ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ

В тази публикация ще Ви дадем полезни съвети за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ – НОРМАТИВНА УРЕДБА

Какво трябва да знаем при ежегодната подготовката на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ. Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 12 от 12 февруари 2010г.) от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срока за подаване на декларацията.

Ако имате затруднения с попълването и подаването на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ, може да се обърнете към нашите експерти, които ще Ви окажат нужното съдействие.

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“ е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическо/ физическо лице;
  • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.

Нова декларация по чл.15 от ЗЗБУТ може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

Реда и начина на подаване на декларацията са уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са публикувани указания на Министъра на труда и социалната политика от 12.05.2010г.във връзка с изпълнението на Наредба№ 3/23.02.2010г.за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията почл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

декларация по чл.15 от ЗЗБУТ
декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Може да прочете и другите ни статии по темата, които ще намерите в категория ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Очаквайте и следващите ни публикации!