ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна статия за задълженията на длъжностни лица ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗБУТ

длъжностни лица ЗБУТ
длъжностни лица ЗБУТ

Имате ли необходимост от качествени обучения на Вашите длъжностни лица ЗБУТ? Може да се обърнете към колегите от збутобучения.com. Те ще ги направят качествено, коректно и на добра цена!

Чрез своите длъжностни лица ЗБУТ, работодателя осъществява основните си задължения, които сме описали в предишната статия. Създаването на интегрирана фирмена политика за превантивност и профилактика на професионални рискове, обхващаща:

 • организацията на работа;
 • технологиите;
 • работните места;
 • работното оборудване.

Политиката трябва да обвързва всички участници в трудовата дейност. Това не е по силите единствено на органа за безопасност и здраве при работа.

Работодателят /ръководителят/ трябва да ангажира пряко или косвено възможно най-широк кръг от специалисти, които да подпомагат цялостната дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в  предприятието. Това той може и трябва да направи главно чрез включване в длъжностните характеристики на ръководните служители, аналитичните специалисти и приложните специалисти на точно определени задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Задължение може да възложи и чрез свои заповеди.

Правилното разработване на длъжностните характеристики осигурява решение на въпросите за разделяне на труда между:

 • ръководители;
 • специалисти;
 • технически изпълнители.

Така се създава единство и взаимна обвързаност при определяне на задълженията на различните длъжностни лица. Длъжностните лица ЗБУТ, които могат да бъдат ангажирани в цялостната дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, са следните групи:

Първа група длъжностни лица ЗБУТ

лицата, които съгласно длъжностните си характеристики пряко или косвено се занимават с разпоредбите на трудовото законодателство относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Това са длъжностите юрисконсулт, специалист по управление на персонала, финансисти, специалист по заплащането и др.

Втора група длъжностни лица ЗБУТ

лица, ръководещи съответни дейности – заместник-управител (зам.-директор по производството) ръководители направления, директори ,началник отдели, главен инженер, главен технолог, главен енергетик, главен механик, ръководител “Механизация и автотранспорт”, началник цех, ръководител център, клон и др.

Трета група длъжностни лица ЗБУТ

лица, снабдяващи или управляващи складове – по закупуване, раздаване, поддържане и съхраняване на материали, съоръжения, работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства; знаци по безопасност, осигуряване и раздаване на безплатна храна и/или добавки към нея, и др.

Всеки ръководител на предприятие по своя лична преценка може да разшири или намали кръга на ръководителите и специалистите, които ще го подпомагат при изпълнение на задълженията му. Той трябва да е наясно, че ако не включи в длъжностните характеристики на тези лица изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, той увеличава опасността от допускане на нарушения на трудовото и осигурително законодателство и създава предпоставки за трудови злополуки, професионални заболявания и нанасяне на имуществени вреди на предприятието и на работниците и служителите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗБУТ

Задълженията на длъжностните лица ЗБУТ обхващат всички въпроси, свързани с реализирането на задълженията на работодателя. Характерно е, че в тях се включват и много конкретни задължения, залегнали в Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 година за минималните изисквания по ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

Най-общо те могат да бъдат формулирани по следния начин за някои от  длъжностните лица:

 • Да познават нормативните актове по ЗБУТ;
 • Да съдействат за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа в съответните направления на производствената дейност;
 • Да организират безопасно поддържане на работното оборудване;
 • Да организират безопасно дейности и процеси като се използват инструкции за безопасна работа;
 • Да гарантират снабдяването и внедряването на съвременни технически средства и материали за обезопасяване на машините, съоръженията, технологичните процеси и за оптимизиране параметрите на работната среда;
 • Да съдействат за организиране и провеждане на предвидените обучения и инструктажи на работниците и служителите в определените срокове;
 • Да организират правилното използване, поддържане и съхранение на необходимите специални работни облекла, обувки, лични предпазни средства и др.;
 • Да съдействат за провеждането на определените в нормативните актове профилактични медицински прегледи на работещите;
 • Да участват в работата по оценката на професионалните рискове;
 • Да извършват наблюдение и контрол по изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да съдействат при търсене на съответна отговорност при нарушения;
 • Да контролират спазването на безопасните изисквания от подчинените си в процеса на работа;

Отговорности на длъжностните лица ЗБУТ в предприятието:

 1. Дисциплинарна отговорност.

Всички длъжностни лица, които осъществяват дейност по трудово правоотношение, могат да бъдат наказвани от работодателя си за нарушения на трудовата дисциплина, когато:

 • не изпълняват възложената им работа;
 • законните нареждания на работодателя;
 • трудовите си задължения.

Същите трябва да са предвидени в:

 • нормативните актове;
 • правилника за вътрешния трудов ред;
 • колективния трудов договор;
 • или да са определени при възникване на трудовото им правоотношение.

Съгласно процедурата, предвидена в Кодекса на труда, работодателят може да ги накаже със:

 • забележка;
 • предупреждение за уволнение;
 • уволнение.
 1. Административно-наказателна отговорност.

Когато длъжностно лице не изпълни задълженията си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10000 лв. При повторно нарушение от страна на длъжностното лице глобата е 5000 до 20000 лв.

Длъжностно лице, което противозаконно пречи на контролен орган да изпълни служебните си задължения, се наказва с глоба в размер от 10000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. Тук следва да се включат ръководителят, неговият заместник, както и всички други лица, на които е възложено по трудов договор ръководството на трудовия процес. Презумпцията е, че тези длъжностни лица със своите действия и бездействия съществено влияят върху състоянието на имуществото на работодателя. Затова за тях имуществената отговорност е по-строга – до трикратния размер на трудовото им възнаграждение.

Още полезни публикации по темата, може да видите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!