходяща температура

операцията налага други изисквания като:
– продължителна активност с недостатъчно почивка
– прекалено големи разстояния
– прекалено голяма честота на повторения

Ръчна работа с тежести – задължения на работодателя

Задълженията на работодателя саопределени с Наредба 16:

– да избягва ръчната работа с тежести във всички възможни случаи чрез:

-въвеждане на механизация при ръчните операции;

-използване на подходящи технически средства и оборудване (подвижни платформи, елеватори, конвейери и др.);

-оптимизиране организацията на работа и др.да предприема организационни мерки за ограничаване
на ръчната работа с тежести (РРТ);

– да осигурява и предоставя технически средства;

– да организира работното място така, че РРТ да бъде с min риск за здравето и max безопасно;

– да осигурява оценка на риска, по възможност предварителна, на всички ръчни операции с
тежести, съгласно показателите на наредбата;

– да предприема необходимите мерки за намаляване на риска при РРТ;

– да осигурява на работниците информация за всички предприети мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, свързани с проблема;

– да осигурява на работниците информация за общите характеристики на товара, като – тегло, център на тежестта или за най-тежката страна, специфични изисквания, породени от естеството на товара;

– да осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за РРТ;

– да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхната участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата;

– да снабди работещите с необходимите лични предпазни средства, включително специално работно
облекло и подходящи работни обувки, позволяващи свободно движение;

– да осигури разработването и въвеждането на физиологични режими на труд и почивка за работещите с
редовна ррт;

– при редовна ръчна работа с тежести работодателят трябва да осигури: предварителна оценка на физическата годност на лицата за извършване на РРТ; необходимо е да извършва периодична оценка на въздействието на РРТ върху работоспособността и здравето на работещите; медицински изследвания при оплаквания от работещите за появата на смущения на здравето, свързани с РРТ;

– да не допуска до извършване на РРТ бременни жени и родилки до шестия месец след раждането;

– да не допуска извършване на редовна РРТ от лица от 15 до 18 годишна възраст;

– да ограничи редовната РРТ за жени.

Ръчна работа с тежести – Физиологични норми

Съгласно Чл. 12. от Наредбата , когато анализът на ръчната работа с тежести не показва риск
за здравето и безопасността на работещите, се прилагат следните физиологични норми:

1. разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за
мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m разстояние);

2. теглото на товара не превишава:
а) при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m:
– 15 kg за жени и 50 kg за мъже – за единичен товар;
– 4 000 kg за жени и 10 000 kg за мъже – общо за смяна;
б) при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже):
– 30 kg – за единичен товар;
– 6 000 kg – общо за смяна;

3. в случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара:
а) е по-малко от сумата на единичните товари по т. 2 и е до 300 kg;
б) не превишава 2400 kg за жени и 6000 kg за мъже за едно лице за смяна;

4. при извършване на чести, повторими операции за вдигане и пренасяне на тежести:
а) времето между отделните операции да не е по-малко от 30 s;
б) теглото на единичния товар да не превишава:
– при честота една операция за минута – 5 kg за жени и 11 kg за мъже;
– при честота две операции за минута – 2,5 kg за жени и 5,5 kg за мъже.

Ръчна работа с тежести – Оценка на риска

Оценката на риска при ръчна работа с тежести е в основата на всички мерки. Като резултат от нея се изготвя план за действие, в който мерките следват йерархията, посочена на следващата диаграма:


Основната цел на плана е превенция на риска, което се постига чрез:
 създаване на подходяща организация на работа;
 използване на механизирано работно оборудване;
 подходящ дизайн на работните места.

В следващата таблица са посочени основните мерки за контрол на риска, подредени в йерархична последователност.

Мускулно скелетни увреждания при ръчна работа с тежести

Всяка една от тези мерки, в зависимост от ситуацията и икономическата дейност се прилага с подходяща конкретика.

По – долу са посочени някои примери за мерки в икономическа дейност “Търговия на дребно”:

  • Механичните транспортни средства улесняват ръчното преместване на товари (с ръчна количка), премахват ръчната работа с тежести, както и необходимостта работещият да бута количката (при използване на електрокар или самоходна количка). Използването на технически средства намалява броя на работещите, изложени на риск от мускулно-скелетни увреждания.
  • Използването на количка с регулираща се височина позволява на работещия да премества стоки на едно и също ниво без необходимост от навеждане – гръбначният стълб не променя естественото си положение и физическото натоварване върху него се разпределя равномерно.
  • Използването на подвижен четец на бар-кодове премахва необходимостта от извиване и навеждане на трупа, както и от повдигане на стоките.
  • Големи предмети, като например битова техника, трябва да се преместват с помощта на приспособления, улесняващи пренасянето им нагоре или надолу по стълби. Работещите, които използват специални колички, не са изложени на риск от болки в гърба и травми на гърба. Операции като пренасянето на тежки товари по стълбище често могат да доведат до трудови злополуки.
  • Повдигането на товари над височината на раменете представлява огромно физическо натоварване за горните крайници и води до микро-травми. Ето защо трябва да се използват механични приспособления.
  • Използването на промишлени везни при приемането на стоките премахва ръчната работа с тежести. Работещите не трябва да повдигат всеки отделен кашон, бутилка или друг контейнер – те въвеждат само единичното тегло на стоката и системата прецизно точно преброява броя на артикулите в общата опаковка.
  • Използването на „манипулационна” масичка намалява натоварването върху мускулно-скелетната система при приемане на стока или при почистване на стелажите. Тя позволява на работещия да движи ръцете си на едно и също ниво. Масичката може да функционира като количка с променяща се височина.
  • Мрежести контейнери премахват необходимостта от ръчното подреждане на стоката върху полиците в магазина, тъй като стоката, намираща се в тях е лесно достъпна.
  • При повдигане на товар от клекнало положение, с изправен гръбнак, физическото натоварване върху гръбначния стълб се разпределя равномерно. Това намалява болката в долната част на гърба и предпазва от злополуки, свързани с увреждане на междупрешленните дискове.

Още полезни и интересни материали може да намерите в нашите ПУБЛИКАЦИИ.