ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ КАК ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Електробезопасност – в тази публикация ще дадем полезна информация как да организирате експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения във Вашето предприятие

Електробезопасност, ако имате правоспособен електротехнически персонал

1.Преценете дали този персонал има необходимите знания и умения да обслужва Вашите съоръжения.

Най-общо изискванията към персонала по отношение на безопасността са посочени в глава втора на правилниците по безопасност и те са:

 • лицата, които имат право самостоятелно да извършват работи в електрическите уредби с напрежение до 1000 V трябва да притежават най-малко трета квалификационна група по електробезопасност;
 • лицата, които имат право да носят дежурства или извършват квалифицирани работи в електрически уредби с напрежение над 1000 V трябва да притежават най-малко четвърта квалификационна група по електробезопасност;

2.Изгответе инструкция за оперативна подчиненост на Вашия електротехнически персонал.

Тази инструкция трябва да показва кой има право да дава нареждания на Вашия електротехнически персонал за включване и изключване на отделните електротехнически съоръжения. В тази инструкция трябва да става ясно и къде е границата на обслужваните от Вашето преприятие електрически съоръжения. В повечето случаи тази граница ще съвпада с границата на собственост, определена на база Закона за енергетиката /Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г./ и подзаконовите нормативни актове, свързани с него. Когато на територията на енергиен обект (работна площадка, сграда, помещение) са разположени уредби на различни собственици, всеки работодател – собственик на уредба, разработва вътрешни правила за безопасност при работа за своята уредба/съоръжение, а работодателят – собственик на обекта, разработва общ правилник за вътрешния ред в него.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се урежда от работодателите съвместно по писмена договореност, като координират дейностите си по предпазване на работещите от рисковете при работа и своевременно се информират за тях.

Повече подробности, регламентиращи отношенията между две и повече предприятия ползващи общи електрически уредби и съоръжения, са дадени в правилниците по безопасност.

Електробезопасност, ако нямате правоспособен електротехнически персонал

Допуска се експлоатацията, ремонтът и извършването на оперативни превключвания по действащото електрообзавеждане на потребител да се изпълняват от специализирана организация (външна фирма) по договор с нея.

Какво представлява електрическият ток?

Основни термини и определения, имащи отношение към електробезопасността.

 Електрически ток – представлява насочено движение на електрически заряди. В електротехниката токът се бележи с I и се измерва в ампери – “А”. Това движение се дължи на сила, която действа на тези заряди. Тази сила се нарича електрическо напрежение, бележи се с U и се измерва във волтове – “V”.

Електрическият ток и електрическото напрежение могат да са постоянни или променливи. Постоянното електрическо напрежение действа върху електрическите заряди така, че те се движат само в една посока, т.е. протича постоянен електрически ток.

Променливото електрическо напрежение действа върху електрическите заряди със сила, която периодично променя посоката си. Тоест предизвиква протичане на ток в различни посоки или променлив ток.
Напрежението в републиканската електрическа система сменя 50 пъти в секунда посоката си, т.е. с честота 50 Hz (херца).

Материалите, в които електрическите заряди се придвижват лесно се наричат проводници.

Такива материали са металите, водата, желязобетона, човешкото тяло и др.

Материалите, които възпрепядстват движението на електрическите заряди се наричат изолатори. На практика те не провеждат електрически ток. Такива материали са каучука, пластмасите, стъклото, порцелана, въздуха и др. Мярка за способността на материалите да не провеждат електрически ток е тяхното електрическо сапротивление или само съпротивление (бележи се с R). Съпротивлението се измерва в омове – “Ω”.

Между напрежение, ток и съпротивление съществува зависимост, изразена със закона на Ом, който гласи: “Големината на тока е право пропорционална на напрежението и обратно пропорционална на съпротивлението, т.е. I=U/R

Колкото по-високо е напрежението, толкова токът е по-голям!

Колкото съпротивлението е по високо, толкова токът е по-малък! За да протече електрически ток е необходимо да има източник на електрическо напрежение и затворена електрическа верига от проводници, която да тръгва от източника и да завършва в източника. Тази верига може да бъде съставена от различни, съединени един с друг проводници.

Ако човек стане част от затворена електрическа верига, през него ще протече ток.

Електробезопасност Тоководими материали
Електробезопасност Тоководими материали

На схемата са показани отделните тоководими материали. Те са присъединени чрез затворена електрическа верига към източника на електрическо напрежение, единият полюс на който е свързан със земята.

 1. източник на електрическо напрежение, единият полюс на който е заземен;
 2. електрически проводник, захранващ електрическото съоръжение – 3;
 3. електрическо съоръжение с токопроводим корпус. В което поради дефект на изолацията единият от захранващите проводници се допира до корпуса с металното си жило;
 4. човек, допрял се до металния корпус на съоръжението – 3 и стъпил върху земята – 5;
 5. земята (токопроводим под – метален или желязобетонен, който чрез основите на сградата се съединява със земята).

Захранването на трифазните консуматори, каквито са повечето електродвигатели в промишлеността:

 • стругове;
 • кранове;
 • телфери;
 • дървообработващи машини;
 • други.

се осъществява от източник на трифазно напрежение, който най-често е свързан в звезда, зведния център на която е заземен. Напрежението между отделните фази е 380 V.

За захранване на повечето битови консуматори е необходимо напрежение 220 V. То се получава между звездния център, от който е изведен нулевия проводник и която и да е от фазите.

Ако се намирате на токопроводим под и по някаква причина докоснете някой от фазовите проводници, през Вашето тяло ще протече ток.

Принципна схема на източник на захранване с директно заземен звезден център е показан на фигурата по-долу.

 

Принципна схема на източник на захранване с директно заземен звезден център
Принципна схема на източник на захранване с директно заземен звезден център

 

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители за електробезопасност, може да се обърнете към колегите от збутобучения.com, които ще ги направят качествено, коректно и на добра цена.

Може да видите и предишните ни публикации свързани с електробезопасността:

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – НОРМАТИВНА УРЕДБА

       Очаквайте и следващите ни публикации за електробезопасност!