ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна информация за основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ във фирма.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

При необходимост от качествени консултации за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във Вашата фирма, може да се обърнете към нас. Експертите от нашия екип имат възможност да посетят всеки един Работодател в Република България. Да извършат оглед на място, консултация и всичко свързано със здравословните и безопасни условия на труд. Могат да сключат договор и да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве. Имат възможност да внедрят и Система за управление на здравето и безопасността при работа СУЗБР. Могат да подготвят всяка една фирма за сертифициране на внедрената от тях СУЗБР, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

Изготвят индивидуално за всяка фирма и дейност всички документи свързани със здравословните и безопасни условия на труд:

 • заповеди;
 • правилници;
 • инструкции;
 • оценки на риска;
 • наръчници за системи за управление на здравословните и безопасни условия на работа;
 • политика по здраве и безопасност;
 • анкети и анализи;
 • списъци на лични предпазни средства ЛПС;
 • консултация за избор на колективни средства за защита;
 • документи за кандидатсване за финансирана с проектни предложения за здравословни и безопасни условия на труд;
 • управление на спечелени проекти;
 • други.

Основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):

Чл.4 от ЗЗБУТ: Работодателят е длъжен да осигурява ЗБУТ на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

 • Превенция на професионалните рискове;
 • Предоставяне на информация и обучение;
 • Осигуряване на необходимата организация и средства.
задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ
задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ

Основни принципи на превенция:

 • Избягване на рисковете;
 • Оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 • Ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
 • Приспособяване на работата към работещия;
 • Привеждане в съответствие с техническия прогрес;
 • Замяна на опасното с по-малко опасно;
 • Обозначаване на източниците на опасности;
 • Прилагане на цялостна политика в предприятието;
 • Използване на колективни средства за защита;
 • Даване на съответни инструкции на работещите.

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В ЗЗБУТ:

 1. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи,свързани с работата,както на работещите, така и на всички останали лица,които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места (чл.14 от ЗЗБУТ).
 2. Работодателят е длъжен в случай и при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота на работещите да ги информира във възможно най-кратък срок за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, да осигури преустановяването на работата и евакуирането им и да не се допусне възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността (чл. 21 от ЗЗБУТ).
 3. Работодателят е длъжен да определи “орган за безопасност и здраве при работа” (чл. 24 от ЗЗБУТ).
 4. Работодателят е длъжен да осигури на своите работници и служители обслужване от служба по трудова медицина (чл.25 от ЗЗБУТ).
 5. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации (чл.26, ал.1 от ЗЗБУТ).
 6. Работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ подходящо обучение (чл. 26, ал.2, т. 1 от ЗЗБУТ) по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия и реда за провеждане на периодичното обучение и инструктаж по ЗБУТ.
 7. Работодателят е длъжен да съдейства за изграждане комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в техните структурни звена (чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ).
 8. Работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършва работа от работници и служители на други работодатели.
 9. Работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В КТ:

 1. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени (чл. 275 от  КТ).
 2. Работодателят е задължен да разработва и осигурява правила за осигуряване на ЗБУТ в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания ( чл. 277 от  КТ).
 3. Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства /ЛПС/ на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове (чл. 284, ал. 1 от КТ).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Работодателят е длъжен да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да търси съответна отговорност при нарушения.
 2. Работодателят е длъжен да вземе мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието, като осигурява организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за противопожарна охрана и условия за евакуация на работниците и служителите.
 3. Работодателят е длъжен да установява, разследва, регистрира и отчита задължително всяка станала трудова злополука.
 4. Работодателят е длъжен да организира първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд, независимо от това дали те са представители на работодателя или на работниците и служителите.
 5. Работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите.
 6. Работодателят е длъжен да възлага на работещите само задачи, съобразени с техните компетентности, опит и възможности. Както и с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа.
 7. Работодателят е длъжен да направи предварителен здравен подбор при постъпване на работници и служители на работа.

Още полезни публикации по темата, може да видите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!