АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ИЗГРАЖДАНЕТО ИМ

Полезна статия за аварийно и евакуационно осветление в промишлеността.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

При необходимост от професионална консултация за осветеност, може да се обърнете към колегите експерти по осветеност.

АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Основното предназначение на аварийното и евакуационното осветление е да осигури безопасно напускане на съответната сграда в случай на:

 • пожар;
 • земетресение;
 • опасност от отравяне;
 • наводнение;
 • други.

Именно затова, изграждането на системи за аварийно и евакуационно осветление е важна част от строителството и поддръжката на всички индустриални и обществени сгради. Типът, размерите, характеристиките, местоположението и захранването на осветителите, които могат да се използват във функцията на аварийно и евакуационно осветление на сградата, трябва да съответстват на съответните стандартизационни изисквания. Навсякъде в Европа готовите планове за реализацията на системите се одобряват от упълномощени за това органи.

Нито една новопостроена промишлена или обществена сграда не би могла да бъде пусната в действие, без да са изпълнени стандартизационните изисквания за изграждане на аварийно и евакуационно осветление. Разбира се, изборът на аварийно и евакуационно осветление е и вероятно ще продължи да бъде правен на базата на особеностите на сградата и възможностите и желанията на клиента.

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Функцията на аварийното осветление е да възстанови осветяването в сградата при цялостно или частично отпадане на основното захранване поради неизправности. Европейската стандартизационна база указва продължителността и силата на светене, разстоянието и взаимното разположение между отделните осветители, времената за работа в авариен режим и други характеристики.

Монтирането на системи за аварийно осветление е особено важно в производства, в които съществуват потенциални условия за възникване на взривове, пожари или отравяне на хора. Не по-малко съществено е изграждането на аварийно осветление в производства, в които поради спиране на мрежовото електрозахранване се създават условия за нарушаване на нормалния производствен цикъл. Аварийно осветление трябва да се монтира и в производствени цехове, в които е недопустимо прекратяването на работния процес. В обекти като:

 • диспечерски станции;
 • операторски зали;
 • пунктове за управление на различни технологични процеси

оптималното проектиране, изпълнение и поддържане на системата за аварийно осветление също е от приоритетно значение.

В обществения сектор изграждането на системи за аварийно осветление е не по-малко важно. Особено в обекти, в които частичното и особено цялостното електрозахранване би могло да доведе до сериозни нарушения в работата. Например, болнични заведения – операционни и реанимационни отделения, както и детски заведения. На закрити места, където се наблюдава струпване на много хора, например стадиони или концертни зали аварийното осветление също е от съществено значение.

Минималната осветеност в случай на необходимост от авариен режим е 5% от нормираната осветеност на повърхността при основно захранване.

ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Целта на евакуационното осветление е да осигури достатъчна осветеност на изходните маршрути и безопасността на хората, напускащи сградата, поради възникнали аварийни ситуации. Към осветителите за евакуационно и аварийно осветление съществува изискването да се захранват от независим източник на напрежение или да се превключват към него автоматично при внезапно отпадане на основното захранване. Европейската стандартизационна база в областта на евакуационното осветление регламентира:

 • приложенията, при които е необходимо да се монтира такова осветление;
 • конкретното местоположение на осветителите;
 • големината на надписите върху табелите.

По този начин основният изходен маршрут е в много висока степен дефиниран.

ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ – ОЗНАЧАВАНЕ

В зависимост от конкретния случай, контролните органи разполагат с правомощията да изискат поставянето на евакуационни табели и на допълнителни изходни маршрути. Сред местата, на които се поставят евакуационни осветители, са близо до всяка изходна врата и противопожарно табло. По отношение на стълбищата изискванията са много строги – необходимо е всяко стъпало да бъде осветено от директно насочена светлина.

Означаването и осветяването е задължително и при всяка промяна в нивото на пода, посоката на маршрута, при пресичане на коридори и на всеки външен изход. Приблизителното разстояние между евакуационните осветители е около два метра. Принципно, дистанцията между отделните осветители зависи от фотометричните им характеристики. При изграждане на евакуационни осветителни системи на основни изходни маршрути с ширина до два метра се изисква осигуряване на осветеност от минимум 0.2 lx по централната линия на коридора и 0.1 lx на един метър от нея. За осветяване на отворени или широки помещения нормираната осветеност е със средна стойност 1 lx. Приложения, в които изграждането на системи за евакуационно осветление от особена важност, са:

 • производствени помещения с постоянно работещи хора, напускането на които е свързано с опасност от наранявания;
 • спомагателни сгради на промишлени предприятия;
 • на места, опасни за преминаване на хора;
 • много други.

ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ – ИНФОРМИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ

Освен да осигурят подходяща осветеност, системите за евакуационно осветление имат и важната задача да информират и ориентират хората движещи се по него, за всяка промяна в основния и допълнителните изходни маршрути от сградата. За тази цел е разработена строга система от типизирани стандартни символи, общи за всяка от държавите, членки на Европейския съюз. Чрез подреждането им съобразно спецификите на конкретния изходен маршрут движението на хората по него се улеснява. Минималното видимо разстояние на изходно означение, регламентирано стандартизационно, е приблизително 200 метра.

Високата точност на дефиниране на основния и спомагателните изходни маршрути, залегнала в европейската стандартизационна база улеснява проектирането на системите за евакуационно осветление. И най-важното, трудно допуска възможността за одобрение на обект, несъответстващ на изискванията.

АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СВЕТЕНЕ

Важна характеристика на аварийното и евакуационното осветление е продължителността им на светене. Тя е различна в зависимост от конкретното приложение на осветителите. За да се осигури оптимална работа на системите, европейската стандартизационна база регламентира и тестовите мероприятия, свързани с проверка на изправността им.

Когато се говори за системи за аварийно и евакуационно осветление, следва да се има предвид, че съвременните технически решения са много повече от отделни осветители със съответстваща на изискванията:

 • осветеност;
 • местоположение;
 • продължителност на светене.

Съвременните схващания за аварийно и евакуационно осветление включват изграждането на комплексни системи с възможности, далеч надхвърлящи предшествениците им отпреди десетилетие. Препоръчителни интензивности на осветление в работния обсег:

 • изисквания към свързаната със зрението задача;
 • сигурност;
 • психо-физиологически аспекти като зрителен комфорт и добро настроение;
 • икономичност;
 • практически опит.

АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ – ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Стойността на интензивността на осветлението може да се степенува съобразно pr EN 12 665, ако зрителните условия се отклоняват от нормалните допуски. Интензивността на осветлението трябва да се увеличи в следните случаи:

 • когато зрителната задача показва необичайно ниски контрасти;
 • когато свързаната със зрението задача е особено претенциозна;
 • когато последиците от грешки на зрението са твърде скъпи;
 • когато точността и високата производителност са от голямо значение;
 • когато зрителните способности на работещото лице са под средните.

Минималните стойности на постоянно заети работни места и зони не бива да бъдат по-ниски от 200 лукса.

Още полезна информация за осветеността и полезни съвети може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!