ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЖИВИЯ ОРГАНИЗЪМ

Полезна статия в която ще напишем за въздействието на електромагнитно поле върху живия организъм и методите за защита.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ

При необходимост от консултация и/или изготвяне на оценка на риска при рискове с електромагнитно поле, може да се обърнете към нашите експерти или към обслужващата службата по трудова медицина.

В техниката се използват различни електромагнитни излъчвания. Всеки вид излъчване притежава определени особености на физическите характеристики и биологичното действие. Живата тъкан, поставена под въздействие на електромагнитно поле се изменя с нарастване на честотата, все повече губи своите диелектрични свойства и се приближава към проводниците. Това изменение е неравномерно.

При честота 100 кНz настъпва прелом, който довежда до промяна на характера на изменението, след което монотонността се запазва до честота   1 – 10 GНz. Голяма част от погълнатата при електромагнитното излъчване енергия се превръща в топлина. Преобразуването на електромагнитната енергия в топлинна се дължи на диелектричните загуби.

Ефективната повърхност на тялото на човека е функция на честотата на полето и може съществено да се различава от площта на проекцията на тялото върху плоскости, перпендикулярни на падащата вълна. Съществените различия в електрическите свойства на кожата, подкожната тлъстина, мускулната и други тъкани обуславят сложната картина на разпределената, излъчвана към организма енергия. Точно пресмятане на разпределената топлинна енергия, отделяна в организма при облъчване практически е невъзможно. Получаваните резултати трябва да се приемат с определено приближение.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Освен топлинното въздействие от електромагнитно поле настъпват изменения  несвързани с топлинния ефект:

 1. Суспензиране на частиците в тъканите, например еритроцити и левкоцити, се нареждат във верига успоредно на електрическите силови линии, вследствие на което функциите на тъканите се изменят.
 2. Поляризацията на макромолекулите в тъканта и ориентацията им по посока на електрическите силови линии, което може да доведе до разрушаване на вътрешните междумолекулярни връзки, коагулацията на молекулите и изменение на техните свойства.
 3. Положителните и отрицателните йони в електролита се преместват перпендикулярно на силовите линии, в резултат на което се нарушават химическия състав и електрическото равновесие в тъканите.

Нетоплинното действие се проявява при съвсем незначителна интензивност на облъчването и с нейното нарастване не се увеличава.

Измененията, които предизвиква облъчването могат да бъдат обратими, а при голяма интензивност или системни облъчвания с малка, но над граничните интензивност – необратими. Те довеждат до изменения в строежа и външния вид на тъканите и органите в тялото на човека, изгаряне, умъртвяване, кръвоизливи, изменения в структурата на клетката, разстройване храненето на тъканите, органите или организма като цяло. Изменения се наблюдават в тъканите на периферната и централната нервна система — нарушават се техните функции, разрушават се нервни възли, изменя се структурата на нервните клетки. Това се наблюдава при различни честоти.

Хората работещи при прекомерни електромагнитни облъчвания обикновено се уморяват бързо, оплакват се от главоболие, обща слабост, болки в сърдечната област. При тях се увеличава изпотяването, повишава се раздразнителността, сънят е неспокоен. При отделни лица се получават спазми, наблюдава се отслабване на паметта, спадане на гласа, чупливост на ноктите и други.

Количествена оценка за опасността от електромагнитно въздействие се прави както от интензивността на полето и плътността на потока на мощността, така и от продължителността на облъчването. Пределно допустимите норми са зависими от честотния обхват и се различават за електрическото и магнитното поле.

Електромагнитно поле
Електромагнитно поле

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С ВИСОКА ЧЕСТОТА (ВЧ) И СВРЪХВИСОКА ЧЕСТОТА (СВЧ)

Защитата на човека от опасно въздействие на електромагнитно поле се осъществява чрез:

 • намаляване на излъчването непосредствено от самия източник;
 • екраниране на източника на лъчение;
 • екраниране на работното място;
 • поглъщане на електромагнитната енергия;
 • използване на индивидуални средства за защита;
 • организационни мероприятия за защита.

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С ЕКРАНИ

Екраните са предназначени за отслабване на електромагнитното поле в направлението на разпространението на вълните. Степента на отслабване зависи от конструкцията на екрана и параметрите на излъчване. Съществено влияние върху ефективността на защитата оказва материалът, от който е направен и свойствата на материала. За радиопоглъщащи материали на основа на каучук или пенополистирол тази мощност е 0,155-41,465 W\sm, за пенокерамика 7,75 w\sm , а за полиуретан е 1,3 W\sm.  За повишаване на поглъщателната способност на екраните се предава такава форма на екраните, при която вълните получават  многократно отражение. Това осигурява добро поглъщане при незначителна дебелина на материала. Поглъщаната енергия се превръща в топлина и се повишава температурата на екрана.

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С ПОГЛЪЩАЩИ МАТЕРИАЛИ

Добри резултати дава съответното приложение на екран и поглъщащ материал. Поглъщащият материал се нанася на метален лист, изпълняващ функции на екран. Тази конструкция осигурява двукратно преминаване на електромагнитната вълна през поглъщащия материал. Ако дебелината на поглъщащия материал е съизмерима с четвъртина от дължината на вълната, правата и отразената вълна ще бъдат на 180 ° и взаимно се унищожават. Недостатък на тази конструкция е, че може да бъде ефективна само за тесен честотен обхват.

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С ИНДИВИДУАЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

Защита от електромагнитни полета може да се осъществи и с индивидуални защитни средства. Тази защита се прилага когато другите мерки за защита не могат да се използват или не осигуряват необходимото отслабване на излъчването. Към индивидуалните средства се отнасят защитни халати, комбинезони и очила. Всички тези средства за защита се явяват своеобразен екран. Техните защитни свойства се определят от степента на отражение на вълните. Материалът на халатите или комбинезоните е специална тъкан с втъкнати тънки метални нишки заедно с памучна тъкан, притежаващи еластичност и топлозащитни свойства. Защитните свойства на такава тъкан са при дължина на вълната в сm — 0,8; 3,2; 10; 50 и отслабване на излъчването в dВ – 20; 28; 38; 40. Очите се защитават с очила, чиито стъкла са покрити с метален слой (злато или олово), а странично са уплътнени с проводим каучук или метал.

Всички индивидуални защитни средства трябва да се поддържат в изправност и периодично да се проверяват техните защитни свойства.

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ ЧРЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Организационните мерки за защита трябва да осигуряват безопасни условия на труд на работното място и режима на труд. Най-голямо внимание трябва да се отделя на избора на разстояние до източника на лъчение и намаляване времето на пребиваване в зоната на лъчение. Понякога се наричат защити по разстояние и защита по време.

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ ПО ВРЕМЕ

Защитата по време се прилага, когато другите средства не осигуряват безопасни условия на труд. Причината е в съкращаването на времето за престоя под облъчване и практически се снижава производителността на труда. Защитата по време може да се изпълнява по пътя на смяна на работещите с:

 • автоматизация на процесите;
 • дистанционно управление;
 • прекъсване на работата;
 • други.

Може да видите и останалите ни публикации свързани с електробезопасност в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!