ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните задължения на преките ръководители по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗБУТ

задължения на преките ръководители по ЗБУТ
задължения на преките ръководители по ЗБУТ

Имате ли необходимост от качествени обучения на Вашите ръководители? Може да се обърнете към колегите от збутобучения.com. Те ще ги направят качествено, коректно и на добра цена!

Основните задължения на преките ръководители по ЗБУТ са да отговарят за:

 • извършване на инструктажа /на работното място и периодичен/;
 • следят да има инструкция за безопасна работа;
 • организират трудовия процес;
 • проверяват безопасността на трудовия процес;
 • направляват и следят текущата работа да е безопасна;
 • контролират спазването на правилата и нормите по ЗБУТ;
 • следят ползването на ЛПС;
 • следят да се работи при извършена оценка на риска;
 • грижат се за живота и здравето на работещите.

Част от важните изисквания от Наредба № 7, които трябва да спазват длъжностните лица са:

 • работното оборудване да се подържа безопасно през целия период на използването му, в т.ч. монтиране и изваждане от експлоатация /чл. 176/;
 • работното оборудване и частите му да са стабилни /чл. 184/;
 • да има ограждения на движещите се части /чл. 186/;
 • на работното оборудване се поставят всички необходими знаци /чл. 193/;
 • ремонти се извършват съгласно документацията и вземане на съответни мерки /чл. 202/;
 • извършване освидетелстване и прегледи на СПО /чл. 204/;
 • извършване на технически проверки на работното оборудване /чл. 168а/;
 • спазване на необходимите изисквания по ел. безопасност /чл. чл. 47, 197 и 200/;
 • превенция на професионалните рискове /чл. 16 ЗЗБУТ/;
 • при изпълнение на изискванията по ЗБУТ се вземат предвид характеристиката на работното място и на дейността, както и конкретните обстоятелства и опасност /чл. 17/;
 • при извършване на работа на височина се осигуряват необходимите помощни средства / скелета, платформи, стълби и др./ – чл. 199;
 • всички операции с работно оборудване /монтаж, експлоатация, поддръжка, ремонт/ се извършват съгласно инструкциите на производителя и организационно технически мерки /чл. 194/;
 • изготвяне на инструкции за безопасна работа /чл. 166/;
 • предварително обучение за работа с машини и съоръжения /чл. 167/.

Необходимо е да се обръща особено внимание на императивните норми отнасящи  се за недопускане и забрана. При такива нарушения оборудването се спира. Случаите могат да са:

 • когато се експлоатира машина с необезопасени движещи се части;
 • когато се работи на площадка необезопасена срещу падане на работника от височина или падане на предмети върху него;
 • при наличие на открити тоководещи части;
 • при нарушена повелителна разпоредба на правилник или наредба;
 • когато не е в изправност предохранително устройство или КИП;
 • когато не е изпълнено предписание за обезопасяване;
 • когато не са спазени норми за осигуряване на ЗБУТ при въвеждане в експлоатация на съоръжения и сгради;
 • когато са нарушени изисквания за контрол, защита,измерване на величини и опасни режими, имащи отношение по ЗБУТ / чл. 173 и чл. 196 от Наредба №7/.

Работещите не биха изпълнили добре своите задължения, ако работодателят и длъжностните лица не изпълняват своите. В този смисъл могат да се наслагват нарушения,които да имат синергично отрицателно въздействие. При трудови злополуки се разследва тази обща верига на пропуски и нарушения. За някои длъжностни лица в конкретни нормативни актове има точно определени длъжностни задължения по ЗБУТ – такива са например актовете отнасящи се за длъжностните лица по БЗР, техническите ръководители в строителството, енергетиците и др.

Задължения на преките ръководители по ЗБУТ – длъжностна характеристика

За длъжностните лица, длъжностната характеристика е този вътрешен акт, който конкретно им възлага задължения и отговорности по ЗБУТ, пренесени от нормативните актове и съобразени със спецификата на предприятието. Работещите не биха изпълнили своите задължения добре, ако нямат длъжностна характеристика, вътрешни правила по ЗБУТ /чл. 277 КТ/ и инструкции за безопасна работа по чл. 166 от Наредба №7 от 1999 г. Длъжностната характеристика следва да възложи най-важните задължения и отговорности от ЗЗБУТ, от Наредба №7 и от правилници и наредби, касаещи тяхната дейност. Това би могло да стане, като тези задължения се включат във вътрешни правила, а с характеристиката се изисква тяхното изпълнение.

Още полезни публикации по темата, може да видите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!