ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ОБЗР

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ОБЗР

Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здраве при работа – ОБЗРОБЗР

Органът за безопасност и здраве при работа ОБЗР е част от системата за осигуряване на ЗБУТ в предприятието и има следните основни задължения:

Органът за безопасност и здраве при работа организира и участва:

 1. в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
 2. в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;
 3. в разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
 4. в подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
 5. в изготвянето на аварийни планове в предприятието;
 6. в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;
 7. в разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;
 8. в разследването на причините за трудовия травматизъм;
 9. в провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
 10. в разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
 11. в поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;

Органът за безопасност и здраве при работа изисква:

 1. от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
 2. разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск;
 3. въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;

Органът за безопасност и здраве при работа:

 1. Сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина (СТМ) при изпълнение на функциите и задачите им;
 2. Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции „Инспекции по труда“;
 3. Подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;
 4. Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
 5. Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
 6. Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 7. Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 1. Организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. Консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
 3. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 4. Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

Може да видите и предишните ни публикации по темата:

Страни в трудовия процес за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирма

Очаквайте и следващите ни публикации по темата!