ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – НОРМАТИВНА УРЕДБА

В тази публикация ще дадем полезна информация за нормативната уредба при работа с електрически уредби и съоръжения

Електрически уредби и съоръжения

       Безопасността при работа с електрически уредби и съоръжения почива на три принципа:

1. Електрическите уредби и съоръжения да са така проектирани, конструирани и изградени, че при въвеждането си в експлоатация да са безопасни. Това изискване се изпълнява чрез правилата за устройство на електрическите съоръжения и правилата за изграждане на електрическите уредби.

2. Електрическите уредби и съоръжения да остават безопасни по време на експлоатация и да се експлоатират по начин, който не създава опасности. Произтичащи от това изискване са правилата за техническа експлоатация на електропотребителите, част от които са процедурите, свързани с пускане, спиране, работа с електросъоръжения, сроковете и нормите, свързани с периодичните проверки и измервания на електрическите уредби и съоръжения. Правилата за техническа експлоатация поставят и изисквания към персонала, който обслужва електрическите уредби и съоръжения и извършва или ръководи работи в тях.

3. Работите в електрическите уредби да се извършват по начин, който не създава опасности както за персоналът, който ги извършва, така и за други лица.

електрически уредби и съоръжения
Електрически уредби и съоръжения

Това разделение до известна степен е условно. Нормативните актове, насочени предимно към една от споменати по горе сфери поставят и изисквания отнасящи се към другите. Независимо от това те могат да се разделят на три основни групи:

       I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

Основните изисквания са регламентирани в:
 НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г. ;
 Наредба № 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби, ДВ, бр. 76/2003 г.

       II. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

Основните изисквания са регламентирани в:
 Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, обн. ДВ. бр.26/2008г.

       ІІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ РАБОТА.

Основните изисквания са регламентирани в:

 ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Приет от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси,обн., ДВ, бр. 34 от 27 април 2004 г., в сила от 8/28/2004;

 ПРАВИЛНИК за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000v, ДВ.бр.21/2005г

Освен с цитираните нормативни актове, въпросите свързани с електробезопасността са пряко засегнати и в различни по тематика стандарти. С влизането в сила на Закона за националната стандартизация от юни 1999 г., отпадна задължителният характер на стандартите, т.е. те се прилагат доброволно.

Независимо от доброволния си характер, стандартите чието спазване се изисква от нормативен акт, също са задължителни.

Електрически уредби и съоръжения – Задължения, отговорности, контрол

Общият принцип за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, произтичащ от всички нормативни актове задължава работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка и отговорността заосигуряване на такива условия е изцяло негова. Пренесени върху електробезопасността тези принципи изискват:
– Работодателят да допуска до работа само безопасни електрически уредби и съоръжения.
– Работодателя да осигури експлоатацията и ремонта на тези съоръжения по начин, който не създава опасности.
– Работодателят да възлага работа по действащи електрически уредби и съоръжения само на лица, които имат право да извършват такава работа.имат право да извършват такава работа.

Персоналът, който ръководи, контролира или извършва работи/дейности по техническо и оперативно обслужване на електрически уредби и мрежи:

1. има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;

2. е медицински освидетелстван съгласно нормативните актове за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;

3. притежава квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи.

Квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи се придобива след обучение и изпит. Редът за провеждането им е посочен в правилниците по безопасност.

Задължението да обслужва действащи електрически уредби и съоръжения се вменява с длъжностната характеристика на лицето, което ще извършва тази работа. В тази длъжностна характеристика се посочва и най-ниската квалификационна група по електробезопасност, която трябва да притежава това лице.

Освен обучение и изпит за придобиване на квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи персоналът трябва да е преминал обучение и изпит и по правилата за техническа експлоатация на електрообзавеждането, по ред, определен в Наредба№ 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Независимо от обучението и изпита по правилата за безопасност и техническа експлоатация, персоналът, който извършва работи/дейности по техническо и оперативно обслужване на електрически уредби и мрежи се инструктира по общия ред.

Притежаването на квалификационна група не отменя провеждането на инструктаж, изискван в съответствие с Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

При необходимост от качествени обучения на Вашите служители за електробезопасност, може да се обърнете към колегите от збутобучения.com, които ще ги направят качествено, коректно и на добра цена.

Може да видите и предишните ни публикации свързани с електробезопасността:

Електрически инсталации и съоръжения защита от свръхток и къси съединения (максималнотоково защита)

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ КАК ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Опасности при използване на електрическите уредби и съоръжения

Както да посетите и останалите ни категории, които също да са Ви от полза:

Очаквайте и следващите ни публикации за електробезопасност!